Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6301
Title: Productivity of Young Rabbits at Different Sources of Cuprum in the Mixed Fodder
Other Titles: Продуктивність молодняку кроликів за різних джерела купруму в комбікормах
Authors: Kuzmenko, Oksana
Кузьменко, Оксана Анатоліївна
Bomko, Vitalii
Бомко, Віталій Семенович
Tytariova, Olena
Титарьова, Олена
Horchanok, Anna
Горчанок, Анна
Babenko, Serhii
Бабенко, Сергій Петрович
Slomchynskyi, Mykhailo
Сломчинський, Михайло Миколайович
Cherniavskyi, Oleksandr
Чернявський, Олександр
Keywords: young rabbits;молодняк кролів;trace elements;мікроелементи;copper sulfate;сульфат купруму;coppermixedligand;змішанолігандний комплекс купруму;productivity;продуктивність;digestibility;перетравність
Issue Date: 1-May-2021
Citation: Productivity of Young Rabbits at Different Sources of Cuprum in the Mixed Fodder / O. Kuzmenko, V. Bomko, O. Tytariova and other // Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis .- 2021 .- V. 69(2) .- P. 203-209. doi: 10.11118/actaun.2021.017
Abstract: The impact of different levels and sources of coppermixedligand on productivity and its metabolism in young rabbits of California breed in combination with sulfates was investigated in experiment. For rabbits of the 1st control group 7.81 g/t of copper sulfate was injected into the mixed fodder, of the 2nd experimental group - 7.81 g/t of coppermixedligand, of the 3rd, 4th and 5th experimental groups, respectively, g/t: 5.86; 3.91 and 1.95. As a result, the rabbits of the 1st control group and the 2nd experimental group deficit of copper was eliminated by 100% to the existing norm, and the rabbits of the 3rd, 4th and 5th experimental groups - by 75, 50 and 25%. Studies have shown that during the main period of the experiment, the increase in live weight in all experimental groups exceeded the indicator of the control group. In particular, in rabbits of the 2nd experimental group this exceeding was 9.0% (p < 0.05), 3rd - 13.2% (p < 0.05), 4th -14.0% (p < 0.001) and 5th - by 4.9%. Among all the experimental groups, the best indicators of nutrient digestibility of feed were the rabbits of the 4th experimental group, which in the composition of the mixed fodder fed coppermixedligand, which covered a deficiency of this element by 50% in metal chelate from the amount of Copper of the 2nd experimental group. Compared to control group the digestibility rate of organic feed matter in these animals increased by 3.7%. This increase was due to an increase in the digestibility of crude protein - by 4.5%, crude fat - 0.5, crude fiber - 4.6 and nitrogen-free extractives - 3.7%. According to the results of the experiment, the rabbits of the experimental group 4 ate 5.0% less feed than the counterparts of the 1st control group, and the feed costs were 3.9% lower. The use of the organic form of copper in the form of mixed-ligand complex in mixfeed for rabbits of breeding on meat in the amount of 3.91 g/t or 50% of metalchelate promoted an increase in the growth of animals, nutrient digestibility of feed and reduced feed conversion.
Description: Експериментально досліджено вплив різних рівнів та джерел змішанолігандного комплексу купруму на продуктивність та його метаболізм у молодих кроликів каліфорнійської породи порівняно із сульфатами. Для кроликів 1-ї контрольної групи в комбікорм вводили 7,81 г / т сульфату купруму, 2-ї дослідної групи - 7,81 г / т змішанолігандного комплексу купруму, 3-ї, 4-ї та 5-ї дослідних груп, г / т: 5,86; 3,91 та 1,95. В результаті у кроликів 1-ї контрольної групи та 2-ї дослідної групи дефіцит купруму був ліквідований на 100% до існуючої норми, а у кроликів 3-ї, 4-ї та 5-ї дослідних груп - на 75, 50 та 25%. Дослідження показали, що протягом основного періоду експерименту приріст живої маси у всіх експериментальних групах перевищував показник контрольної групи. Зокрема, у кроликів 2-ї експериментальної групи це перевищення становило 9,0% (р <0,05), 3-го - 13,2% (р <0,05), 4-го-14,0% (р <0,001) та 5-го - на 4,9%. Серед усіх експериментальних груп найкращими показниками засвоюваності поживних речовин кормів були кролики 4-ї дослідної групи, які у складі комбікормів споживали змішанолігандний комплекс купруму, що покривало дефіцит цього елементу на 50% у хелаті металів від кількості купруму 2-ї експериментальної групи. Порівняно з контрольною групою рівень засвоюваності органічних речовин кормів у цих тварин збільшився на 3,7%. Це збільшення відбулося завдяки збільшенню засвоюваності сирого білка - на 4,5%, сирого жиру - 0,5, сирої клітковини - 4,6 та безазотних екстрактивних речовин - 3,7%. За результатами експерименту, кролики 4-ї дослідної групи споживали на 5,0% менше корму, ніж аналоги 1-ї контрольної групи, а витрати на корм були на 3,9% нижчими. Застосування органічної форми міді у вигляді змішаного лігандового комплексу в комбікормі для кроликів, що розводяться на м’ясі, у кількості 3,91 г / т або 50% метахелату сприяло збільшенню приросту тварин, засвоюваності поживних речовин кормів і зменшена конверсія корму.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6301
ISSN: 1211-8516
metadata.dc.identifier.udc: 636.92.03.087.72
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Productivity_of_Young.pdf846,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.