Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5525
Title: Екзогенні детермінанти росту регенерантів Павловнії in vitro
Other Titles: Exogenous determinants of growth of Pavlovnia regenerants in vitro
Authors: Filipova, Larysa
Філіпова, Лариса Миколаївна
Matskevych, Vyacheslav
Мацкевич, Вячеслав Вікторович
Podhaietskyi, Аnatoliy
Подгаєцький, Анатолій Адамович
Kravchenko, Nataliya
Кравченко, Наталія Володимирівна
Keywords: павловнія;мікроклональне розмноження;поживні середовища;температура;фотоперіод;спектр світла;кислотність середовища;цитокініни.;paulownia;microclonal reproduction;nutrient media;temperature;photoperiod;light spectrum;acidity of the medium;cytokinins
Issue Date: Nov-2020
Publisher: The scientific heritage (Budapest, Hungary)
Citation: Подгаєцький А.А., Мацкевич В.В., Філіпова Л.М., Кравченко Н.В. Екзогенні детермінанти росту регенерантів Павловнії in vitro. The scientific heritage (Budapest, Hungary) VOL 2, No 53 (53) (2020)Р 5-15.
Series/Report no.: VOL 2, No 53;
Abstract: Зважаючи на те, що павловнія нова культура для України, а також враховуючи непросте її насіннєве розмноження виконані дослідження з визначення чинників, які впливають на процес мікроклонального розмноження. Доведено, що для успішного початкового субкультивування найкращим типом експлантів була меристема. Виявлений позитивний вплив на величину коефіцієнта розмноження, висоту регенерантів використання комбінованого середовища: МК (2/3) – власний пропис та QL (1/3). Встановлено, що оптимальною температурою для росту регенерантів павловнії є +24 0С, а з метою отримання максимальної кількості мікропагонів у конгломераті – +28 0С. Порівняно низька температура – +10 0С зупиняє елонгацію пагона і спричиняє переходу рослин у стан спокою. Доведено, що використання середовища з концентрацією сахарози 3 % дозволило отримати вищі регенеранти, ніж у контролі, в 4,1 рази. Водночас, за 6 % концентрації сахарози ця різниця становила лише 2,1 рази. Оптимальним для росту регенерантів павловнії виявився фотоперіод 16 годин з відсутністю освітлення раз на сім діб. Поєднання білого світла з наявністю у середовищі БАП (1,5 мг/л) сприяло утворенню максимальної кількості (3,9 шт.) мікропагонів у конгломераті. Використання синього і червоного світла (1+1) дещо знижувало величину показника (до 3,3 шт.) Ще більшою мірою це стосувалось співвідношенню червоних та синіх 4+2. Із зростанням кількості пасажів (з 1-го до 5-и) на кислому (рН 5,2-5,4) та слабо кислому (5,6-5,8) середовищах збільшувалась частка вітрифікованих регенерантів, особливо з використанням БАП 1,0 мг/л. Найбільша висота рослин, кількість мікропагонів мали місце за рН 5,6-5,8. Найбільша висота регенерантів виявлена на середовищі з кінетином (0,2 мг/л) та кінетином (0,8) і БАП (0,2), максимальна кількість мікропагонів за поєднання кінетин (0,8) та БАП (0,2) або кінетин (1,25) та БАП (0,25), а мінімальна частка вітрифікованих рослин відмічена за концентрації кінетину 1,0 або 1,5 мг/л
Description: Due to the fact that Paulownia is a new culture for Ukraine, as well as taking into account its difficult seed propagation, studies have been performed to determine the factors influencing the process of microclonal propagation. It was proved that the meristem was the best type of explants for successful initial subculture. There is a positive effect on the value of the reproduction coefficient, the height of the regenerants using the combined medium: MK (2/3) - own recipe and QL (1/3). It is established that the optimal temperature for the growth of Paulownia regenerants is +24 0С, and in order to obtain the maximum number of micro shoots in the conglomerate - +28 0С. Relatively low temperature - +10 0C stops the elongation of the shoot and causes the transition of plants to dormancy. It is proved that the use of a medium with a sucrose concentration of 3% allowed to obtain higher regenerants than in the control, 4.1 times. At the same time, at 6% sucrose concentration, this difference was only 2.1 times. Optimal for the growth of Paulownia regenerants was a photoperiod of 16 hours with no lighting every seven days. The combination of white light with the presence of BAP (1.5 mg / l) in the medium contributed to the formation of the maximum number (3.9 pcs.) Of micro shoots in the conglomerate. The use of blue and red light (1 + 1) slightly reduced the value of the indicator (up to 3.3 pcs.) Even more so for the ratio of red and blue 4 + 2. With the increase in the number of passages (from 1st to 5th) on acidic (pH 5.2-5.4) and weakly acidic (5.6- 5.8) media, the share of vitrified regenerants increased, especially with the use of BAP 1, 0 mg / l. The greatest height of plants, the number of micro-shoots took place at pH 5.6-5.8. The highest height of regenerants was detected on the medium with kinetin (0.2 mg / l) and kinetin (0.8) and BAP (0.2), the maximum number of micro shoots with a combination of kinetin (0.8) and BAP (0.2) or kinetin (1.25) and BAP (0.25), and the minimum proportion of vitrified plants was observed at a kinetin concentration of 1.0 or 1.5 mg / l.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5525
ISSN: 9215 — 0365
metadata.dc.identifier.udc: 602.7:582.573.68
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Еkzogenni determinanty rosty regenerantiv.pdf1,79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.