Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5891
Title: Наукові основи інтегрального оцінювання паркових лісових екосистем в умовах великого міста
Other Titles: Scientific bases of integrated assessment of park forest ecosystems in the conditions of a big city
Научные основы интегральной оценки парковых лесных экосистем в условиях большого города
Authors: Лавров, Віталій Васильович
Lavrov, Vitalii
Мірошник, Наталія Володимирівна
Miroshnyk, Nataliia
Шупова, Тетяна Віталіївна
Shupova, Tatiana
Тесленко, Ігор Костянтинович
Teslenko, Igor
Гончар, Ганна Юріївна
Honchar, Hanna
Keywords: екологічна оцінка;деградація природних екосистем;біорізноманіття;птахи;дикі бджоли;антропогенна трансформація;трав'яний ярус;екоморфи;інвазивні чужорідні рослини;environmental assessment;degradation of natural ecosystems;biodiversity;birds;anthropogenic transformation;wild bees;grass tier;ectomorphs;invasive alien plants;экологическая оценка;деградация естественных экосистем;биоразнообразие;птицы;дикие пчелы;антропогенная трансформация;травяной ярус;экоморфы;инвазивные чужеродные растения
Issue Date: 2021
Publisher: Інститутт еволюційної екології Національної академії аграрних наук України
Citation: Наукові основи інтегрального оцінювання паркових лісових екосистем в умовах великого міста: методичні рекомендації / В.В.Лавров, Н.В.Мірошник, Т.В. Шупова та ін.; під заг. редакцією доктора с/г наук проф. В.В. Лаврова . – Київ, 2021. – 68 с.
Abstract: Запропоновано принципи і методи інтегрального оцінювання стану паркових лісових екосистем та визначення рівня їх дестабілізації в умовах антропогенного впливу великого міста (на прикладі м. Києва). Для синекологічного виявлення порушень екосистем доцільно системний і структурний підходи погоджено застосовувати за рівнями організації живого та структурно-функціональною організацією. Розроблено систему інтегральних показників: індекс антропогенного навантаження (Jан), який синтезує результати 24 базових показників та двох похідних показників (показник загального рекреаційного навантаження на парк; коефіцієнт порушеності території), індекс структурного різноманіття (модифікований), показник вагомості впливу (W), індекс природної цінності (natural value index, Inv). Враховано біотичне різноманіття угруповань рослин, птахів та диких бджіл у 7 парках м. Києва. Інтегральне оцінювання стану паркових лісових екосистем в умовах великого міста сприятиме більш адекватному виявленню механізмів впливу негативних чинників, синекологічному уточненню розподілу ефектів порушення в паркових екосистемах, встановленню ступенів вразливості їх структурних елементів, визначенню напрямів і темпів деградації. Це дасть змогу точніше виявити просторовий розподіл найгостріших екологічних проблем міст, провести зонування їх території за ступенем порушення паркових екосистем, картографування з відображенням структури та векторів їх трансформації. Ці дані доцільно використовувати для оптимізації принципів містобудування й розвитку міст на сучасних урбоекологічних засадах. Вони сприятимуть своєчасному й ефективному здійсненню превентивних, планових та екстремальних заходів щодо створення парків і зелених зон, їх охорони, захисту, відновлення, оптимізації та підтримування розвитку, збільшення їх екологічної ролі як стабілізуючої складової урбоекосистеми
Description: The principles and methods of integrated assessment of the state of park forest ecosystems and determination of the level of their destabilization in the conditions of anthropogenic impact of a large city (on the example of Kyiv) are proposed. For synecological detection of disturbances of ecosystems it is expedient to apply systemic and structural approaches according to the levels of organization of living and structural-functional organization. A system of integrated indicators has been developed: anthropogenic load index (Jan), which synthesizes the results of 24 basic indicators and two derivative indicators (indicator of total recreational load on the park; disturbance coefficient of the territory), structural diversity index (modified), impact weight index (W), index natural value index (natural value index, Inv). The biotic diversity of groups of plants, birds and wild bees in 7 parks of Kyiv is taken into account.An integrated assessment of the state of park forest ecosystems in a large city will help to more adequately identify the mechanisms of negative factors, synecological clarification of the distribution of disturbance effects in park ecosystems, establish the degree of vulnerability of their structural elements, determine directions and rates of degradation. This will allow to more accurately identify the spatial distribution of the most acute environmental problems of cities, to conduct zoning of their territory according to the degree of disturbance of park ecosystems, mapping to reflect the structure and vectors of their transformation. These data should be used to optimize the principles of urban planning and urban development on a modern urban-ecological basis. They will promote the timely and effective implementation of preventive, planned and extreme measures to create parks and green areas, their protection, protection, restoration, optimization and support of development, increase their environmental role as a stabilizing component of the urban ecosystem. Methodical recommendations were developed at the Institute of Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine within the of the Scientific Researches Program “Bioindication Assessment of the Park Ecosystems of Kyiv” (№ of state registration: 0117U004323; scientific advisor PhD Miroshnyk N., 2017-2021) in cooperation with Bila Tserkva National Agrarian University. For ecologists, economists, environmentalists, specialists in agrarian production and forestry, planned and governing institutions.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5891
metadata.dc.identifier.udc: 574.47+598.574.472:504.064.2:504.73.03:630*
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naukovi_osnovy_intehr.pdf2,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.