Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5376
Title: Slang versus "Proper English" in the modern world
Other Titles: Сленг на перевагу 'Proper English' в сучасному світі
Authors: Pilipei, Yuliia
Пилипей, Юлія Анатоліївна
Pylypenko, Inna
Пилипенко, Інна Олександрівна
Keywords: Proper English;informal language,;slang;slang lexeme;стандартна англійська;неформальна мова;сленг;сленгова лексема
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Pilipei Yu. Slang versus "Proper English" in the modern world / Yu. Pilipei, I. Pylypenko // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць. – Дрогобич, 2020. – №29. – С.85-89. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/29.209554
Abstract: Formal language is often used in official public notices, business situations, and polite conversations with strangers. Formal language has stricter grammar rules and often uses more difficult vocabulary. It is more commonly used in writing than in speech. It follows the conventions of proper language and it uses language forms that often grammatically and lexically considered appropriate or agreed upon by most educated users of the language. Informal language has less strict grammar rules and often has shortened sentences. It often violates the conventions of proper language. When people speak in their own language using slang, it broadens the English language by adding more words. Language isn’t stable, and a language such as English is a collection and collaboration of the words of many other languages such as Latin and Greek, as well as the romance languages of Europe. As civilizations grow, change, and expand, so do the words in the language. Slang is also constantly changing. New words are added all the time and people stop using older words. This can make it difficult for a learner to understand the language. Not all slang expressions disappear out of the language after they’ve served their purpose. In fact, the expression can become so absorbed into the English language that it’s no longer just slang word or expression, but a mainstream expression. We have many examples as cool, hang out, swag, etc. Slang is often used as a way to appear friendly to someone or to show that you belong with a certain group of people or that you understand popular culture. It shows that you are part of the “in crowd” and that the language you share is part of your code language. The sociolinguist Michael Halliday (Thorne, 2014: vi) commented that all the socializing environments in which individuals develop their identities, the circle groups is the most difficult to get into. However, it is from the peer group, whether consisting of skateboarders, school kids or soldiers that slang typically emerges.
Description: Офіційна мова часто використовується в публічних повідомленнях, ділових ситуаціях та ввічливих розмовах із незнайомцями. Вона має більш жорсткі правила граматики й часто використовує складнішу лексику, а також частіше використовується в письмовій формі, ніж у мовленні. Офіційна мова дотримується конвенцій стандартної мови й використовує мовні форми, які часто граматично та лексично вважаються доцільними або погоджуються більшістю освічених користувачів мови. Неформальна мова має менш суворі граматичні правила й часто – скорочені речення. Вона часто порушує умовності офіційної мови. Мова не є стійкою, а така мова, як англійська, – це сукупність та об’єднання слів багатьох інших мов. Як ростуть, змінюються й розширюються 86 Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 29, том 3, 2020 Мовознавство. Лiтературознавство цивілізації, так само і слова в мові. Сленг також постійно змінюється. Нові слова постійно доповнюють лексикон, і люди перестають використовувати старі слова. Це може утруднити розуміння мови. Не всі сленгові вислови зникають з мови після того, як вони виконали своє призначення. Насправді вислів може настільки поглинутись англійською мовою, що це вже не просто сленгове слово чи вираз, а повноцінна частина повсякденної мови. Сленг часто використовується як спосіб проявити доброзичливість до когось або показати, що ви належите до певної групи людей або що ви розумієте популярну культуру. Це показує, що ви є частиною «в натовпі» і що мова, якою ви спілкуєтесь, є частиною кодової мови. Сленг завжди був частиною нашої повсякденної мови. Він знаходить своє місце в усному спілкуванні по всьому світу. Сленг – це область лексики в постійному стані розвитку та змін, котрий складається з яскравих і барвистих слів і фраз, які характеризують різні соціальні та професійні групи, особливо коли ці терміни використовуються для спілкування всередині групи. Сленг забезпечує й посилює соціальну тотожність, але він також використовується в суспільстві загалом, щоб досягти атмосфери неформальної та дружньої ситуації.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5376
ISSN: 2308-4855 (Print)
2308-4863 (Online)
metadata.dc.identifier.udc: 811.111'276.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slang_vs_proper_.pdf295,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.