Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6075
Title: Показники якості молока, відтворення, крові та рубцевої рідини у високопродуктивних корів в перший період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів цинку, мангану та кобальту
Other Titles: The indices of milk quality, reproduction, blood and rumen liquid in highly productive cows in the first period of lactation for feeding of mixed-ligande complexes of zinc, manganese and cobalt
Authors: Кропивка, Юрій Григорович
Kropyvka, Yurii
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Keywords: високопродуктивні корови;молочна продуктивність;відтворювальна функція;гематологічні показники;рубцева рідина;мікроелементи;змішанолігандний комплекс;highlyproductive cows;dairy productivity;reproductive function;hematological indicators;rumen liquid;microelements;mixed-ligande complexes
Issue Date: 2020
Publisher: НААН України
Citation: Кропивка Ю. Г. Показники якості молока, відтворення, крові та рубцевої рідини у високопродуктивних корів в перший період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів цинку, мангану та кобальту / Ю. Г. Кропивка, В. С. Бомко // Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і інституту біології тварин .- Львів, 2020 .- Вип. 21, № 1 .- С. 105-112. doi: 10.36359/scivp.2020-21-1.12
Abstract: У статті представлені дані молочної продуктивності, відтворної функції і хімічного складу молока, а також гематологічні показники крові і рубцевої рідини у високопродуктивних корів голштинської породи німецької селекції, української чорно-рябої молочної та української червоно-рябої молочної порід в перший період лактації за згодовування їм різних доз змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту. Встановлено, що використання в кормовій суміші змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту, в порівнянні з їх сульфатами, сприятливо впливає на показники молочної продуктивності і відтворної функції корів та хімічного складу їх молока, а витрати корму зі збільшенням продуктивності тварин при цьому зменшуються. Використання в раціонах піддослідних корів різних форм і рівнів Цинку, Мангану й Кобальту вплинуло на білковий і вуглеводно-жировий обмін та кращі результати були одержані при використанні у кормосуміші різних рівнів цих мікроелементів за рахунок їх змішанолігандних комплексів. У рубцевій рідині дослідних корів величина рН збільшувалася в лужний бік та різниця до контрольної групи була статистично достовірною. Також спостерігалася тенденція до збільшення залишкового Нітрогену порівняно з контролем. Виявлена достовірна різниця по зменшенню аміачного Нітрогену в рубцевій рідині корів дослідних груп, що свідчить про краще використання та засвоєння сирого протеїну. Найкращі показники молочної продуктивності, хімічного складу молока, відтворної функції, крові та рубцевої рідини одержано при використанні в кормосуміші змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту, коли концентрація цих мікроелементів в 1 кг СР становила, мг: Цинку – 60,8; Мангану – 60,8; Кобальту – 0,78; Селену – 0,3; Купруму – 12 і Йоду – 1,1. Такої концентрації мікроелементів досягали за рахунок їх змішанолігандних комплексів, Купруму – його сульфату, Йоду – йодиту калію, Селену –Суплексу селену.
Description: The article presents data on milk productivity, reproductive function and chemical composition of milk, as well as hematological parameters of blood and rumen liquid in high-yielding Holstein cows of German selection, Ukrainian black-spotted dairy and Ukrainian red-spotted dairy breeds in the first lactation period for feeding them different doses of mixed-ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt. It is established that the use of mixed-ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in the feed mixture in comparison with their sulfates has a positive effect on milk productivity and reproductive function of cows and the chemical composition of their milk, and feed costs decrease with increasing productivity. The use of different forms and levels of Zinc, Manganese and Cobalt in the diets of experimental cows affected protein and carbohydrate-fat metabolism and the best results were obtained when using different levels of these trace elements in the feed due to their mixed-ligand complexes. In the rumen liquid of experimental cows, the pH value increased in the alkaline direction and the difference to the control group was statistically significant. There was also a tendency to increase residual nitrogen compared to control. There was a significant difference in the reduction of ammonia nitrogen in the rumen liquid of cows of experimental groups, which indicates better use and assimilation of crude protein. The best indicators of milk productivity, chemical composition of milk, reproductive function, blood and rumen liquid were obtained when using mixed-ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in the feed mixture when the concentration of these trace elements in 1 kg of DM was, mg: Zinc – 60.8; Manganese – 60.8; Cobalt – 0.78; Selenium – 0.3; Copper – 12 and Iodine – 1.1. This concentration of trace elements was achieved due to their mixed-ligandent complexes, copper – its sulfate, iodine – potassium iodide, selenium – selenium suplex.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/6075
ISSN: 2410-9029 (print)
2664-5610 (online)
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.084.1/087.8
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokaznyky_yakosti_moloka.pdf964,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.