Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5422
Title: Effect of soil treatment on pest infestation and crop disease distribution in black soil fields with short rotation crops
Other Titles: Вплив обробки грунту на зараження шкідниками та розподіл хвороб культур на чорноземних полях з короткими сівозмінами
Влияние обработки почвы на поражение вредителями и распространение болезней сельскохозяйственных культур на черноземных полях с коротким севооборотом
Authors: Prymak, Ivan
Примак, Іван Дмитрович
Yakovenko, Oleksandr
Яковенко, Олександр Миколайович
Voitovyk, Mykhailo
Войтовик, Михайло Вікторович
Karulna, Vitalina
Караульна, Віталіна Миколаївна
Yezyrkovska, Liudmyla
Єзерковська, Людмила Вікторівна
Панченко, Олександр Борисович
Panchenko, Oleksandr
Федорук, Юрій Васильович
Fedoruk, Yurii
Покотило, Ігор Анатолійович
Pokotylo, Ihor
Панченко, Інна Анатоліївна
Panchenko, Inna
Keywords: Soil;Cultivation;Crop rotation;Agriculture lands;Diseases;Plant residues;Productivity;Ґрунт;Вирощування;Хвороби;Сівозміна;Землі сільського господарства;Рослинні залишки;Продуктивність
Issue Date: 2020
Publisher: Ukrainian Journal of Ecology
Abstract: We have established the influence of four tillage systems on pest distribution and development of diseases in cultivated cereals during three-year research (2017-2019) in the field stationary of the Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine (chernozem grain sprouting with five-course rotation). The population of turnip moth in winter wheat, spring barley, and soya was the highest under application of disk tillage, the lowest – under moldboard tillage. The moldboard treatment limited while the beardless and disk treatments stimulate the development of beet webworm in the cereal crops. The number of pests in soya, winter wheat, spring barley, and maize was higher under combined soil treatment compared to moldboard. We recorded no significant difference in pests towards tillage systems in sunflower crops. In soya, winter wheat and maize crops, the number of wireworm was significantly higher in molded than in molded cultivation; the opposite pattern was observed in the sunflower field, while for spring barley these values were at the same level. The distribution and development of root rot in cereal crops was higher in comparison with control, but this difference was insignificant in spring barley. The development of powdery mildew in spring barley crops was almost the same for these tillage options. In cereal crops, septoriosis lesions were almost at the same level in case of moldboard and combined tillage. Significant deterioration of phytosanitary condition at beardless and disk tillage resulted in significant reduction of crop rotation productivity in comparison with control. In the fields with combined and disk treatments, the productivity value was almost the same. Ми встановили вплив чотирьох систем обробітку ґрунту на поширення шкідників та розвиток хвороб у вирощуваних зернових культурах під час трирічних досліджень (2017-2019) на польових стаціонарах Білоцерківського національного аграрного університету, Україна (чорнозем пророщування зерна з п’ятиходовим обертанням). Популяція ріпної молі в озимій пшениці, ярому ячмені та сої була найвищою при застосуванні дискового обробітку ґрунту, найнижчий - при обробці формовим плиткою. Обробка прес-підложкою обмежена в той час як безбородий і диск обробки стимулюють розвиток бурякового черв'яка в зернових культурах. Кількість шкідників у сої, озимій пшениці, ярі ячменю та кукурудзи були вищими при комбінованій обробці ґрунту порівняно з плитними плитами. Ми не зафіксували значної різниці у шкідниках до систем обробітку ґрунту в посівах соняшнику. У посівах сої, озимої пшениці та кукурудзи кількість дротяників було значно вищою у формованому, ніж у формованому вирощуванні; протилежна картина спостерігалась на соняшниковому полі, тоді як для ярого ячменю ці значення були на одному рівні. Поширення та розвиток кореневої гнилі в зернових культурах були вищими порівняно з контролем, але це різниця була незначною у ярого ячменю. Розвиток борошнистої роси у посівах ярого ячменю був майже однаковим для ці варіанти обробітку ґрунту. У зернових культурах ураження септоріозом були майже на одному рівні у випадку формування плит і комбінованого обробітку ґрунту. Значне погіршення фітосанітарного стану при безбородному та дисковому обробітку ґрунту призвело до значного зменшення сівозміни продуктивність у порівнянні з контролем. На полях із комбінованою та дисковою обробкою значення продуктивності було майже те саме.Мы установили влияние четырех систем обработки почвы на распространение вредителей и развитие болезней культурных зерновых культур. во время трехлетних исследований (2017-2019) на стационарном поле Белоцерковского национального аграрного университета, Украина (чернозем проращивание зерна пятирядным севооборотом). Численность реповой моли в озимой пшенице, яровом ячмене и сои была самой высокой. при применении дисковой обработки почвы, наименьшей - при отвальной обработке почвы. Обработка отвала ограничена, в то время как безбородый и дисковый Обработки стимулируют развитие паутины свеклы на зерновых культурах. Количество вредителей сои, озимой пшеницы, яровой ячмень и кукуруза были выше при комбинированной обработке почвы по сравнению с отвалом. Мы не зафиксировали существенной разницы по вредителям к системам обработки почвы на посевах подсолнечника. На посевах сои, озимой пшеницы и кукурузы численность проволочника была значительно выше. в формованном выращивании, чем в формованном выращивании; обратная картина наблюдалась на поле подсолнечника, тогда как для ярового ячменя эти значения были на одном уровне. Распространение и развитие корневой гнили у зерновых культур было выше по сравнению с контролем, но это У ярового ячменя разница была незначительной. Развитие мучнистой росы на посевах ярового ячменя было практически одинаковым для эти варианты обработки почвы. У зерновых культур поражение септориозом было практически на одном уровне при отвальной и комбинированной обработке почвы. Значительное ухудшение фитосанитарного состояния при безбородочной и дисковой обработке почвы привело к значительному сокращению севооборота. производительность по сравнению с контролем. На полях с комбинированной и дисковой обработкой значение производительности было почти самым низким. одна и та же.
Description: Prymak, I.D., Yakovenko, O.M., Voytovyk, M.V., Karaulna, V.M., Yezerkovska, L.V., Panchenko, O.B., Fedoruk, Yu.V., Pokotylo, I.A., Panchenko, I.A. (2020). Effect of soil treatments on pests contamination and crop disease distribution in black soil fields with short rotation crops. Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), 127-132.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5422
metadata.dc.identifier.udc: 631.582:632.913
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Effect of soil.pdf361,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.