Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5418
Title: Ріст і розвиток рослин міскантусу гігантського залежно від фону живлення у правобережному Лісостепу України
Other Titles: Growth and development of giant miscanthus plants depending on the feeding background in the right-bank Forest-Steppe of Ukraine
Рост и развитие растений мискантуса гигантского зависимости от фона питания в правобережной Лесостепи Украины
Authors: Федорук, Юрій Васильович
Fedoruk, Yurii
Хахула, Валерій Семенович
Khakhula, Valerii
Герасименко, Людмила Анатоліївна
Herasymenko, Liudmyla
Keywords: міскантус;мінеральні добрива;схожість;висота головного пагона;кущіння;мискантус;минеральные удобрения;сходство;высота главного побега;кущение;miscanthus;mineral fertilizers;germination;height of the main shoots;tillering
Issue Date: 2018
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Abstract: Останнім часом в Україні, як у більшості країн світу, спостерігається скорочення споживання викопних енергоресурсів (газу та нафти), та необхідність їх раціонального використання. Тому для України є перспективним створення власного відновлювального джерела енергії на основі вирощування та переробки рослинної біоенергетичної сировини. Особлива увага, як у світі, так і Україні, приділяється вирощуванню високопродуктивних енергетичних культур, надземна маса яких використовується для виробництва біопалива. У статті експериментально встановлено, що за внесення мінеральних добрив у дозі N90P45K120 рослини міскантусу мають найвищі показники польової схожості, висоти основного пагона і куща вцілому, утворення додаткових пагонів тощо. За цієї дози добрив тривалість вегетаційного періоду становила 170 діб, висота основного пагона і куща сягала максимуму і дорівнювала відповідно 210 і 207 см, кущистість – 13,2 шт. пагонів у кущі, що значно впливає на продуктивність надземної маси міскантусу В последнее время в Украине, как в большинстве стран мира, наблюдается сокращение потребления ископаемых энергоресурсов (газа и нефти), и необходимость их рационального использования. Поэтому для Украины перспективным создание собственного восстановительного источника энергии на основе выращивания и переработки растительного биоэнергетического сырья. Особое внимание, как в мире, так и Украины, уделяется выращиванию высокопродуктивных энергетических культур, надземная масса которых используется для производства биотоплива. В статье экспериментально установлено, что за внесение минеральных удобрений в дозе N90P45K120 растения мискантуса имеют высокие показатели полевой сходства, высоты основного побега и куста в целом, образование дополнительных побегов и тому подобное. При этом дозы удобрений продолжительность вегетационного периода составляла 170 суток, высота основного побега и куста достигала максимума и равна соответственно 210 и 207 см, кустистость - 13,2 шт. побегов в кусты, значительно влияет на производительность надземной массы мискантуса.Recently in Ukraine, as in most countries, there is a reduction in the consumption of fossil fuels (gas and oil), and the need for their rational use. That is why there is for Ukraine promising to create their own renewable energy source based cultivation and processing of plant bioenergy raw materials. Special attention, both in the world and in Ukraine, is devoted to the cultivation of highly productive energy crops, the aboveground mass of which is used for production biofuels. The article experimentally found that the introduction of mineral fertilizers in the dose of N90P45K120 miscanthus plants have the highest field performance germination, height of the main shoot and the bush as a whole, the formation of additional shoots, etc. At this dose of fertilizer, the duration of the growing season was 170 days, the height of the main shoot and bush reached a maximum and was equal to respectively 210 and 207 cm, bushiness - 13.2 pieces. shoots in the bush, which significantly affects on the productivity of the aboveground mass of miscanthus.
Description: Федорук Ю.В. Ріст і розвиток рослин міскантусу гігантського залежно від фону живлення у правобережному Лісостепу України / Ю.В. Федорук, В.С. Хахула, Л.А. Герасименко, R.Browne // Біоресурси і природокористування. – Київ. – 2018. – Том 10, № 1-2. С 101-107.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5418
metadata.dc.identifier.udc: УДК 633.282:631.5
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rist i rozvytok.pdf509,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.