Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5282
Title: Efficiency of application of inorganic and nanopreparations of selenium and probiotics for growing young quails
Other Titles: Ефективність застосування неорганічних сполук і нанопрепаратів селену та пробіотиків за вирощування молодняку перепелів
Эффективность применения неорганических соединений и нанопрепаратов селена и пробиотиков при выращивании молодняка перепелов
Authors: Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Оksana
Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Харчишин, Віктор Миколайович
Kharchyshyn, Viktor
Тимошок, Наталія Олександрівна
Tymoshok, Nataliia
Співак, Микола Якович
Spivak, Mykola
Keywords: quails;sodium selenite;nano-selenium;L. plantarum;body weight;feed conservation ratio;conservation;перепела;селеніт натрію;наноселен;L. Plantarum;маса тіла;витрати корму;збереження
Issue Date: 2020
Publisher: Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Citation: Efficiency of application of inorganic and nanopreparations of selenium and probiotics for growing young quails / O.S.Tsekhmistrenko, V.S. Bityutsky, S.I.Tsekhmistrenko and other // Theoretical and Applied Veterinary Medicine .- 2020 .- V.8(3) .- P. 206-212. doi: 10.32819/2020.83030
Abstract: Modern industrial poultry farming occupies a leading position in the production of dietary foods, for which it is appropriate to use biologically active substances and probiotics. The study compared the effectiveness of compound feed with the addition of sodium selenite, bio-nano-selenium and L. plantarum in terms of body weight, weight gain, feed consumption and safety of experimental quail. The quails of the Pharaoh meat breed were kept in the vivarium of Bila Tserkva National Agrarian University and by the method of analogues were divided into 4 groups - control and three experimental ones. The duration of the study was 35 days. The results of the study indicate that the use in the quail’s diet of probiotics (L. plantarum) and selenium preparations (sodium selenite and bio-nano-selenium) leads to a predominance of poultry experimental groups in live weight over control analogs. It was found that the growth of bird’s live weight during the experiment differed depending on the use of the Selenium medication or probiotic, and the most intense effect on live weight of quails was the use of bio-nanоselenium in the diet of poultry (11.8% at the end of the experiment). Changes in absolute and average daily body weight gains of experimental birds have been clarified. The use of sodium selenite in the diet of quail caused a tendency for an increase in gains compared with control analogs at the beginning of the study and a downward trend during the fifth week of the study. It was found that the use of probiotics and bio-nano-selenium caused an increase in quail growth, which was more pronounced and reliable when feeding bio-nano-selenium. The obtained results show that probiotic and selenium preparations reduce feed consumption by 1 kg of weight gain, body weight increase by 3.05–11.8% and by 3.3–6.6% increase the safety of the experimental livestock with the best indicators in the group, receiving bio-nano-selenium.
Description: Сучасне промислове птахівництво займає провідні позиції у виробництві дієтичних продуктів харчування, для чого доречно використовувати біологічно активні речовини та пробіотики. Дослідження порівнювало ефективність комбікормів з додаванням селеніту натрію, біо-нано-селену та L. plantarum з точки зору маси тіла, приросту ваги, споживання корму та безпеки експериментальних перепелів. Перепелів м’ясної породи фараон утримували у віварії Білоцерківського національного аграрного університету та методом аналогів розподіляли на 4 групи - контрольну та три експериментальні. Тривалість дослідження становила 35 днів. Результати дослідження вказують на те, що використання в раціоні перепелів пробіотиків (L. plantarum) та препаратів селену (селеніт натрію та біо-нано-селен) призводить до переважання експериментальних груп птиці у живій вазі над контрольними аналогами. Встановлено, що ріст живої маси птиці під час експерименту різнився залежно від використання препарату Селену або пробіотика, а найбільш інтенсивним впливом на живу масу перепелів було використання біо-наноселенію в раціоні птиці (11,8% наприкінці експерименту). З'ясовано зміни абсолютного та середньодобового приросту маси тіла експериментальних птахів. Застосування селеніту натрію в раціоні перепелів викликало тенденцію до збільшення приросту порівняно з аналогами контролю на початку дослідження та тенденцію до зниження протягом п'ятого тижня дослідження. Було встановлено, що використання пробіотиків та біо-нано-селену спричиняло збільшення зростання перепелів, що було більш вираженим та надійним при годуванні біо-нано-селеном. Отримані результати показують, що пробіотичні та селенові препарати зменшують споживання корму на 1 кг приросту ваги, збільшення маси тіла на 3,05–11,8% та на 3,3–6,6% підвищують безпеку експериментальної птиці з найкращими показниками в групі, що отримує біо-нано-селен.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5282
ISSN: 2663-1156 (print)
2663-1164 (online)
metadata.dc.identifier.udc: 636.6.087.8.087.72
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efficiency_of_application.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.