Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5939
Title: Економіка праці в контексті здійснення соціально-трудових відносин: основні підходи і визначення
Other Titles: Labor economics in the context of social and labor relations: basic approaches and definitions
Authors: Однорог, Максим Анатолійович
Odnorog, Maksym
Шуст, Олена Анатоліївна
Shust, Olena
Вовк, Лариса Анатоліївна
Vovk, Larysa
Keywords: Економіка праці, соціально-трудові відносини;Labor economics, social and labor relations
Issue Date: 28-Dec-2020
Publisher: Львівська економічна фундація
Citation: Однорог М. А., Шуст О. А., Вовк Л. А. Економіка праці в контексті здійснення соціально-трудових відносин: основні підходи і визначення. Розвиток нової економічної системи на державному та регіональному рівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 грудня 2020 р.). Львів, 2020. С. 105–109.
Series/Report no.: ;19 грудня 2020 року
Abstract: Економічна і політична нестабільність в країні негативно позначилася на якості життя населення. Пріоритетною метою розвитку суспільства в сформованих сучасних умовах має виступати розвиток людського потенціалу у всьому різноманітті його здібностей і потреб, внаслідок чого соціальне орієнтовання держави сьогодні має бути націлене на всебічний розвиток людини і формування її особистісного потенціалу, який повинен включати в себе такі компоненти, як здоров’я, освіту, активність, моральність і вміння працювати в колективі, професійність, економічне мислення, організованість, творчий потенціал і інші, що неможливо без відповідного ефективного розвитку системи соціально-трудових відносин.
Description: Economic and political instability in the country has negatively affected the quality of life of the population. The priority goal of society development in the current modern conditions should be development of human potential in all its diversity of abilities and needs, as a result of which the social orientation of the state today should be aimed at the comprehensive development of man and the formation of his personal potential, which should include components such as health, education, activity, morality and skills work in a team, professionalism, economic thinking, organization, creativity and others, which is impossible without the appropriate effective development of the system of social and labor relations.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5939
metadata.dc.identifier.udc: 330.342(063)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekonomika praci.pdf369,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.