Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5634
Title: Effect of different doses of selenium in the nutrient medium on California worm reproduction
Other Titles: Вплив різних доз селену в поживному середовищі на розмноження каліфорнійських червів
Влияние разных доз селена в питательной среде на размножение калифорнийских червей
Authors: Mashkin, Yurii
Машкін, Юрій Олексійович
Merzlov, Sergii
Мерзлов, Сергій Віталійович
Bakhur, Tetiana
Бахур, Тетяна Іванівна
Karkach, Peter
Каркач, Петро Михайлович
Kuzmenko, Peter
Кузьменко, Петро Іванович
Rosputniy, Oleksandr
Розпутній, Олександр Іванович
Fesenko, Vasily
Фесенко, Василь Федорович
Bilkevich, Vita
Бількевич, Віта Володимирівна
Korol, Alla
Король, Алла Петрівна
Fedorchenko, Maksym
Федорченко, Максим Миколайович
Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Олександрович
Kharchenko, Andrii
Харченко, Андрій Вікторович
Keywords: selenium;селен;селен;red California worm’s hybrid;гібрид червоних каліфорнійських червів;гибрид красного калифорнийского червя;the number of worms;кількість червів;количество червей;worm mass;маса червів;червячная масса;vermiculture;вермікультура;вермикультура;microelement;мікроелемент;микроэлемент
Issue Date: Feb-2021
Publisher: Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University
Citation: Effect of different doses of selenium in the nutrient medium on California worm reproduction / Yu. O. Mashkin, S. V. Merzlov, T. I. Bakhur et al. // Ukrainian Journal of Ecology. - 2021. - Vol. 11. - Is. 1. - P. 72-76. DOI: 10.15421/2021_1
Abstract: Worms have a unique ability to accumulate trace elements in their body from the substrate, which creates the preconditions for obtaining a protein-mineral supplement with high metal content in organic form. Selenium occupies a special place among the seventeen trace elements that are recognized as vital for the human body, animals and birds. Selenium, present in a body in small quantities, performs essential functions: catalytic, structural, regulatory. Selenium has antioxidant, immunostimulatory, anticancer, antimutagenic, adaptogenic, antiviral and radioprotective properties. The aim was to conduct experimental studies on the reproduction of worms, weight gain and selenium accumulation in their body depending on the content of this element in the nutrient medium. To experiment, we formed 54 micro-beds. The size of such bed was 0.5 x 0.7 m. We placed 11.0 kg of a worm nutrient medium in each microbed and divided into the six groups (one control and five experimental) with nine. The nutrient medium contained selenium, natural backround; additional trace element was not introduced. In the experimental microbeds, selenium 1; 2; 4; 8 and 16 mg/kg of the nutrient medium was added in the form of sodium selenite Na2SeO3•5 H2O. Eighty mature hybrids of red California worms were populated in each microbed. At the end of the 110-day experiment, the number of worms was counted in all microbeds, and average worm biomass samples were taken to determine the selenium content. The atomic absorption spectrophotometry determined selenium content in the worm biomass on a Shimadzu AA-6650 (“Shimadzu”, Japan). We found that the optimal dose of selenium is 4 mg/kg of medium nutrient weight, while the number and weight of adult worms increases by 86.7% and by 93.2%, and immature ones by 60.2% and by 63.9% as compared to the control. The negative effect on the vermiculture by Selenium16 mg/kg dose of the nutrient medium, decreases in adult worms by 38% compared with control microbeds. When growing worms on a nutrient medium with additional application of selenium with doses of 1 mg/kg, 2, 4, 8 and 16 mg/kg of the substrate, the content of this element in the dry vermiculture mass increases, respectively, by 2.4; 4.4; 8.5; 14.9 and 26.8 times. We also established a direct staleness between selenium content in the nutrient medium and that in a dry mass of the vermiculture.
