Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5590
Title: Statistical analysis of Ukrainian financial sector development in the global context
Other Titles: Статистичний аналіз розвитку фінансового сектору України в глобальному контексті
Статистический анализ развития финансового сектора Украины в глобальном контексте
Authors: Сатир, Лариса Михайлівна
Satyr, Larysa
Задорожна, Руслана Павлівна
Zadorozhna, Ruslana
Новікова, Вікторія Валеріївна
Novikova, Victoria
Keywords: financial sector;financialization;System of National Accounts;statistical analysis;Strategy of Ukrainian Financial Sector Development until 2025;фінансовий сектор;фінансиалізація;система національних рахунків;статистичний аналіз;Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року;финансовый сектор;финансиализация;система национальных счетов;статистический анализ;Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025 года
Issue Date: 2020
Publisher: Міжнародний університет бізнесу і права
Citation: Satyr L., Zadorozhna R., Novikova V. Statistical analysis of Ukrainian financial sector development in the global context. Бізнес-навігатор, 2020. Вип. 3(59). С. 162-167.
Abstract: Nowadays, the financial sector plays an important role in the general progress of the economy, because of its impact on all spheres and branches of the economic system. The state and development of the financial sector of particular countries depend on global trends as well as local factors. The article analyzes regularities of temporal changes of value-added of Ukrainian sector of financial corporations in 2014 –2018 and shifts in its structure at the level of subsectors. The findings indicate that the financial corporations’ sector has developed slower than the domestic economy as a whole. The main reason for such a situation is difficulties of the Ukrainian bank system lasting since the 2008 Global Financial Crisis. Regulatory activity of Ukrainian authorities aims to overcome problems of the financial sector and to enhance its competitiveness.
Description: Сьогодні фінансовий сектор відіграє важливу роль у загальному прогресі економіки з огляду на його дедалі зростаючий вплив на всі сфери та галузі економічної системи. Стан та розвиток фінансового сектору окремих країн залежать як від глобальних тенденцій, найбільш яскравою з яких є діжиталізація фінансової діяльності, так і від локальних факторів, характерних для розвитку окремих економік. Трансформаційні зміни у функціонуванні фінансового сектору потребують адекватного відображення в офіційній статистиці, що досягається шляхом вдосконалення методологічної бази збирання та аналізу даних. Так, в четвертій версії міжнародного стандарту макроекономічної статистики, Системі національних рахунків 2008 року приділяється багато уваги врахуванню модифікацій діяльності фінансових установ. Зокрема, СНР-2008 дає більш чітке визначення фінансових послуг порівняно з СНР 1993 року. Також з огляду на диверсифікацію діяльності інституційних одиниць фінансового сектору було розширено його підсекторну структуру. За даними національних рахунків України проаналізовано закономірності динаміки доданої вартості вітчизняного сектору фінансових корпорацій за період 2014-2018 рр. та зрушення в її структурі на рівні підсекторів. Отримані результати свідчать про те, що український фінансовий сектор розвивається повільніше, ніж економіка в цілому: його додана вартість зросла на лише на 37,1%, в той час додана вартість всієї економіки – на 118,3%. При цьому частка підсекторів S122-S124 (корпорації, що приймають депозити, фонди грошового ринку та інвестиційні фонди негрошового ринку) зменшилась на 20,1 процентних пункти. Основною причиною такої ситуації є проблеми української банківської системи, не подолані з часів глобальної фінансової кризи 2008 року. Регулююча діяльність органів влади України спрямована на подолання проблем фінансового сектору та підвищення його конкурентоспроможності. Для розв’язання цих завдань на початку 2020 р. було схвалено Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року, успішна реалізація якої дозволить підвищити ефективність, прозорість та надійність вітчизняної фінансової системи у відповідності до кращих міжнародних стандартів.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5590
ISSN: 2707-6172
metadata.dc.identifier.udc: 311.17:336-027.511(477)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stat_analysis_fin_sector_development.pdf410,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.