Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5522
Title: Influence of the seasonal and compositional changes on 4,4’-dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) contamination in cow’s milk
Other Titles: Вплив сезонних та композиційних змін на забруднення 4,4’-дихлордіфенілтріхлоретану (ДДТ) у коров’ячому молоці
Authors: Karaulna, Vitalina
Ezerkovska, Ludmyla
Prymak, Ivan
Fedoruk, Yurii
Chernyuk, Sergey
Karpuk, Lesya
Pavlichenko, Andrii
Polishchuk, Svitlana
Kubrak, Svitlana
Bilkevich, Vita
Fedoruk, Natalya
Караульна, Віталіна Миколаївна
Єзерковська, Людмила Вікторівна
Примак, Іван Дмитрович
Федорук, Юрій Васильович
Чернюк, Сергій Васильович
Карпук, Леся Михайлівна
Павліченко, Андрій Андрійович
Поліщук, Світлана Анатоліївна
Кубрак, Світлана Миколаївна
Бількевич, Віта Володимирівна
Keywords: cow's milk;pesticides;DDT (4,4’-dichlorodiphenyltrichloroethane);accumulation;cattle;коровяче молоко;пестициди;акумуяція;велика рогата худоба;ДДТ (4,4’-дихлордіфенілтрихлоретан)
Issue Date: 7-Dec-2020
Publisher: Ukrainian Journal of Ecology
Citation: Influence of the seasonal and compositional changes on 4,4’-dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) contamination in cow’s milk / V. Karaulna, L. Ezerkovska, I. Prymak // Ukrainian Journal of Ecology. - 2020. - Vol.10, No 6. - P. 173-177.
Abstract: The article presents the results of investigations on the determination of the content of organochlorine pesticides and DDT in the milk samples obtained in some settlements (village Movchanivka, Leninske, Mali Lisivtsi, Velikopolovetskye, and Pustovarivka), Skvirsky district, Kyiv oblast. The analysis of fat and protein content in milk in the winter and summer periods of the year. We registered that in the winter period with an increase of fat content in the milk, the concentration of DDT and its derivatives also increases. The content of organochlorine compounds in cow's milk did not exceed the maximum permissible level. In case of prolonged inflow of pesticide residues with food products into the human organism or feed into the animal organism, toxic substances gradually accumulate in them and have a negative influence on different functional systems of organisms, causing disturbances in their work. Purification from harmful substances is carried out by metabolic conversion of toxicants into more mobile in tissues compounds that can be more easily removed from the body. The process of removal of harmful substances, including metabolites of pesticides from the body warm-blooded with biological fluids and fecal masses is very long, and its intensity is mostly due to the degree of toxic load of xenobiotics on a person or animal. An indicator of the degree and quality of toxic exposure of humans and domestic animals to pesticides that live in a particular agricultural region may be the levels of these pesticides in human and warm-blooded milk. However, the most convenient and affordable indicator of pesticide exposure to organisms may be found in cattle milk, primarily cow milk. The great advantage of this object of toxic load indication is the unlimited possibility of biomaterial selection and deficiency of volumes, necessary for sanitary and hygienic researches because herds of cattle are almost in every farm of different agricultural regions.У статті представлені результати досліджень щодо визначення вмісту хлорорганічних пестицидів та ДДТ в зразки молока, отримані в деяких населених пунктах (с. Мовчанівка, Ленінське, Малі Лісівці, Великополовецьке та Пустоварівка) Сквирського району Київської області. Аналіз вмісту жиру та білка в молоці в зимовий та літній періоди рік. Ми зареєстрували, що в зимовий період зі збільшенням вмісту жиру в молоці, концентрації ДДТ та його похідні також зростає. Вміст хлорорганічних сполук у коров’ячому молоці не перевищував гранично допустимого рівень. У разі тривалого надходження залишків пестицидів з харчовими продуктами в організм людини або корм для тварини В організмі токсичні речовини поступово накопичуються в них і чинять негативний вплив на різні функціональні системи Росії організмів, викликаючи порушення в їх роботі. Очищення від шкідливих речовин здійснюється шляхом метаболічного перетворення токсиканти перетворюються на більш рухливі в тканинах сполуки, які можна легше вивести з організму. Процес видалення шкідливих речовин, у тому числі метаболітів пестицидів з організму, теплокровними з біологічними рідинами та каловими масами дуже тривалий, і його інтенсивність здебільшого зумовлена ​​ступенем токсичного навантаження ксенобіотиків на людину чи тварину. Показник ступінь та якість токсичного впливу на людей та домашніх тварин пестицидів, що мешкають у певному сільськогосподарському регіоні може бути рівень цих пестицидів у людському та теплокровному молоці. Однак найбільш зручний і доступний показник вплив пестицидів на організми можна виявити в молоці великої рогатої худоби, насамперед коров’ячому. Велика перевага цього об'єкта токсичний вказівкою на навантаження є необмежена можливість відбору біоматеріалу та дефіцит обсягів, необхідних для санітарно-гігієнічних вимог дослідження, оскільки стада великої рогатої худоби є майже у кожному господарстві різних сільськогосподарських регіонів.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5522
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
influence-of-the-seasonal-and-compositional-changes-on-44dichlorodiphenyltrichloroethane-ddt-contamination-in-cows-milk.pdfinfluence-of-the-seasonal-and-compositional334,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.