Description: Черви мають унікальну здатність накопичувати в своєму організмі мікроелементи з субстрату, що створює передумови для отримання білково-мінеральної добавки з високим вмістом металів в органічній формі. Селен займає особливе місце серед сімнадцяти мікроелементів, визнаних життєво важливими для організму людини, тварин і птахів. Селен, присутній в організмі в невеликих кількостях, виконує важливі функції: каталітичні, структурні, що регулюють. Селен має антиоксидантні, імуностимулюючі, протираковими, антимутагенними, адаптогенні, противірусними та радіозахисними властивостями. Метою було провести експериментальні дослідження розмноження черв'яків, набору ваги і накопичення селену в їх організмі в залежності від вмісту цього елемента в живильному середовищі. Для експериментів сформували 54 мікроложа. Розмір такого ложа був 0,5 х 0,7 м. Ми помістили 11,0 кг живильного середовища для черв'яків в кожне мікроложе і розділили на шість груп (одна контрольна і п'ять експериментальних) по дев'ять. В контролі живильне середовище містила селен, природний фон; додатковий мікроелемент не вводився. В експериментальних мікроложах додавали селен - 1; 2; 4; 8 і 16 мг / кг живильного середовища у вигляді селеніту натрію Na2SeO3 • 5 H2O. У кожне мікроложе було заселено вісімдесят дорослих особин гібрида червоних каліфорнійських черв'яків. В кінці 110-тидневного експерименту кількість черв'яків було підраховано у всіх мікроложах і взяті середні зразки біомаси черв'яків для визначення вмісту селену. За допомогою атомно-абсорбційної спектрофотометрії визначено вміст селену в біомасі черв'яків на Shimadzu AA-6650 ( «Shimadzu», Японія). Встановлено, що оптимальна доза селену становить 4 мг / кг середньої живильної маси, при цьому кількість і маса дорослих черв'яків збільшується на 86,7% і 93,2%, а статевонезрілих - на 60,2% і 63,9% в порівнянні з контролем. Негативний вплив на вермікультур селену в дозі 16 мг / кг живильного середовища знижує кількість дорослих черв'яків на 38% в порівнянні з контрольними мікроложамі. При вирощуванні черв'яків на живильному середовищі з додатковим внесенням селену в дозах 1 мг / кг, 2, 4, 8 і 16 мг / кг субстрату зміст цього елемента в масі сухої вермікультури збільшується відповідно в 2,4 рази; 4,4; 8,5; 14,9 і 26,8 рази. Ми також встановили пряму залежність між вмістом селену в живильному середовищі і в сухій масі вермікультури. Черви обладают уникальной способностью накапливать в своем организме микроэлементы из субстрата, что создает предпосылки для получения белково-минеральной добавки с высоким содержанием металлов в органической форме. Селен занимает особое место среди семнадцати микроэлементов, признанных жизненно важными для организма человека, животных и птиц. Селен, присутствующий в организме в небольших количествах, выполняет важные функции: каталитические, структурные, регулирующие. Селен обладает антиоксидантными, иммуностимулирующими, противораковыми, антимутагенными, адаптогенными, противовирусными и радиозащитными свойствами. Целью было провести экспериментальные исследования размножения червей, набора веса и накопления селена в их организме в зависимости от содержания этого элемента в питательной среде. Для экспериментов сформировали 54 микроложа. Размер такого ложа был 0,5 х 0,7 м. Мы поместили 11,0 кг питательной среды для червей в каждое микроложе и разделили на шесть групп (одна контрольная и пять экспериментальных) по девять. В контроле питательная среда содержала селен, естественный фон; дополнительный микроэлемент не вводился. В экспериментальных микроложах добавляли селен - 1; 2; 4; 8 и 16 мг / кг питательной среды в виде селенита натрия Na2SeO3 • 5 H2O. В каждое микроложе было заселено восемьдесят взрослых особей гибрида красных калифорнийских червей. В конце 110-тидневного эксперимента количество червей было подсчитано во всех микроложах и взяты средние образцы биомассы червей для определения содержания селена. С помощью атомно-абсорбционной спектрофотометрии определено содержание селена в биомассе червей на Shimadzu AA-6650 («Shimadzu», Япония). Установлено, что оптимальная доза селена составляет 4 мг / кг средней питательной массы, при этом количество и масса взрослых червей увеличивается на 86,7% и 93,2%, а неполовозрелых - на 60,2% и 63,9% по сравнению с контролем. Негативное влияние на вермикультуру селена в дозе 16 мг / кг питательной среды снижает количество взрослых червей на 38% по сравнению с контрольными микроложами. При выращивании червей на питательной среде с дополнительным внесением селена в дозах 1 мг / кг, 2, 4, 8 и 16 мг / кг субстрата содержание этого элемента в массе сухой вермикультуры увеличивается соответственно в 2,4 раза; 4,4; 8,5; 14,9 и 26,8 раза. Мы также установили прямую зависимость между содержанием селена в питательной среде и в сухой массе вермикультуры.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5634
metadata.dc.identifier.udc: 546.23:591.446
Appears in Collections:Наукові публікаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.