Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5450
Title: Економіко-математичне моделювання:Практикум Методичні вказівки для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» 071 «Облік і оподаткування» 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 073 «Менеджмент»
Other Titles: Economic and mathematical modeling: Workshop. Methodical instructions for practical classes and independent study of the discipline by students of the first (bachelor's) level of higher education specialties 051 "Economics" 071 "Accounting and taxation" 072 "Finance, Banking and Insurance" 073 "Management"
Authors: Бондар, Олена Станіславівна
Bondar, Olena
Трофимчук, Михайло Іванович
Trofymchuk, Mykhailo
Новікова, Вікторія Валеріївна
Novikov, Viktoria
Савчук, Оксана Володимирівна
Savchuk, Oksana
Ткаченко, Ольга Василівна
Tkachenko, Olga
Keywords: задачі лінійного програмування;linear programming problems;задач нелінійного програмування;nonlinear programming problemsnonlinear programming problems;симплексний метод;simplex method;двоїста задача;dual task;транспортна задача;transport task;теорія ігор;game theory
Issue Date: Aug-2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет.
Citation: Бондар О.С., Трофимчук М.І., Новікова В.В. Економіко-математичне моделювання: методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Економіко-математичне моделювання” для здобувачів вищої освіти економічного факультету за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», бакалаврський рівень вищої освіти. Біла Церква: БНАУ, 2020. 105 с.
Abstract: Економічні відносини, що у значній мірі формуються в умовах невизначеного і нестійкого ринкового середовища, вимагають застосування сучасних наукових способів і методів управління господарською діяльністю. Традиційні концепції керування вже не виправдують себе і потребують розробки нових управлінських прийомів, що базуються на сучасних наукових методах.. Одним з основним завдань галузі економіки та підприємництва стає управління економічними системами, що передбачає знаходження ефективних способів досягнення найкращого результату. Для прийняття оптимальних рішень потребується їх наукове обґрунтування. Ці проблеми вивчає теорія дослідження операцій, яка охоплює всі етапи вивчення економічних систем: від з'ясування мети її функціонування, побудови економіко-математичної моделі, знаходження оптимального розв'язку до практичної реалізації отриманих результатів дослідження, основним інструментом для прийняття оптимальних рішень є математичне програмування - дисципліна, яка вивчає методи розв'язання деяких оптимізаційних задач. Навчальна дисципліна «Економіко-математичне моделювання» являє собою завершений комплекс названих курсів, будується на їх змісті та дозволяє студентам набути комплекс знань і прийомів формалізації широких класів управлінських рішень в економічних системах.
Description: Economic relations, which are largely formed in an uncertain and unstable market environment, require the use of modern scientific methods and techniques of business management. Traditional management concepts no longer justify themselves and require the development of new management techniques based on modern scientific methods. One of the main tasks of economics and entrepreneurship is the management of economic systems, which involves finding effective ways to achieve the best results. Optimal decisions require their scientific substantiation. These problems are studied by the theory of operations research, which covers all stages of studying economic systems: from finding out the purpose of its operation, building an economic-mathematical model, finding the optimal solution to the practical implementation of research results, the main tool for optimal decision-making is mathematical programming - a discipline that studies methods for solving some optimization problems. The discipline "Economic and Mathematical Modeling" is a complete set of these courses, based on their content and allows students to acquire a set of knowledge and techniques for formalizing a wide range of management decisions in economic systems.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5450
metadata.dc.identifier.udc: 338.123
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні рекомендації ЕММ_0.2020.pdf2,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.