Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4806
Title: Розвиток творчої активності студентів засобами іноземної мови у вищій школі
Other Titles: Development of creative activity of students by means of a foreign language in high school
Authors: Денисенко, Ілона Ігорівна
Тарасюк, Анна Миколаївна
Denysenko, Ilona
Tarasiuk, Anna
Keywords: творча активність;creative activity;іноземна мова;foreign language;креативне мислення;creative thinking;дидактичні принципи;didactic principles;комунікативні методи навчання;communicative teaching methods
Issue Date: 2019
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Денисенко І. І. Розвиток творчої активності студентів засобами іноземної мови у вищій школі / І.І. Денисенко, А. М. Тарасюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Київ, 2019. - С. 97-100. DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2019.71.23
Abstract: Зроблена спроба на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрити суть поняття «творча активність» у контексті сучасної вищої освіти, підкреслюється, що саме творчий інтелект студента сприяє більш ефективному процесу засвоєння іноземної мови, оскільки допомагає їм впоратися з абсолютно новим життєвим досвідом. Комунікативні методи навчання відіграють певну роль, оскільки вони підкреслюють функціональне та ситуаційне використання іноземної мови та застосування таких видів діяльності, як рольові ігри, моделювання ситуацій, що вимагають від студентів повною мірою використовувати свою уяву та творчо мислити. Розвиток творчих здібностей у студентів орієнтується на формування аналітичної (послідовність, мобільність, селективність, асоціативність, кмітливість), креативної (пошук раціональних способів розв’язання проблеми, оригінальність), емоційної (насиченість образів, емоційне оцінювання подій, фактів) складових креативного мислення. Автор виділяє особливості формування творчої активності студентів у процесі викладання іноземної мови, визначає дидактичні принципи й умови діяльності педагога, які необхідно брати до уваги у процесі формуваннятворчої активності студентів (принцип свідомості й творчої активності, наочності, систематичності та послідовності, диференційованого підходу, комунікативної основи навчання). Автор наголошує, що найбільш характерними для формування творчої активності студентів у процесі навчання іноземній мові у вищій школі виступають наступні форми та методи активізації навчального процесу: ігрові, дискусійні та методи вправ. Зроблено висновок про те, що однією з ключових умов для успішного формування творчої активності студентів є особливий підхід до передачі знань з боку викладача. Викладач, метою якого є підготовка успішних фахівців, зобов'язаний працювати в оновлених педагогічних ситуаціях, коли його функції передбачають здійснення науково-дослідної роботи зі студентами, вимагають засвоєння інноваційних, проектувальних, комунікаційних видів діяльності. У такій ситуації, вважається за доцільне, для викладача застосовувати методи роботи у професійних ролях, що сприяють формуванню творчої активності у процесі підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців. Педагогічний процес повинен бути спрямований на розвиток креативних якостей особистості кожного студента, на створення максимально сприятливих умов для прояву його здібностей та інтересів.
Description: Based on the analysis of psychological and educational literature, the article attempted to reveal essence of the concept “creative activity” in the context of modern university education, it is emphasized that creative intellect of students makes foreign language acquisition easier, quicker and more successful, helping them to cope with an entirely new life experience. Interactive, communication based exercises, functional-situational based methods play a role in emphasizing functional and situational using of a foreign language and applying such activities as role-play exercises, simulations requiring students in higher education to use fully their imagination and creative thinking. The development of students’ creative capacities focuses on analytical (consistency, mobility, selectivity, quick thinking), creative (effective means of solving the problem, originality), emotional (density of images, emotional evaluation of events, facts, phenomena) components of creative thinking. The author underlines factors in the development of students’ creative activity in the process of teaching a foreign language, defines educational principle and operating environment for teachers, that should be taken into account in the creative activity development (concept of consciousness, creative activity, visibility, regularity and consistency, differentiated approach, communicative learning). The author indicates that such forms and methods of strengthening training actions as play- based methodology, discussion methods and drills techniques are especially the case for students’ creative activity development during foreign language learning in high school. It concluded that the special approach to knowledge transfers from the teacher is a key condition for successful development of students’ creative activity. A teacher aimed at training highly skilled specialists, has to work in the updated educational situations, when his\her functions included organization of students' research work, required application of innovative, project, communicative kinds of activity. In this context, it is considered necessary for a teacher to follow the working methods of professional roles, which contribute to the formation of students’ creative activity, educational process should aim at developing creative abilities of every student, establishing of the most favorable conditions for realization of his or her abilities and interests.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4806
ISSN: 2311-5491
metadata.dc.identifier.udc: 81`243:378.147(477+061.1ЄС)
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvytok_tvorc.pdf273,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.