Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6124
Title: Вплив систем удобрення на зміну агрохімічних властивостей чорнозему типового за використання побічної продукції просапних культур сівозміни упродовж ротації як органічного добрива
Other Titles: Effect of fertilizing systems on changing the agrochemical properties of black soil typical under using tilled crops rotation by-products as an organic fertilizer during the crop rotation
Authors: Примак, Іван Дмитрович
Prymak, Ivan
Войтовик, Михайло Вікторович
Voitovyk, Mykhailo
Панченко, Олександр Борисович
Panchenko, Oleksandr
Присяжнюк, Наталія Михайлівна
Prysyazhnyuk, Nataliia
Ображій, Сергій Володимирович
Obrazhiy, Sergey
Панченко, Інна Анатоліївна
Panchenko, Inna
Філіпова, Лариса Миколаївна
Filipova, Larysa
Keywords: добрива;fertilizers;сівозміна;crop rotation;грунт;soil;культура;crop;агрохімічні властивості;agrochemical properties;ротаційний період;rotation period;урожайність;yield;продуктивність;productivity
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Вплив систем удобрення на зміну агрохімічних властивостей чорнозему типового за використання побічної продукції просапних культур сівозміни упродовж ротації як органічного добрива / І.Д. Примак, М.В. Войтовик, О.Б. Панченко та ін. // Агробіологія: збірник наукових праць. - Біла Церква: БНАУ, 2020. - № 2. - С. 147–159. doi: 10.33245/2310-9270-2020-161-2-147-159
Abstract: Загалом у сівозміні за нульового, першого і другого рівнів удобрення середньорічний убуток гумусу становив відповідно 1,96; 1,14 і 0,24 т/га, а за третього рівня відмічено зростання цього показника на 0,44 т/га. За найвищої норми добрив запаси азоту загального загалом у сівозміні зросли на 0,89 т/га. Щорічне застосування 12 т гною + N95P82K72 на гектар ріллі забезпечило бездефіцитний баланс гумусу в сівозміні, незначне зниження в орному шарі за п’ять років амонійного азоту в грунті (на 2,3 %), що не перевищило НІР0,05. За найвищої норми добрив вміст азоту амонійного в чорноземі типовому за п’ять років підвищився загалом у сівозміні на 2,0 мг/кг. Норма добрив 12 т/га гною + N95P82K72 забезпечила стабілізацію вмісту в грунті азоту мінерального, а 16 т/га гною + N112P100K86 – його істотне зростання загалом у сівозміні. Збільшення вмісту доступного фосфору й обмінного калію в грунті за внесення 12 т/га гною + N95P82K72 виявилося не істотним і становило 1,0 мг/кг. Найвища норма добрив істотно підвищила вміст цих поживних речовин в орному шарі чорнозему типового. Величина обмінної кислотності за п’ять років за нульового, першого, другого і третього рівнів удобрення зменшилася відповідно на 0,11; 0,10; 0,16 і 0,22 загалом у сівозміні за НІР 0,05 0,12. Гідролітична кислотність грунту за ротацію сівозміни за нульового і першого рівнів добрив підвищилася на 0,15, а за другого і третього – відповідно на 0,20 і 0,28 мг– екв/100г. На удобрених і неудобрених ділянках ступінь насичення грунту основами за ротаційний період зменшився, однак істотно лише за внесення на гектар ріллі 16 т гною + N112P100K86. Вміст обмінних катіонів кальцію в грунті істотно знизився лише за щорічного застосування впродовж ротації найвищої норми добрив. Істотних відхилень вмісту в грунті обмінних катіонів магнію не виявлено. Продуктивність сівозміни на неудобрених ділянках, удобрених 8 т/га гною + N76P64K57, 12 т гною + N95P82K72 і 16 т гною + N112P100K86, становила відповідно 2,35; 3,61; 4,77 і 5,77 т/га сухої речовини, 3,21; 5,04; 6,64 і 8,00 т/га кормових одиниць, 0,296; 0,422; 0,560 і 0,691 т/га перетравного протеїну за НІР0,05 відповідно 0,38; 0,51 і 0,043 т/га.
Description: In general, the average annual loss of humus was 1.96 t/ha, 1.14 t/ha and 0.24 t/ha, respectively, for zero, fi rst and second fertilizer levels in crop rotation, while the increase for the third level made 0.44 t/ha. At the highest fertilizer rate, total nitrogen reserves in crop rotation increased by 0.89 t/ ha. The annual application of 12 tons of manure + N95P82K72 per hectare of arable land ensured a defi cit-free balance of humus in crop rotations and a slight decrease of 2.3 % of ammonia nitrogen in the arable layer over fi ve years, which did not exceed LSD0.05. With the highest fertilizer rate, the ammonia nitrogen content in the black soil typical for fi ve years increased by 2.0 mg/kg in total in crop rotations. The fertilizer rate of 12 t/ha of manure + N95P82K72 stabilized the mineral nitrogen content in the soil and the doseof 16 t/ha of manure + N112P100K86 signifi cantly increased the level in the crop rotation. Increase of available phosphorus content and potassium exchange in soil at the application of 12 t/ha of manure + N95P82K72 was not signifi cant and made 1.0 mg/kg. The highest fertilizer rate signifi cantly increased the content of these nutrients in the typical black soil arable layer. Over fi ve years, exchange acidity at zero, fi rst, second and third fertilizer levels decreased by 0.11, 0.10, 0.16 and 0.22, respectively, with the total for crop rotation of LSD0.05 0.12. Soil hydrolytic acidity for crop rotation at zero and fi rst fertilizer levels increased by 0.15, and at second and third fertilizer levels – by 0.20 and 0.28 mg – eq/100g, respectively. The degree of soil saturation with the bases decreased during the rotation period at fertilized and unfertilized plots,but signifi cant decrease was observed only at application of 16 tons of manure + N112P100K86 per hectare of arable land. The content of calcium exchange cations in the soil only decreased signifi cantly during the rotation period when the highest fertilizer rate was applied annually. No signifi cant deviations were found in the content of magnesium exchange cations in the soil. The crop rotations at unfertilized plots, fertilized with 8 t/ha of manure + N76P64K57, 12 t/ha of manure + N95P82K72 and 16 t/ha of manure + N112P100K86 were 2.35, 3.61; 4.77 and 5.77 t/ha dry matter respectively, 3.21; 5.04; 6.64 and 8.00 t/ ha feed units, 0.296; 0.422; 0.560 and 0.691 t/ha digestible protein at LDS0.05, 0.38; 0.51 and 0.043 t/ha, respectively.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6124
metadata.dc.identifier.udc: 631.445.4:631.582 /.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vplyv_system.pdf671,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.