Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5231
Title: Вплив комплексу наноаквахелатів селену і германію на гуморальний імунітет в організмі перепелів
Other Titles: Влияние комплекса наноаквахелатив селена и германия на гуморальный иммунитет в организме перепелов
The in fluence of the Selenium and Germanium on humoral immunite content sn guails
Authors: Ємельяненко, Алла Анатолієвна
Emelianenko, Alla
Шмаюн, Сергій Степанович
Shmaiun, Sergiy
Ніщеменко, Микола Прокопович
Nischemenko, Nicola
Ємельяненко, Олександр Володимирович
Emelianenko, Oleksandr
Порошинська, Оксана Андріївна
Poroshinska, Oksana
Стовбецька, Людмила Степанівна
Stovbetska, Luydmila
Козій, Василь Іванович
Koziy, Vasyl
Keywords: наноаквахелат селену;імунітет;наноаквахелат германію;перепілки;імуногаобуліни;selenium nanoaquachelate;immunity;germanium nanoaquachelate;quail;immunogaobulins
Issue Date: 2020
Publisher: БНАУ
Citation: Вплив комплексу наноаквахелатів селену і германію на гуморальний імунітет в організмі перепелів / А.А. Ємельяненко, С.С. Шмаюн, М.П. Ніщеменко та ін. // Наук. вісник вет. медицини=Scientific Journal of Veterinary Medicine: зб-к наук. праць. - Біла Церква: БНАУ, 2020. - № 1(154). - С.88-95. doi: 10.33245/2310-4902-2020-154-1 -88-95
Abstract: Наведено результати досліджень щодо впливу наноаквахелатів селену і германію в комплексі на вміст імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів в організмі перепелів. Встановлено, що рівень імуноглобулінів і їх класів є основним показником стану гуморального імунітету. За результатами досліджень встановлено, що у однодобових перепелів вміст класів імуноглобулінів А, М, О у сироватці крові становив 0,80=0,03; 0,30±0,01 та 5,82±0,06 мг/мл, що відповідно на 31,1; 20,0 та 6,0 % більше порівняно з контрольною групою. При цьому в п’ятидобовому віці перепелів у сироватці крові вміст І§А становив 0,84±0,02 мг/мл, І§М — 0,54±0,03 мг/мл та І§0 — 6,87±0,04 мг/мл, що більше відповідно на 29,2; 42,1 та 5,0 %, порівняно з контрольною групою. Під час дослідження сироватки крові перепелів за вмістом циркулюючих імунних комплексів (ЩК) відмічено, що в 1- та 5-добовому віці в дослідних групах вміст середньомолекулярних ТИК був порівняно з контролем достовірно меншим, відповідно у 1,5 та 1,6 рази. Вміст низькомолекулярних ЦПС у сироватці крові перепелів як в однодобовому віці, так і через чотири доби вірогідно зменшився, порівняно з контрольною групою, відповідно у 2 та 1,1 рази. Це, ймовірно, характеризує загальну ефективність і збалансованість реакцій імунної системи за впливу наноаквахелатів селену і германію в оптимальних дозах, відповідно 0,05 та 5,0 мкг/кг, які проявляють позитивний вплив на імунітет перепелів у ранньому постембріональному періоді. Отже, застосування комплексу наноаквахелатів селену та германію має взаємодоповнюючу дію та сприяє збільшенню імуно-реактивності молодняку шляхом підтримання активності імунної системи.
Description: The results of the studies on the infl uence of Selenium and Germanium nanoacqualates complex on the content of immunoglobulins and circulating immune complexes in quail’s are presented in the article. It was found that the level of immunoglobulins is the main indicator of the state of humoral immunity.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5231
ISSN: 2310-4902
metadata.dc.identifier.udc: 619:616.5:636.6:612-017
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vplyv_kompleksu_nanoakvahelativ.pdf3,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.