Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6119
Title: English for public administration
Other Titles: Англійська мова для публічного адміністрування
Authors: Демченко, Наталія Сергіївна
Demchenko, Nataliia
Синельникова, Ірина Сергіївна
Synelnykova, Iryna
Keywords: іноземна мова, професійне спілкування, публічне управління та адміністрування;foreign language, professional communication, public administration
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Демченко Н.С. English for public administration (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»): методичні вказівки з організації аудиторної та самостійної роботи студентів / Н.С. Демченко, І.С. Синельникова. - Біла Церква: БНАУ, 2021. - 75 c.
Abstract: Методичні вказівки містять алгоритми та зразки написання ділової кореспонденції у галузі публічного управління та адміністрування, тексти за фахом, вправи для розширення і закріплення студентами лексичного запасу за фахом, англо-український термінологічний вокабулярій, які спрямовані на забезпечення необхідної для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та писемній формах. Структура видання дозволяє вибірково використовувати поданий матеріал відповідно до потреб конкретної теми. Публікацію призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Description: The guidelines include algorithms and samples of writing business correspondence in the field of public administration and administration, texts on the specialty, exercises for expanding and consolidating students' vocabulary in the specialty, English-Ukrainian terminological vocabulary, which are aimed at providing the necessary communication skills and situational communication in oral and written forms. The structure of the publication allows you to selectively use the submitted material in accordance with the needs of a particular topic. The publication is intended for full-time and part-time students majoring in "Public Administration".
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6119
metadata.dc.identifier.udc: 811. 111’25: 63 (075)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anhl_publ_admin.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.