Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5206
Title: Selenium in natural environment and food chains. A Review.
Other Titles: Селен у компонентах природного середовища та трофологічному ланцюзі. Огляд.
Authors: Sobolev, Alexander
Соболєв, Олександр Іванович
Gutiy, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Sobolievа, Svitlana
Соболєва, Світлана Василівна
Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Олександрович
Nedashkivskyi, Volodymyr
Недашківський, Володимир Михайлович
Kachan, Lesya
Качан, Леся Михайлівна
Karkach, Peter
Каркач, Петро Михайлович
Nedashkivska, Nataliia
Недашківська, Наталія Володимирівна
Poroshinska, Oksana
Порошинська, Оксана Андріївна
Stovbetska, Luydmila
Стовбецька, Людмила Степанівна
Emelianenko, Alla
Ємельяненко, Алла Анатоліївна
Shmayun, Sergiy
Шмаюн, Сергій Степанович
Guta, Zoryana
Гута, Зоряна Антонівна
Keywords: selenium;concentration;soil;water;feed;poultry products;scarce selenium;human need;селен;природне середовище;концентрація;ґрунт;вода;корми;продукти птахівництва;потреба людини
Issue Date: 2020
Citation: Selenium in natural environment and food chains. A Review. / O.I. Sobolev, B.V. Gutyj, S.V. Sobolievа [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology .– 2020 .– Vol. 10, № 4 .– Р. 148–158. doi: 10.15421/2020_182
Abstract: The analytical review attempts to summarize the results of numerous scientific research conducted by scientists around the world on selenium scattering and accumulation in natural environment, with considerable attention paid to the concentration of this trace element in soils, natural waters and plants. It is shown that selenium content in agricultural products is caused by the processes of physico-chemical and biogenic migration of this element in the biogeochemical food chain. According to the modern classification of trace elements, which is based on their biological significance for living organisms, selenium belongs to the vital group or biogenic elements. As a biotic element, it has unique physicochemical and biochemical properties and with adequately absorbed into the human body has a positive effect on a number of physiological processes. Various research shows that the majority of the world population (except in some regions) today consumes less selenium with the food than necessary and its consumption decreases every year. Insufficient selenium intake in the human body (less than 15–30 μg/day) leads to the development one of the hypomicroelementosis – hyposelenosis. Selenium deficiency is considered as a possible etiological factor in some cardiovascular, cancer, osteoarticular and neurodegenerative diseases that threaten to human life. Providing the human body with selenium in optimal amounts is one of the important conditions of nutrition. A number of countries have developed recommended selenium intake standards for the adults, which range from 55 to 120 μg/day. We can calculate the physiological need for selenium in children and adolescents by extrapolation. The most safe and effective way to maintain the necessary level of selenium for the human body can be achieved only through the poultry and livestock products by mandatory introduction of premixes containing highly effective biologically available selenium forms into animal feed. This will ensure a relatively high level of trace element in meat, eggs, and milk and would eliminate the cases of toxicosis in human population due to buffer effect of animal tissues.
Description: В аналітичному огляді зроблена спроба узагальнити результати чисельних наукових досліджень проведених ученими різних країн світу, щодо розсіювання та акумуляції селену в природному середовищі, причому значна увага приділена концентрації цього мікроелемента у ґрунтах, природних водах і рослинах. Показано, що вміст селену в сільськогосподарській продукції обумовлений процесами фізико-хімічної і біогенної міграції цього елементу у біогеохімічному харчовому ланцюгу. Згідно з сучасною класифікацією мікроелементів, в основі якої лежить їх біологічне значення для живих організмів, селен віднесено до групи життєво необхідних, або біогенних елементів. Як біотичний елемент він володіє унікальними фізико-хімічними та біохімічними властивостями і при адекватному надходженні в організм людини оказує позитивний вплив на ряд фізіологічних процесів. Дослідження показують, що сьогодні більшість населення планети (за винятком деяких регіонів) споживає селену з продуктами харчування менше, ніж потрібно і з кожним роком його споживання знижується. Недостатнє надходження селену в організм людини (менше 15–30 мкг/доб.) призводить до розвитку одного із гіпомікроелементозів – гіпоселенозу. Дефіцит селену в організмі розглядається як можливий етіологічний фактор деяких серцево-судинних, онкологічних, кістково-суглобових і нейродегенеративних захворювань, що загрожують життю людини. Забезпеченість організму людини селеном в оптимальних кількостях є однією з важливих умов раціонального харчування. У ряді країн розроблені рекомендовані норми споживання селену для дорослого населення, які коливаються в межах від 55 до 120 мкг/доб. Шляхом екстраполяції можна обчислити й фізіологічну потребу в селені дітей та підлітків. Найбільш безпечно й ефективно підтримання необхідного для організму людини рівня селену може бути здійснено тільки через продукти птахівництва і тваринництва, шляхом обов'язкового введення у комбікорми преміксів, які містять високоефективні біологічно доступні форми селену. Це забезпечить відносно високий рівень мікроелемента в м'ясі, молоці та яйцях і виключить випадки токсикозів у населення завдяки буферному ефекту тваринних тканин.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/5206
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 546.3
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selenium_in_natural.pdf250,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.