Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/535
Title: The impact of new space-planning decisions easy-to-assemble Facilities for the maintenance and productivity of young Cattle
Other Titles: Вплив нових об’ємно-планувальних рішень легкозбірних приміщень на утримання і продуктивність молодняку великої рогатої худоби
Authors: Lutsenkо, Maria
Луценко, Марія Михайлівна
Lastovska, Iryna
Ластовська, Ірина Олександрівна
Donchenco, Tetiana
Донченко, Тетяна Анатоліївна
Kosior, Lesia
Косіор, Леся Тарасівна
Pirova, Liudmila
Пірова, Людмила Вікторівна
Arias Inostroza, Rodrigo A.
Аріас Іностроза, Родріго А.
Keywords: ethological indices;microclimate;productivity;physiological state;zonal location of animals;фізіологічний стан;продуктивність;етологічні показники;зонне розміщення тварин;продуктивность;физиологический стан;этологические показатели;зонное размещение животных
Issue Date: 2017
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Abstract: The publication shows results of studying the influence of new spaceplanning and technological solutions of easy-to-assemble cattle sheds on the keeping conditions and productivity of intact young bulls of Holstein dairy breed fattening. It is defined that the microclimate characteristics indices in the sheds do not go beyond acceptable norms. Inside and outside temperature differed by 1-1.5 %. Zonal location of animals in sheds allowed ensuring their leisure time period to 13.43 hours per day. Dynamics of average growth gain remained at a sufficient level for the period of 6 months prior to slaughter and was 0.986 g/d. / Розроблені об’ємно-планувальні і технологічні рішення легкозбірного приміщення шириною 24 м, яке облаштоване світлоаераційним гребнем і боковими шторами для забезпечення оптимального мікроклімату приміщення. У центральній частині відгодівельника кормовий стіл шириною 5 м, а по обидва боки від нього станки розділені на зону годівлі та відпочинку тварин. Встановлено, що наявність у приміщенні бокових штор і світлоареаційного гребня забезпечують підвищення руху повітря порівняно з відомчими нормами технологічного проектування, а відповідно, і зниження вмісту шкідливих газів. Так, вміст аміаку в новому приміщенні перебував на рівні 0,5-1,5 мг/м³, що в 13- 20 разів менше порівняно з нормативами, а вміст сірководню був у 25 разів нижчий від гранично допустимих рівнів. Зонне розміщення бугайців позитивно впливає на їхню поведінку, адже 55,88 % часу доби тварини відпочивають у положенні лежачи. При цьому вони 26,26 % часу доби в положенні лежачи жують жуйку, що свідчить про комфортність їх відпочинку. Тривалість пересування піддослідних тварин протягом доби склала лише 2,29 год. Тобто зонне планування виробничих площ впливає на формування спокійної обстановки в групі тварин. Витрати часу на споживання добового раціону склало лише 16,54 % часу доби, що свідчить про те, що режим годівлі тварин, структура раціону, його енергонасиченість та фізико-механічні властивості в повній мірі відповідають фізіологічним потребам відгодівельного молодняку. Відгодівельний молодняк досить успішно адаптується до нової технології і характеризується стабільними і високими середньодобовими приростами за період вирощування та відгодівлі. / Разработанные объемно-планировочные и технологические решения легкосборных помещения шириной 24 м, которое оборудовано светоаэрационным коньком и боковыми шторами для обеспечения оптимального микроклимата помещения. В центральной части помещения кормовой стол шириной 5 м, а по обе стороны от него станки разделены на зону кормления и отдыха животных. Установлено, что наличие в помещении боковых штор и светоаэрационного конька обеспечивают повышение движения воздуха по сравнению с ведомственными нормами технологического проектирования, а соответственно, и снижение содержания вредных газов. Так, содержание аммиака в новом помещении находился на уровне 0,5-1,5 мг / м³, что в 13-20 раз меньше по сравнению с нормативами, а содержание сероводорода был в 25 раз ниже предельно допустимых уровней. Зонное размещение бычков, положительно влияет на их поведение, так как 55,88 % времени суток они отдыхают в положении лежа. При этом 26,26 % времени суток в положении лежа жуют жвачку, что свидетельствует о комфортности их отдыха. Продолжительность передвижения подопытных животных в течение суток составила всего 2,29 ч. То есть зонное планирования производственных площадей влияет на формирование спокойной обстановки в группе животных. Затраты времени на потребление суточного рациона составило лишь 16,54% времени суток, что свидетельствует о том, что режим кормления животных, структура рациона, его энергонасыщенность и физико-механические свойства в полной мере соответствуют физиологическим потребностям откормочного молодняка. Откормочный молодняк довольно успешно адаптируется к новой технологии и характеризуется стабильными и высокими среднесуточными приростами за период выращивания и откорма.
Description: The impact of new space-planning decisions easy-to-assemble facilities for the maintenance and productivity of young cattle./ M. Lutsenkо, I. Lastovska, T. Donchenco et al. // Наукові доповіді НУБіП України. - 2017. - № 4 (68).
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/535
ISSN: 2223-1609
metadata.dc.identifier.udc: UDC 636.2.034
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The impact of_ new.pdf838,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.