Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6108
Title: Міжнародний досвід запобігання та протидії корупції як вектор формування національної антикорупційної політики в Україні
Other Titles: Іnternational experience in preventing and combating corruption as a vector of formation of national anti-corruption policy in Ukraine
Authors: Мельник, Олеся Григорівна
Melnyk, Olesia
Keywords: корупція;боротьба з корупцією;антикорупційне законодавство;заходи з протидії корупції;зарубіжний досвід;corruption;fight against corruption;anti-corruption legislation;anti-corruption measures;foreign experience
Issue Date: 30-Mar-2021
Publisher: Запорізький національний університет
Citation: Мельник О. Г. Міжнародний досвід запобігання та протидії корупції як вектор формування національної антикорупційної політики в Україні / О. Г. Мельник // Юридичний науковий електронний журнал. - 2021. - № 2. - С. 32-35. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-2/5
Abstract: Корупція супроводжує людство з найдавніших часів. Згубний вплив цього асоціального явища відчувається в будь-якій країні (незалежно від державного устрою або традицій). Натепер в Україні перше місце посідає боротьба з корупцією і розроблення комплексної системи викорінення цього всеохопного явища, що відповідає нашим реаліям. Україна має певні напрацювання в цьому напрямі, але, безумовно, потрібно звернути свої погляди туди, де ця боротьба успішно відбувається і дає позитивні результати. Досвід країн світу щодо запобігання та протидії корупції, враховуючи особливості їх системи державного управління та законодавства, становить суттєвий інтерес для України. Напрацювання в цій сфері можуть бути використані в практиці окремих державних установ у боротьбі з корупцією, а також під час розроблення нормативно-правових актів, що спрямовані на зменшення впливу корупції в державному управлінні. Зараз заходи з протидії корупції здійснюються як урядами окремих країн, так і різними міжнародними, громадськими та неурядовими організаціями. Тому поступово у світовому співтоваристві формуються глобальні антикорупційні домовленості і відбувається напрацювання спільних практик. Одним із найважливіших заходів для ефективної боротьби з корупцією є відповідний комплекс норм права, які забороняють форми неправомірної поведінки, що спричиняють шкоду як державі, так і громадянам. Важливо розуміти, що до такого комплексу варто зарахувати не лише законодавчо закріплені заборони, але і певні заходи, що мали б попереджувати корупцію і були б спрямовані на обмеження та зменшення причин корупції. У такому разі проблема боротьби з корупцією не лише впливає на належне покарання за корупцію, але і спрямовується на боротьбу із першопричинами і зменшенням сприятливих умов для корупції. Оскільки універсального засобу боротьби з хабарництвом і корупцією в цілому немає, то для кожної держави необхідно вибрати свій шлях, який уряд повинен побудувати самостійно на основі місцевого законодавства, менталітету, традицій тощо. Необхідно шукати національний шлях боротьби з корупцією, беручи до уваги закордонний досвід.
Description: Corruption has accompanied humanity since ancient times. The detrimental effect of this antisocial phenomenon is felt in any country, regardless of government or tradition. In the current conditions in Ukraine, the fight against corruption comes first development of a comprehensive system adequate to our realities to eradicate this all-encompassing phenomenon. Ukraine has some experience in this direction, but, of course, we need to turn our attention to countries where this struggle is going well and has positive results. The experience of the countries of the world in preventing and combating corruption, taking into account the peculiarities of their system of public administration and legislation, is of considerable interest to Ukraine. Developments in this area can be used in the practice of individual government agencies in the fight against corruption, as well as in the development of regulations aimed at reducing the impact of corruption in public administration. Anti-corruption measures are now being implemented by governments as well as by various international and nongovernmental organizations. Therefore, global anti-corruption agreements are gradually being formed in the world community and common practices are being developed. One of the most important measures for the effective fight against corruption is an appropriate set of rules of law that prohibit forms of misconduct that cause harm to both the state and citizens. It is important to understand that such a set should include not only statutory prohibitions, but also certain measures that should prevent corruption and be aimed at limiting and reducing the very causes of corruption. Therefore, in this case, the problem of combating corruption not only affects the proper punishment for corruption, but also aims to combat the very root causes and reduce the favorable conditions for corruption. Since there is no universal means of combating bribery and corruption in general, each state must choose its own path and the government must choose it independently based on local laws, mentality, traditions, etc. It is worth looking for a national way to combat corruption, and foreign experience should only be taken into account.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6108
ISSN: 2524-0374
metadata.dc.identifier.udc: 340
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mizhnarodnyi_dosvid.pdf430,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.