Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6334
Title: Monitoring of changes in mineral and vitamin metabolism under the influence of feed additive in piglets with experimental associated mycotoxicosis
Other Titles: Моніторинг зміни показників мінерально-вітамінного метаболізму під впливом кормової добавки за експериментального асоційованого мікотоксикозу в поросят
Мониторинг изменения показателей минерально-витаминного метаболизма под влиянием кормовой добавки при экспериментальном ассоциированном микотоксикозе у поросят
Authors: Andriychuk, Andriy
Андрійчук, Андрій Віталійович
Melnyk, Andriy
Мельник, Андрій Юрійович
Vovkotrub, Nataliia
Вовкотруб, Наталія Володимирівна
Keywords: mycotoxins;piglets;mycotoxicosis;macro- and microelements;sorbent;vitamin metabolism;мікотоксини;поросята;мікотоксикоз;макро- і мікроелементи;сорбент;вітамінний обмін;микотоксины;витаминный обмен;микотоксикозы;макро- и микроэлементы
Issue Date: 2020
Publisher: БНАУ
Citation: Andriychuk A. Monitoring of changes in mineral and vitamin metabolism under the influence of feed additive in piglets with experimental associated mycotoxicosis / A. Andriychuk, A. Melnyk, N. Vovkotrub / Наук.вісник вет. медицини: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2020. - №2. - С. 131-139.
Abstract: Toxicobiological effect of mycotoxins association of the Penicillium and Fusarium fungus (T-2 toxin at a concentration of 0.1 mg/kg, fumonisin B1 ‒ 0.5 mg/kg, vomitoxin (DON) ‒ 0.1 mg/kg, penicillic acid ‒ 1 mg/kg) was accompanied by the development of a complex pathological process in weaned piglets. In this regard, the detoxification and sorption capacity of the complex feed additive "Harufix+" based on mannanoligosaccharides was studied. The additive effect on the resorptive activity of mineral and vitamin nutrients of feed under the normal feeding conditions and in case of contamination with mycotoxins has been studied. The use of enterosorbent offset the toxic effects of micromycete metabolites, which contributed to the growth of piglets. Thus, weight growth rate increase of the piglets in group 1 (i.e., those whose diet included the additive, unlike the diet of the animals in control group) constituted 16 %, while their average weight growth rate was high and constituted 1.96 kg per day. In addition, during the study of calcium, phosphorus, magnesium, ferum, zinc, copper and manganese in the piglets blood was not found excretion of these elements with a sorbent, moreover, noted the normalization their blood level. The study content of vitamins A and E, the same as with mineral nutrients, has not been established decrease during treatment with study the pharmaceutical. The obtained results testify the active absorption in the gastrointestinal tract of the vitamin components within the fodder combined with fodder additive “Harufix+” and high biological accessibility of its transport forms. The efficiency of the additive can be explained by its composition, namely the complex of mineral and organic components that are formed by modification of the organic cations of the mineral surface.
Description: Токсикобіологічна дія асоціації мікотоксинів роду Penicillium і Fusarium (T-2 токсин у концентрації 0,1 мг/кг, фумонізин B1 – 0,5 мг/кг, вомітоксин (ДОН) – 0,1 мг/кг, пеніцилова килота – 1 мг/кг) супроводжувалася розвитком комплексного патологічного процесу в організмі відлучених поросят. У зв’язку із цим було досліджено дезінтоксикаційну та сорбційну здатність комплексної кормової добавки “Харуфікс+” на основі маннанолігосахаридів. Вивчено вплив сорбенту на резорбтивну активність мінеральних і вітамінних нутрієнтів корму за звичайних умов годівлі та в разі контамінації мікотоксинами. Застосування ентеросорбенту нівелювало токсичну дію метаболітів мікроміцетів, що сприяло зростанню приростів поросят. Так, різниця приростів поросят першої групи, які отримували з кормом добавку, порівняно з тваринами контрольної групи, становила 16 %, причому середньодобовий приріст тварин першої групи був найвищим і дорівнював 1,96 кг. Водночас під час дослідження вмісту кальцію, фосфору, магнію, феруму, цинку, купруму та мангану в крові поросят не було встановлено виведення цих мелентів із сорбентом, більше того, відзначали нормалізацію їх рівня. За результатами дослідження вмісту вітамінів А і Е, аналогічно як і з мінеральними нутрієнтами, не було встановлено їх зниження на фоні застосування досліджуваного сорбенту. Отримані результати свідчать про активне всмоктування у шлунково-кишковому тракті вітамінних компонентів у складі корму в поєднанні з кормовою добавкою “Харуфікс+” та високу біологічну доступність його транспортних форм. Така ефективність добавки пояснюється, насамперед, її складом, а саме комплексом мінеральних і органічних компонентів, які формуються шляхом модифікації органічними катіонами поверхні мінералу. оксикобиологическое действие ассоциации микотоксинов рода Penicillium и Fusarium (T-2 токсин в концентрации 0,1 мг/кг, фумонизин B1 ‒ 0,5 мг/кг, вомитоксин (ДОН) – 0,1 мг/кг, пеницилловая кислота ‒ 1 мг/кг) сопровождалось развитием комплексного патологического процесса в организме отлученных поросят. В связи с этим было изучено дезинтоксикационную и сорбционную способность комплексной кормовой добавки "Харуфикс+" на основе маннанолигосахаридов. Изучено влияние сорбента на резорбтивную активность минеральных и витаминных нутриентов корма в обычных условиях кормления и в случае контаминации микотоксинами. Применение энтеросорбента нивелировало токсическое действие метаболитов микромицетов, что способствовало росту приростов поросят. Так, разница приростов поросят первой группы, получавших с кормом добавку, по сравнению с животными контрольной группы, составляла 16 %, причем среднесуточный прирост животных первой группы был высоким и составлял 1,96 кг. Наряду с этим в ходе исследования содержания кальция, фосфора, магния, железа, цинка, меди и мангана в крови поросят не было установлено связывания этих элементов с сорбентом, более того, отмечали нормализацию их уровня в крови. По результатам исследования содержания витаминов А и Е, аналогично как и с минеральными нутриентами, не было установлено их снижения на фоне применения испытуемого сорбента. Полученные результаты свидетельствуют об активном всасывании в желудочно-кишечном тракте витаминных компонентов в составе корма в сочетании с кормовой добавкой "Харуфикс+" и высокую биологическую доступность его транспортных форм. Такая эффективность добавки объясняется, прежде всего, ее составом, а именно комплексом минеральных и органических компонентов, которые формируются путем модификации органическими катионами поверхности минерала.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6334
metadata.dc.identifier.udc: 619:636.087.7:615.918:616.992:636
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monitoring_of_changes.pdf383,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.