Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5476
Title: Особливості оцінювання якості анотативного і реферативного видів письмового перекладу
Other Titles: Special aspects of gist and abstract translation quality assessment
Authors: Ігнатенко, Вікторія Дмитрівна
Ihnatenko, Victoriia
Борщовецька, Валентина Дмитріна
Borshchovetska, Valentyna
Keywords: перекладацька помилка;анотативний і реферативний види перекладу;письмовий переклад;принципи оцінювання;критерії оцінювання,;шкала оцінювання;письменный перевод;переводческая ошибка;translation mistake;abstract and gist translation;assessment criteria;assessment principles;assessment scale
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Вид. центр КНЛУ
Citation: Ігнатенко В.Д. Особливості оцінювання якості анотативного і реферативного видів письмового перекладу / В.Д. Ігнатенко, В.Д.Борщовецька // Іноземні мови. - 2020. - № 3. - С. 13-17. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2020.3.218988
Abstract: Стаття присвячена особливостям оціню- вання якості анотативного і реферативного видів письмового перекладу, що є важливим аспектом методики навчання перекладу. Пе- реклад розглядається в контексті кінцевого продукту анотативного і реферативного видів перекладу, який є об’єктом оцінювання. У стат- ті визначено поняття навчального перекладу та порушено питання відносної якості в процесі оцінювання перекладу. Особливу увагу звернено на проблему визначення перекладацької по- милки сучасними науковцями. Проаналізовано сучасні класифікації типових помилок під час оцінювання результатів письмового перекла- ду. У статті досліджено базові принципи, які лежать в основі оцінювання перекладу загалом. Зосереджено увагу на особливостях оцінюван- ня навчального перекладу. Визначено основні принципи, серед яких гнучкість, об’єктивність, чіткість параметрів оцінювання, відкритість / прозорість, залежність від функції та контек- сту оцінювання / відповідність рівню знань сту- дента, які лягли в основу оцінювання перекладу і є основою для розробки критеріїв оцінювання. У статті обґрунтовано необхідність ураху- вання в процесі розробки критеріїв оцінювання особливостей виконуваного виду перекладу, зокрема анотативного і реферативного видів письмового перекладу, яка полягає в досягнен- ні семантичної адекватності перекладачем у процесі здійснення таких видів перекладу. Відповідно докладно проаналізовано критерії оцінювання письмового перекладу та подано дескриптори до них з типами перекладацьких помилок. Запропоновано шкалу оцінювання та штрафні бали для оцінювання перекладу по кожній із визначених типових помилок, що зна- чно спрощує процес оцінювання анотативного і реферативного виду перекладу та допомагає викладачеві бути максимально об’єктивним під час оцінювання, враховуючи при цьому творчий складник перекладацького процесу.
Description: The article deals with the special aspects of the quality assessment of gist and abstract translation, which is an important aspect of the methodology of teaching translation. Translation is considered in terms of the final product of the gist and abstract types of translation that is the object of the quality assessment. The article defines the concept of educational translation and raises the question of relative quality in the translation quality assessment. The important attention is focused on the problem of determining the translation mistake by modern scientists and the modern classifications of typical mistakes in the assessment of the translation results are analyzed. The article explores the basic principles that underpin the assessment of translation as a whole. The focus is on the peculiarities of the academic translation assessment. The basic principles, including flexibility, objectivity, clarity of the selected assessment parameters, openness / transparency, dependence on the function and context of the assessment / correspondence to the level of student’s knowledge, which formed the basis for the translation assessment and are the basis for the development of assessment criteria. The article substantiates the need to take into account the features of the performed type of translation in the process of developing criteria for assessment, in particular gist and abstract types of translation, which is to achieve semantic adequacy in the implementation of such types of translation by the translator. Accordingly, the criteria for translation assessment are analyzed in detail and descriptors are presented to them including the types of translation mistakes. The proposed assessment scale and penalty point for translation assessment for each of the specific typical mistake, which greatly simplifies the process of abstract and gist translation assessment and helps the teacher to remain as objective as possible in the assessment, without reducing the creative component of the translation process.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5476
ISSN: 1817-8510
metadata.dc.identifier.udc: 81’255
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Special_asp.pdf453,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.