Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6252
Title: Ecological and toxicological characteristics of selenium nanocompounds
Other Titles: Екологічні та токсикологічні характеристики наносполук селену
Эколого-токсикологические характеристики нанопрепаратов селена
Authors: Tsekhmistrenko, Svitlana
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Bityutskii, Volodymyr
Бітюцький, Володимир Семенович
Tsekhmistrenko, Оksana
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Kharchyshyn, Viktor
Харчишин, Віктор Миколайович
Tymoshok, Nataliia
Тимошок, Наталія Олександрівна
Demchenko, Oleksandr
Демченко, Олександр Анатолійович
Spivak, Mykola
Співак, Микола Якович
Kushnir, Igor
Кушнір, Ігор Михайлович
Rozputnyi, Oleksandr
Розпутній, Олександр Іванович
Polishchuk, Vitalii
Поліщук, Віталій Миколайович
Ponomarenko, Nataliia
Пономаренко, Наталія Вікторівна
Rol, Nataliia
Роль, Наталія Валеріївна
Prysiazhniuk, Nataliia
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Pertsovyi, Ivan
Перцьовий, Іван Васильович
Tokarchuk, Tatyana
Токарчук, Тетяна Сергіївна
Keywords: nanopreparations;nanoselenium;sodium selenite;white rats;hematological parameters;blood biochemical parameters;нанопрепарати;наноселен;селеніт натрію;білі щури;гематологічні показники;біохімічні показники крові;нанопрепараты;наноселен;селенит натрия;белые крысы;гематологические показатели;биохимические показатели крови
Issue Date: 2021
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького
Citation: Ecological and toxicological characteristics of selenium nanocompounds / S.I.Tsekhmistrenko, V. S. Bityutskyy, O. S. Tsekhmistrenko // Ukrainian Journal of Ecology .- 2021 .-V. 11(3) .- P. 199-204, doi: 10.15421/2021_163
Abstract: The toxicity of selenium and probiotic preparations by intragastric administration to laboratory animals (white rats), weight coefficients of their internal organs, hematological parameters of blood were determined. The studies were performed on three groups of white rats, which for thirty days received sodium selenite with probiotics and bionanoselenium at doses of fed drugs 1000, 3000,and 5000 mg/kg. We considered physiological parameters, namely, appearance, condition of fur and visible mucous membranes, behavior, rhythm, respiratory rate, attitude to food, time of onset and nature of intoxication, severity, course time of death, or recovery. Studies have shown the absence of death of animals or diseases with intragastric use of the studied drugs, which allows them to be classified as toxicity class 4 –low-toxic substances. At autopsy of the internal organs of the thoracic and abdominal cavities, no pathological changes were detected, and no significant changes in the weight of the liver, heart, lungs, and kidneys, compared with the control group, for 30 days of study supplementedwith a simultaneous increase in spleen weight. No signs of inflammation, circulatory disorders, and trophies were found in the parenchymal organs. Long-term admission of the studied drugs caused a probable increase in hematological parameters (hemoglobin concentration, number of erythrocytes and leukocytes, hematocrit) in the experimental animals. 30-day application of nanoselenium caused an increase in total protein content in animals of the experimental groups by 7.9–11.5% (p <0.05) compared with the control group. There was a probable increase (p <0.01) in urea levels. The use of therapeutic, 5-foldand 10-fold therapeutic doses caused an increase in the content of total cholesterol and medium-weight molecules compared to the control group. The use of nanoselenium did not cause significant changes in transaminase activity and glucose levels. The conducted primary toxicological study is the basis for developing and using low-toxic, effective, and environmentally friendly drugs for industrial poultry and livestock that do not cause side effects.
Description: Визначено токсичність препаратів селену та пробіотиків при внутрішньошлунковому введенні лабораторним тваринам (білим щурам), вагові коефіцієнти їх внутрішніх органів, гематологічні показники крові. Дослідження проводили на трьох групах білих щурів, які протягом тридцяти днів отримували селеніт натрію з пробіотиками та біонаноселенієм у дозах годуваних препаратів 1000, 3000 та 5000 мг / кг. Ми розглядали фізіологічні параметри, а саме зовнішній вигляд, стан хутра та видимих слизових оболонок, поведінку, ритм, частоту дихання, ставлення до їжі, час настання та характер сп’яніння, тяжкість, час смерті або одужання. Дослідження показали відсутність смерті тварин або захворювань при внутрішньошлунковому застосуванні досліджуваних препаратів, що дозволяє класифікувати їх як клас токсичності 4 - низькотоксичні речовини. При розтині внутрішніх органів грудної та черевної порожнин патологічних змін не виявлено, а також суттєвих змін ваги печінки, серця, легенів та нирок порівняно з контрольною групою протягом 30 днів дослідження, доповненого одночасне збільшення маси селезінки. Ознак запалення, розладів кровообігу та трофеїв в паренхіматозних органах не виявлено. Тривалий прийом досліджуваних препаратів викликав вірогідне підвищення гематологічних показників (концентрація гемоглобіну, кількість еритроцитів і лейкоцитів, гематокрит) у експериментальних тварин. 30-денне застосування наноселену спричинило збільшення загального вмісту білка у тварин експериментальних груп на 7,9–11,5% (р <0,05) порівняно з контрольною групою. Вірогідне збільшення (р <0,01) рівня сечовини. Застосування терапевтичних, 5-кратних та 10-кратних терапевтичних доз викликало збільшення вмісту загального холестерину та молекул середньої ваги порівняно з контрольною групою. Застосування наноселену не спричинило значних змін активності трансаміназ та рівня глюкози. Проведене первинне токсикологічне дослідження є основою для розробки та використання низькотоксичних, ефективних та екологічно чистих препаратів для промислової птиці та худоби, що не викликають побічних ефектів.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6252
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 546.23:681.3:004.8:636:612.015
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ecological_and_toxicolog.pdf470,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.