Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5955
Title: Topical issues of IFRS financial reporting: challenges and challenges of the present
Other Titles: Актуальні питання фінансової звітності МСФЗ: виклики та виклики сьогодення
Authors: Tomilova, Nadiia
Томілова, Надія Олександрівна
Khomiak, Nataliia
Хомяк, Наталія Василівна
Zabolotnyi, Vyacheslav
Заболотний, Вячеслав Сергійович
Keywords: фінансова звітність;financial statements;міжнародні вимоги;international requirements
Issue Date: 2019
Citation: Tomilova Т. Topical issues of IFRS financial reporting: challenges and challenges of the present / // Sustainable development in the condition of European integration. – International monograph. B2 Ljubljana School Of Business, м. Любляна, Словенія. 2019, С. 256-270.
Abstract: The transition of Ukrainian enterprises to international standards of financial reporting is a requirement of time, a market system of management and is conditioned by the necessity to fulfill the contractual obligations of Ukraine regarding further integration into the European Union. The application of the norms prescribed by International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS) allows for reporting, which will include relevant, understandable and truthful information. The article analyzes problems that accompany the process of introducing IFRS in Ukraine. The complex of measures on possible ways of solving these problems in terms of institutional economic theory has been systematized. The differences between IFRS and Ukrainian accounting standards have been analyzed in terms of general reporting requirements, information structure and disclosure requirements. The ways of eliminating disproportions have been proposed in order to bring the national registration system to the international requirements. The preconditions and necessity of introduction of international standards of financial reporting in the accounting system of Ukraine have been considered. The adaptation of the accounting system to international approaches to the registration of the financial state by economic entities has been investigated, which is an important component of the further integration of the national economic system into the world community.
Description: Перехід українських підприємств до міжнародних фінансових стандартів звітність - це вимога часу, ринкової системи управління і зумовлена необхідність виконання договірних зобов'язань України щодо подальшої інтеграції до Європейський Союз. Застосування норм, передбачених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) дозволяють складати звітність, яка буде включати відповідну, зрозумілу та правдиву інформацію. У статті проаналізовано проблеми, які супроводжувати процес впровадження МСФЗ в Україні. Комплекс заходів щодо можливих шляхів вирішення цих проблем з точки зору інституціональної економічної теорії систематизовано. відмінності між МСФЗ та українськими стандартами бухгалтерського обліку були проаналізовані з точки зору загальні вимоги до звітності, структура інформації та вимоги до розкриття інформації. Шляхи для усунення національної системи реєстрації пропонується усунути диспропорції міжнародні вимоги. Передумови та необхідність запровадження міжнар розглянуто стандарти фінансової звітності в системі бухгалтерського обліку України. адаптація системи бухгалтерського обліку до міжнародних підходів до реєстрації фінансової держава суб'єктами господарювання досліджено, що є важливою складовою подальшого інтеграція національної економічної системи у світову спільноту.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5955
metadata.dc.identifier.udc: 657
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
topical-issues.pdf334,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.