Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5438
Title: Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Other Titles: Information systems and technologies. Methodical instructions for practical classes and independent study of the discipline by students of the first (bachelor's) level of higher education
Authors: Бондар, Олена Станіславівна
Bondar, Olena
Трофимчук, Михайло Іванович
Trofymchuk, Mykhailo
Новікова, Вікторія Валеріївна
Novikov, Viktoria
Савчук, Оксана Володимирівна
Savchuk, Oksana
Ткаченко, Ольга Василівна
Tkachenko, Olga
Keywords: інформація;information;система;system;інформаційна система;information system;технологія;technology;дані;data;база даних;database;система управління базами даних;database management system
Issue Date: Aug-2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет.
Citation: Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни "Інформаційні системи і технології " студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Бондар О.С., Трофимчук М.І., Новікова В.В. та ін. - Біла Церква, 2020. - 142 с.
Abstract: Мета даного курсу - вивчення теоретичних основ і принципів побудови комп’ютерної техніки, а також прикладних систем програмування (системи підготовки текстів, електронні табличні процесори, системи підготовки презентацій, тощо.) та вміння використовувати можливості комп’ютерних мереж. Завдання курсу полягає як у вивченні теоретичних основ інформаційних систем і комп’ютерної техніки, так і в набутті практичних вмінь та навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для розв’язування завдань фахового спрямування, формувати здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, формувати здатність здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з уже наявними; спроможність аналізувати явище, ситуацію, проблему, враховуючи різні параметри, фактори, причини; здатність адаптувати мислення для вирішення задач в змінених умовах чи нестандартних ситуаціях.
Description: The purpose of this course is to study the theoretical foundations and principles of computer technology, as well as applied programming systems (word processing systems, electronic spreadsheets, presentation systems, etc.) and the ability to use the capabilities of computer networks. The task of the course is to study the theoretical foundations of information systems and computer technology, and to acquire practical skills and abilities to apply modern information and communication technologies to solve problems of professional orientation, to form the ability to search, process and analyze information from various sources. , to form the ability to acquire new knowledge, skills and integrate them with existing ones; ability to analyze the phenomenon, situation, problem, taking into account various parameters, factors, causes; the ability to adapt thinking to solve problems in changed conditions or unusual situations.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5438
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
informacijni_systemy.pdf4,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.