Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4932
Title: Effects of selenium compounds and toxicant action on oxidative biomarkers in quails
Other Titles: Еколого-токсикологічні дослідження окислювальних біомаркерів за впливу на організм перепелів різних форм селену та дії токсиканту
Authors: Tsekhmistrenko, Svitlana
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Bityutskii, Volodymyr
Бітюцький, Володимир Семенович
Tsekhmistrenko, Oksana
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Melnуchenko, Oleksandr
Мельниченко, Олександр Миколайович
Kharchyshyn, Viktor
Харчишин, Віктор Миколайович
Tymoshok, Natalia
Тимошок, Наталія Олександрівна
Ponomarenko, Nataliia
Пономаренко, Наталія Вікторівна
Polishchuk, Svitlana
Поліщук, Світлана Анатоліївна
Rol, Nataliia
Роль, Наталія Валеріївна
Fedorchenko, Maksym
Федорченко, Максим Миколайович
Melnychenko, Yuliia
Мельниченко, Юлія Олександрівна
Merzlova, Halyna
Мерзлова, Галина Вікторівна
Shulko, Olha
Шулько, Ольга Павлівна
Demchenko, Alexander
Демченко, Олександр Анатолійович
Keywords: Selenium;Cadmium;superoxide dismutase;glutathione peroxidase;quails;antioxidant system;energy metabolism;liver;kidney;blood;Селен;Кадмій;супероксиддисмутаза;глутатіонпероксидаза;перепела;антиоксидантна система;енергетичний обмін;печінка;нирки;кров
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького
Citation: Effects of selenium compounds and toxicant action on oxidative biomarkers in quails / Tsekhmistrenko S., Bityutsky V., Tsekhmistrenko О. and other // Ukrainian Journal of Ecology .- 2020 .- №10(2) .-P. 232-239. doi: 10.15421/2020_89
Abstract: A number of processes, including the action on the body of heavy metals, deplete the antioxidant protection, which, if improperly regulated, can cause oxidative stress, disruption of energy processes in cells, leading to damage to important biomolecules, in particular DNA, proteins and lipids. The peculiarities of the course of lipid peroxidation processes, activity of antioxidant defense enzymes and energy metabolism in blood, liver and kidney of quails under modeling of cadmium loading and correction of these processes by inorganic (sodium selenite), organic (Selenite) and organic particles were studied. The feeding of the quails with the Sel-Plex preparation in the compound feed of 0.15 mg / kg of dry feed promotes the activation of anaerobic and aerobic processes in the cytoplasm and mitochondria of liver cells. Increased activity of antioxidant enzymes, in particular SOD, catalase and glutathione peroxidase (the active center of which includes the redox-active selenocysteine residue). The use of Selenium compounds increases the total lipid content of the quail kidneys. This increases the activity of glutathione-dependent enzymes, which include Selenium, which helps reducing the lipoperoxidation products content and restoring the activity of SOD and catalase. It was established that the intake of cadmium sulfate caused intensification of the processes of peroxide oxidation, which resulted in a change in the activity of antioxidant enzymes of SOD and catalase in quails kidneys and liver. In the simulation of cadmium loading, the pathological effect of the toxicant was counterbalanced by the use of Selenium compounds and the indicators characterizing the general physiological state were approaching the control level. This increased the antioxidant status of the quail organism and reduced the negative impact of cadmium sulfate. The most effective and promising is the using of selenium nanoparticles obtained by the green synthesis method. Such additives are biosafety, which don't use toxic reagents. In the case of metabolism, such additives do not form compounds wjth carrying of additional environmental burden. Adding Nanoselenium to the quails' feed increases the safety of livestock number and the average daily growth. Thus, the above points to the prospect of using Selenium compounds as a means of correction of structural and metabolic poultry body disorders arising from the heavy metals action. Also the above points to the prospect of using Selenium compounds in the conditions of intensive production of poultry products for purposeful prevention of damage to organism systems by destabilizing and pathogenic action.
Description: Низка процесів, зокрема дія на організм важких металів, виснажують антиоксидантний захист, який при неправильному регулюванні може викликати окислювальний стрес, порушення енергетичних процесів у клітинах, приводячи до пошкодження важливих біомолекул, зокрема ДНК, білків та ліпідів. У роботі вивчалися особливості перебігу процесів пероксидного окиснення ліпідів, активності ферментів антиоксидантного захисту та енергетичного обміну у крові, печінці та нирках перепелів за моделювання кадмієвого навантаження та корекції цих процесів неорганічними (селеніт натрію), органічними (Сел-Плекс) сполуками Селену та у вигляді наночастинок. Згодовування перепелам препарату Сел-Плекс у складі комбікорму у кількості 0,15 мг/кг сухого корму сприяє активації анаеробних та аеробних процесів у цитоплазмі та мітохондріях клітин печінки. Встановлено підвищення активності антиоксидантних ензимів, зокрема СОД, каталази та глутатіонпероксидази (до активного центру якої входить редокс-активний залишок селеноцистеїну). Застосування сполук Селену сприяє підвищенню вмісту загальних ліпідів у нирках перепелів. При цьому збільшується активність глутатіонзалежних ферментів, до складу яких включається Селен, що сприяє зниженню вмісту продуктів ліпопероксидації та відновленню активності СОД та каталази. Встановлено, що надходження в організм сульфату кадмію спричиняє інтенсифікацію процесів пероксидного окиснення, наслідком чого є зміна активності антиоксидантних ферментів СОД та каталази у нирках та печінці перепелів. При моделюванні кадмієвого навантаження патологічний вплив токсиканту нівелюється під впливом застосування сполук Селену і показники, що характеризують загальний фізіологічний стан наближаються до контрольного рівня. При цьому підвищується антиоксидантний статус організму перепелів та зменшується негативний вплив сульфату кадмію. Найбільш ефективним та перспективним є застосування наночастинок Селену, одержаних методом «зеленого» синтезу. Такі добавки є біобезпечними, при виготовленні яких не використовуються токсичні реагенти. У разі метаболізму таких добавок не утворюються сполуки, що можуть нести додаткове екологічне навантаження. При додаванні до комбікорму перепелів наноселену зростає збереженість поголів’я та середньодобові прирости. Таким чином, зазначене вище вказує на перспективність використання сполук Селену як засобу корекції структурно-метаболічних порушень в організмі птиці, що виникають за дії важких металів, а також в умовах інтенсивного виробництва продукції птахівництва для цілеспрямованої профілактики ушкоджень систем організму від дестабілізуючої і патогенної дії токсикантів.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4932
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 636.6.053:577.15:504.06
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Effects_of_selenium_.pdf473,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.