Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5347
Title: Вплив згодовування нетрадиційних кормів та МВД на продуктивність свиноматок
Other Titles: The impact of feeding unconventional feed and the Ministry of Internal Affairs on the productivity of sows
Authors: Фесенко, Василь Федорович
Fesenko, Vasily
Keywords: свиноматки;молодняк;поліакриламід;мінеральні елементи;жива маса;поросята;глобуліни;дорощування;відгодівля;забійний вихід;sows;young stock;polyacrylamide;mineral elements;live weight;piglets;globulins;rearing;fattening;slaughter yield
Issue Date: 2020
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Фесенко В.Ф. Вплив згодовування нетрадиційних кормів та МВД на продуктивність свиноматок / В.Ф.Фесенко // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Сучасний розвиток технологій тваринництва. Інноваційні підходи в харчових технологіях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 жовтня 2020 р .– Біла Церква: БНАУ, 2020 .-С. 24-25.
Abstract: У тезах розкриті питання годівлі поросних свиноматок за використання нетрадиційних кормів (поліакриламіду) і мінерально-вітамінних добавок (МВД). Проведено серію наукових дослідів на поросних свиноматках. З метою вивчення впливу поліакриламіду та МВД на ріст, якість м’яса дослід був продовжений на молодняку свиней від отриманих опоросів. Відмічається збільшення виходу життєздатних поросят, однак середня маса поросят при відлученні у тварин усіх груп була майже однаковою. Підвищується імунітет тварин за рахунок збільшення гамма-глобулінів у білках крові. Згодовування у раціоні поліакриламіду та МВД за вирощування та відгодівлі молодняку свиней підвищує їх середньодобові прирости живої маси, сприяє кращому засвоєнню кормів тваринами, не погіршує якість м’яса після забою.
Description: The theses reveal the issues of feeding pregnant sows using non-traditional feeds (polyacrylamide) and mineral and vitamin supplements (MIA). A series of scientific experiments on pregnant sows was conducted. In order to study the effect of polyacrylamide and MIA on growth, meat quality experience was extended to young pigs from farrowings obtained. There was an increase in the yield of viable piglets, but the average weight of piglets at weaning in animals of all groups was almost the same. The immunity of animals is increased due to the increase of gamma globulins in blood proteins. Feeding in the diet of polyacrylamide and MIA during the rearing and fattening of young pigs increases their average daily live weight gain, promotes better assimilation of animal feed, does not impair the quality of meat after slaughter and young pigs from farrowing.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5347
metadata.dc.identifier.udc: 636.4.084.11/087.2
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vplyv_zghodovuvannia.pdf1,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.