Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6095
Title: Використання різних рівнів змішанолігандного комплексу цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів у пізній сухостійний період і вплив на споживання кормів, динаміку їхньої живої маси й післяпологовий стан
Other Titles: Use of different levels of mixed ligand complex of zinc, manganese and cobalt in feeding highly productive cows in late dry period and its effect on feed intake, their live weight dynamics and postnatal state
Authors: Кропивка, Юрій Григорович
Kropyvka, Yurii
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Keywords: кормосуміш;мікроелементи;змішанолігандний комплекс;жива маса;приріст;feed mixture;microelements;mixed-ligand complex;live weight;gain
Issue Date: 2020
Publisher: Херсонський державний аграрний університет
Citation: Кропивка Ю. Г. Використання різних рівнів змішанолігандного комплексу цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів у пізній сухостійний період і вплив на споживання кормів, динаміку їхньої живої маси й післяпологовий стан / Ю. Г. Кропивка, В. С. Бомко // Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки .- Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020 .- Вип.116,Ч. 2 .- С. 117-122. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.2.17
Abstract: Світовий досвід годівлі високопродуктивних корів показує, що в ранній сухостійний період у кормосуміші доцільно уводити лише високоякісні грубі й соковиті корми, а в пізній сухостій, поступово до цих кормів додавати концентровані корми, для підвищення рівнів енергії й протеїну. Практики великих тваринницьких комплексів доводять прямий взаємозв’язок між біологічно повноцінною і збалансованою годівлею корів у сухостійний період та протіканням обмінних процесів в їх організмі. Важлива роль при цьому приділяється балансуванню раціонів за вмістом цинку, мангану, кобальту, селену, купруму та йоду. У статті представлені результати досліджень щодо використання різних доз змішанолігандних комплексів цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи у пізній сухостійний період. Досліджено, як впливають різні рівні мікроелементів у раціонах тварин на споживання ними кормів, динаміку їх живої маси і післяпологовий стан. Встановлено, що у другій половині сухостійного періоду піддослідні корови споживали в середньому за добу 30,5-33,3 кг кормосуміші. Найбільше її споживали корови 3-ї дослідної групи, де концентрація цинку й мангану становила 40 мг, а кобальту – 0,56 мг на 1 кг сухої речовини (СР), що, на нашу думку, пов’язане з кращою перетравністю поживних речовин та їх засвоєнням організмом корів. За різних доз змішанолігандних комплексів цинку, мангану і кобальту збільшення живої маси за останні 30 днів сухостійного періоду у корів контрольної групи становило 24,3 кг, а у дослідних групах коливалося від 23,7 до 26,9 кг та було статистично достовірним (Р<0,05) у порівнянні з контролем в 3-й і 4-й дослідних групах. Найвищі середньодобові прирости живої маси (897 г) були у корів 4 дослідної групи. Збільшення кількості споживання кормосуміші привело до кращого забезпечення організму дослідних груп корів поживними та біологічно активними речовинами, що сприяло нормальному перебігу у них отелень.
Description: World experience of feeding high-yielding cows shows that in the early dry period it is advisable to introduce only high-quality roughage and succulent feed in the feed mixture, and in the late dry period, gradually add concentrated feed to these feeds to increase energy and protein levels. The practices of large livestock complexes prove a direct relationship between biologically complete and balanced feeding of cows in the dry season and the course of metabolic processes in their body. An important role is given to balancing diets for zinc, manganese, cobalt, selenium, copper and iodine. The article presents the results of research on the use of different doses of mixed-ligand complexes of zinc, manganese and cobalt in the feeding of high-yielding cows of the Ukrainian black-and-white dairy breed in the late dry period. The influence of different levels of microelements in the diets of animals on their food consumption, the dynamics of their live weight and postpartum condition has been studied. It was found that in the second half of the dry period, experimental cows consumed an average of 30.5-33.3 kg of feed per day. It was mostly consumed by cows of the 3rd experimental group, where the concentration of zinc and manganese was 40 mg, and cobalt – 0.56 mg per 1 kg of dry matter, which, in our opinion, is associated with better digestibility of nutrients and their assimilation by the body of cows. At different doses of mixed-ligand complexes of zinc, manganese and cobalt, the increase in live weight during the last 30 days of the dry period in cows of the control group was 24.3 kg, and in the experimental groups ranged from 23.7 to 26.9 kg and was statistically significant (P < 0.05) compared with controls in the 3rd and 4th experimental groups. The highest average daily gains in live weight (897 g) were in cows of the 4th experimental group. The increase in the amount of feed consumption led to a better provision of the body of the experimental groups of cows with nutrients and biologically active substances, which contributed to the normal course of their calving.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6095
ISSN: 2226-0099
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.084.1/087.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia_riznykh_rivniv.pdf895,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.