Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/513
Title: Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація отриманих результатів
Other Titles: Исследование крови животных и клиническая интерпретация полученных результатов
Animal blood study and clinical interpretation of the results
Authors: Левченко, Володимир Іванович
Levchenko, Volodymyr
Соколюк, Василь Минович
Sokolyuk, Vasyl
Безух, Василь Михайлович
Bezukh, Vasyl
Тишківський, Михайло Ярославович
Tishkivskiy, Mykhailo
Гарькавий, Віктор Олександрович
Garkawi, Viktor
Надточій, Володимир Павлович
Nadtochіу, Volodymyr
Надточій, Валентина Миколаївна
Nadtochii, Valentyna
Москаленко, Валерій Петрович
Moskalenko, Valeriy
Костюк, Михайло Михайлович
Kostyuk, Mykhailo
Щуревич, Григорій Опанасович
Schurevich, Grigory
Богатко, Леонід Мечиславович
Bohatko, Leonid
Сахнюк, Володимир Володимирович
Sakhniuk, Volodymyr
Головаха, Володимир Іванович
Holovakha, Volodymyr
Чуб, Олександр Васильович
Chub, Oleksandr
Слівінська, Любов Григорівна
Slivinska, Lyubov
Абдуллаєв, Шихкарим Махієвич
Abdullaev, Shikhkarim
Keywords: діагностичне значення дослідження крові;диагностическое значение исследования крови;diagnostic value of blood studies;фізичне і хімічне дослідження крові;физическое и химическое исследование крови;physical and chemical blood test;морфологічне дослідження крові;морфологическое исследование крови;blood morphological examination;методика визначення;методика определения;determination method;обладнання і реактиви;оборудование и реактивы;equipment and reagents
Issue Date: 2002
Publisher: Білоцерківський ДАУ
Abstract: У кров виділяються продукти життєдіяльності різних органів, за вмістом яких можна визначити їх функціональний стан. За результатами дослідження крові контролюють ефективність лікування тварини, оздоровлення господарств від різних інфекційних захворювань (лейкоз, бруцельоз), передбачають прогноз захворювання. Методики біохімічних досліджень крові описані в підручниках, навчальних посібниках та методичних рекомендаціях. Однак у них рідко приводиться інтерпретація результатів дослідження, їх клінічне пояснення, значення для постановки діагнозу. Це утруднює їх використання як з навчальною метою, так і у ветеринарній практиці. Методичний посібник розрахований на студентів факультету ветеринарної медицини, а також може бути використаний для практичних лікарів ветеринарної медицини. В кровь выделяются продукты жизнедеятельности различных органов, по содержанию которых можно определить их функциональное состояние. По результатам исследования крови контролируют эффективность лечения животные, оздоровления хозяйств от различных инфекционных заболеваний (лейкоз, бруцеллез), предусматривают прогноз заболевания. Методики биохимических исследований крови описаны в учебниках, учебных пособиях и методических рекомендациях. Однако в них редко приводится интерпретация результатов исследования, их клиническое объяснения, значение для постановки диагноза. Это затрудняет их использование как с учебной целью, так и в ветеринарной практике. Методическое пособие рассчитано на студентов факультета ветеринарной медицины, а также может быть использован для практических врачей ветеринарной медицины. The products of vital functions of different organs are distinguished in blood, the content of which can be determined by their functional state. According to the results of the blood test, the effectiveness of the treatment of the animal, the improvement of farms from various infectious diseases (leukemia, brucellosis) are monitored, predict the disease. Methods of biochemical blood tests are described in textbooks, manuals and methodical guidelines. However, they rarely interpret the results of the study, their clinical explanation, the importance for the diagnosis. This impedes their use both for educational purposes and in veterinary practice. The methodical manual is intended for students of the faculty of veterinary medicine and can also be used for practical doctors of veterinary medicine.
Description: Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація отриманих результатів: методичні рекомендації для студентів факультету ветеринарної медицини керівників та слухачів Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини / В.І. Левченко, В.М. Соколюк, В.М. Безух та ін. – Біла Церква: БДАУ, 2002.– 56 с.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/513
metadata.dc.identifier.udc: УДК 619:616.1–074:543.5
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doslidzhennja_krovi_tvaryn_ta_klinichna_interpretacija_otrymanyh_rezul'tativ.pdf776,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.