Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6077
Title: Різні рівні змішанолігандного комплексу цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів голштинської породи німецької селекції та їх вплив на споживання кормів, продуктивність, витрати корму, відтворні функції та гематологічні показники
Other Titles: Different levels of mixed-ligande complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in the feeding of highlyproductive Holstein cows of German selection and their impact on feed consumption, productivity, feed consumption, reproductive function and hematological parameters
Authors: Кропивка, Юрій Григорович
Kropyvka, Yurii
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Keywords: високопродуктивні корови;молочна продуктивність;відтворювальна функція;гематологічні показники;мікроелементи;змішанолігандний комплекс;highlyproductive cows;milk productivity;reproductive function;hematological parameters;microelements;mixed-ligande complexes
Issue Date: 2020
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Кропивка Ю. Г. Різні рівні змішанолігандного комплексу цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів голштинської породи німецької селекції та їх вплив на споживання кормів, продуктивність, витрати корму, відтворні функції та гематологічні показники / Ю. Г. Кропивка, В. С. Бомко // Вісник сумського національного аграрного університету: науковий журнал. Серія "Тваринництво" .- 2020 .- Вип. 4 (43) .- С. 120-127. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.4.16
Abstract: У статті представлені результати вивчення впливу різних доз змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту в годівлі високопродуктивних корів голштинської породи німецької селекції на показники споживання кормів, молочної продуктивності за перші 100 днів лактації, відтворні функції та гематологічні показники. Встановлено, що менші дози Цинку, Мангану й Кобальту покращили споживання кормосуміші піддослідними коровами. У середньому за дослід корови 1-ї контрольної групи поїдали 53,4 кг кормосуміші, корови 2-ї дослідної групи – 54,5 кг, 3-ї – 58,2 кг, 4-ї – 55,7 кг і 5-ї – 52,8 кг. Середньодобові надої й надії молока за перші 100 днів лактації змінювалися залежно від надходження Цинку, Мангану й Кобальту до організму піддослідних корів. Найнижчі надої натурального молока за перші 100 днів лактації мали корови 5-ї дослідної групи, де концентрація мікроелементів в 1 кг СР кормосуміші була найнижчою й складала, мг: Цинку – 42,6; Мангану – 42,6 і Кобальту – 0,55. Надої натурального молока корів 1-ї контрольної, 2-ї, 3-ї й 4-ї дослідних груп були вищими від надої корів 5-ї дослідної групи на 106,3 %, 106,2; 113,6 і 108,8 % відповідно. Вміст жиру в молоці корів 5-ї дослідної групи становив у середньому 3,57 %, тоді, як у молоці корів 1-ї контрольної, 2-ї, 3-ї й 4-ї дослідних груп він був вищим на 0,01-0,05 %. Більш високі концентрації мікроелементів позитивно вплинули на тривалість сервіс-періоду і в піддослідних тварин 1-ї контрольної, 2-ї, 3-ї і 4-ї дослідної груп він був коротшим на 14,0; 16,2; 30,3 і 10,9 днів відповідно. На одне плодотворне осіменіння кожної корови 1-ї контрольної групи знадобилось провести 1,5 запліднення, у 2-й дослідній – 1,6; у 3-й дослідній – 1,4; у 4-й дослідній – 1,6 і в 5-й дослідній – 1,9 запліднення. Аналіз гематологічних показників піддослідних корів свідчить, що змішанолігандні комплекси Цинку, Мангану й Кобальту в складі концентрованих кормів мають позитивний вплив на організм лактуючих корів, що, у свою чергу, поліпшує їх продуктивність і особливо відтворні функції. Найефективнішою виявилась доза змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту з концентрацією в 1 кг СР кормосуміші, мг: Цинку – 54,7; Мангану – 54,7 і Кобальту – 0,7.
Description: The article presents the results of studying the effect of different doses of mixed-ligande complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in feeding high-yielding Holstein cows of German selection on feed consumption, milk productivity for the first 100 days of lactation, reproductive function and hematological parameters. It was found that lower doses of Zinc, Manganese and Cobalt improved feed intake by experimental cows. On the average for experiment of cows of the 1st control group ate 53.4 kg of a forage mix, cows of the 2nd experimental group – 54.5 kg, 3rd – 58.2 kg, 4th – 55.7 kg and 5th - 52.8 kg. The average daily milk yield and milk yield for the first 100 days of lactation varied depending on the intake of Zinc, Manganese and Cobalt to the body of еxperimental cows. The lowest milk yields of natural milk for the first 100 days of lactation were cows of the 5th experimental group, where the concentration of trace elements in 1 kg of DM feed was the lowest and was, mg: Zinc – 42.6; Manganese – 42.6 and Cobalt – 0.55. The milk yield of natural milk of cows of the 1st control, 2nd, 3rd and 4th experimental groups was higher than the milk yield of cows of the 5th experimental group by 106.3 %, 106.2; 113.6 and 108.8 %, respectively. The fat content in the milk of cows of the 5th experimental group averaged 3.57 %, while in the milk of cows of the 1st control, 2nd, 3rd and 4th experimental groups it was higher by 0.01- 0.05 %. Higher concentrations of trace elements had a positive effect on the duration of the service period and in the experimental animals of the 1st control, 2nd, 3rd and 4th experimental groups, it was shorter by 14.0; 16.2; 30.3 and 10.9 days, respectively. One fertile insemination of each cow of the 1st control group required 1.5 inseminations, in the 2nd experimental – 1.6; in the 3rd experimental – 1.4; in the 4th experimental – 1.6 and in the 5th experimental – 1.9 fertilization. Analysis of hematological parameters of experimental cows shows that mixed-ligande complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in concentrated feeds have a positive effect on the body of lactating cows, which, in turn, improves their productivity and especially reproductive functions. The most effective was the dose of mixed-ligande complexes of Zinc, Manganese and Cobalt with a concentration of 1 kg of DM feed mixture, mg: Zinc – 54.7; Manganese – 54.7 and Cobalt – 0.7
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6077
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.084.1/087.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizni_rivni_zmishanolihandn.pdf441 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.