Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5924
Title: Особливості навчання іноземній мові в умовах співпраці у контексті вищої освіти
Other Titles: The pecualiarities of the cooperative foreign language teaching in the context of the university education
Authors: Денисенко, Ілона Ігорівна
Denysenko, Ilona
Тарасюк, Анна Миколаївна
Tarasiuk, Anna
Keywords: іноземна мова;;foreign language;навчання у співпраці;cooperative learning;модульне навчання;module education;технології навчання;training technologies;взаємодія;cooperation
Issue Date: 2020
Publisher: ТОВ Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Денисенко І. І. Особливості навчання іноземній мові в умовах співпраці у контексті вищої освіти / І. І. Денисенко, А. М. Тарасюк // Іноземні мови. - 2020. – Вип. 3. – С. 18-23. – DOI https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.3.218989
Abstract: У статті розглядається питання навчання іноземній мові у співпраці у контексті вищої освіти. Наголошується, що метою технології cooperative learning (CL) є розвиток інтелектуальних, духовних та фізичних здібностей, мотивів, інтересів; формування науково-матеріалістичного світогляду студентів. Змістом заняття у процесі такого навчання перш за все є засвоєння засобів пізнання, суспільно та особисто значущих перетворень у навколишній дійсності, а не тільки програмні знання та матеріалу підручника. Методами роботи є спільна діяльність, пошук, діяльність викладача та студентів у співпраці. Виділяються засоби організації навчання у співпраці у процесі вивчення іноземної мови (методи «student team learning», «student's survey», «jigsaw» та «learning together») та варіанти ефективного застосування технології CL (індивідуально-групова, командно-ігрова робота, індивідуальна робота у команді). У статті висвітлюються переваги поєднання модульного навчання з технологією співпраці і різнорівневим навчанням іноземній мові у віщій школі. Наголошується, що поєднання модульного підходу з методами навчання у співпраці гарантує кожному студенту засвоєння стандарту освіти та просування на вищий рівень навчання. Великі можливості у такого підходу і для розвитку таких якостей особистості, як самостійність і колективізм. Технологія навчання у співробітництві здатна вирішувати різні завдання навчання, але сукупність особистісно - орієнтованих методик і технологій (різнорівневий підхід до навчання, модульне навчання, колективні засоби навчання) з чітким визначенням дидактичної ролі кожної дозволяє домагатися вищих результатів. Зроблено висновки, що технології CL на заняттях з іноземної мови у вищій школі сприяють підвищенню мотивації студентів до навчання, вчать об'єктивно оцінювати себе та інших, допомагає студентам з більшою ефективністю усвідомити матеріал та усунути недоліки в знаннях. Крім того, навчання у взаємодії, яке має безліч засобів реалізації, здатне урізноманітнити заняття з іноземної мови, створити невимушену, доброзичливу обстановку, що допомагає подолати комунікативно-мовні бар'єри й розкрити потенціал студентів.
Description: The article deals with the problem of the cooperative foreign language teaching in the context of the university education. It is noted that the goal of the cooperative (collaborative) learning (CL) technology is the development of intellectual, moral and physical abilities, the forming of the students’ scientific- materialistic worldviews. Many recent studies have focused on the problem of students’ communicative skills and habits formation within the framework of the learner-centered approach in a higher school. Only few attempts have been made to investigate the formation of practical skills, higher level of thinking skills and habits with the help of the latest technologies in the course of foreign language learning. This study seeks to understand the essence of the “collaborative (cooperative) learning” technology, its consistency with the objectives of the language educational process. The central issue is in the observing and explaining the basic variants of the analyzed method implementation. The various means of cooperative foreign language learning organizing («student team learning», «student's survey», «jigsaw» and «learning together") and some versions of effective implementation of CL technology (individual and group work, team and play work, autonomous work and team work ) were examined in the article. The article highlights the advantage of combining the module education with cooperative learning technology and multi-level training of a foreign language in a higher school. It is noted that the combining the module approaches with cooperative learning technologies provides the educational standards acquisition and subsequent promotion to the higher training level to the students. CL technology is capable of dealing the various training tasks, but the combination of the learner-centered methods and techniques (multi-level approach to the learning process, module education, and collaborative training tools) with clear definition of didactic roles of everybody makes it possible to achieve better results. The study reached the following conclusions: CL technology in English class enhances the students’ motivation increasing, contributes to a better understanding of the training material and fill knowledge gaps. Furthermore, cooperative foreign language teaching creates the positive and comfortable environment, which contributes to the overcoming the communicative-linguistic barriers and achieving the students’ potential.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5924
ISSN: 1817-8510
metadata.dc.identifier.udc: 81’243:378.147
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti.pdf436,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.