Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4853
Title: Структурна характеристика речення та генеративний підхід аналізу структури речення
Other Titles: Structural characteristics of sentence and generative approach to sentence structure analysis
Authors: Тарасюк, Анна Миколаївна
Тarasiuk, Anna
Keywords: генеративна грамататика;generative grammar;генеративна лінгвістика;generative linguistics
Issue Date: Mar-2020
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Тарасюк А. М. Структурна характеристика речення та генеративний підхід аналізу структури речення/ А. М. Тарасюк // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції(БНАУ, 27-28 березня 2020 р.).- Біла Церква,2020.-С. 27-28.
Abstract: Розглянуто структурну характеристику речення та проаналізовано різні моделі речення. Акцентовано увагу на генеративній граматиці та генеративному підході у синтаксисі.Саме модель речення дозволяє інвентаризувати багатоманітність конкретних речень мови у вигляді списку синтаксичних структур, що становить одне з найважливіших завдань синтаксису. Ця праця виконується на методологічній основі генеративної граматики із залученням розробленого в межах цієї парадигми інструментарію. Генеративна лінгвістика підвищила вимоги до експліцитності лінгвістичного опису, звернула увагу на об’єкти синтаксису неприступні до спостереження, існування яких визначається опосередковано, сприяла розробці детального описового апарату в синтаксисі.
Description: The structural characteristics of the sentence and different sentence models are analyzed. Generative grammar and generative approach in syntax are regarded. This work is performed on the methodological basis of generative grammar with the involvement of tools developed within this paradigm. Generative linguistics has increased the requirements for explicit linguistic description, paid attention to the objects of syntax inaccessible to observation.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4853
metadata.dc.identifier.udc: 81'367.5
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strukturna.pdf424,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.