Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4800
Title: Review of germanium environmental distribution, migration and accumulation
Other Titles: Огляд розподілу, міграції та накопичення германію в навколишньому середовищі
Authors: Sobolev, Alexander
Соболєв, Олександр Іванович
Gutyj, Bogdan
Гутий, Богдан Володимирович
Sobolievа, Svitlana
Соболєва, Світлана Василівна
Borshch, Oleksandr
Борщ, Олександр Олександрович
Kushnir, Igor
Кушнір, Ігор Михайлович
Petrishak, Roman
Петришак, Роман Анатолійович
Naumyuk, Оlexsandr
Наумюк, Олександр Сергійович
Kushnir, Vasyl
Кушнір, Василь Ігорович
Petrishak, Olga
Петришак, Ольга Йосипівна
Zhelavsky, Mykola
Желавський, Микола Миколайович
Todoriuk, Vasil
Тодорюк, Василь Богданович
Sus, Нalina
Сус, Галина Володимирівна
Levkivska, Natalia
Левківська, Наталія Дмитрівна
Vysotskij, Andrey
Висоцький, Андрій Олексійович
Magrelo, Nadiya
Магрело, Надія Вікторівна
Keywords: germanium;migration;natural environment;concentration;water;soil;plants;food;human consumption levels;германій;міграція;природнє середовище;концентрація;вода;грунт;рослини;їжа;рівні споживання людиною
Issue Date: 2020
Publisher: Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького
Citation: Review of germanium environmental distribution, migration and accumulation / O.Sobolev, B.Gutyj, S.Sobolievа et al. // Ukrainian Journal of Ecology .– 2020 .– Vol. 10, № 2 .– Р. 200–208. doi: 10.15421/2020_86
Abstract: In this paper we summarized the published data on distribution, migration and accumulation of chemical forms of germanium in natural environment. Despite the germanium is found in lithosphere, hydrosphere and atmosphere it is one of the least studied elements. It belongs to rare scattered elements with a relatively high migration capacity in the earth's crust and on its surface. Depending on the physical and chemical conditions, germanium possesses different properties, which determines the variety of ways of its migration. The nature and form of migration of germanium is not determined only by its chemical properties but also by interaction with various underground water addendums, the granulometric and chemical-mineralogical composition of soil-forming rocks and soils, biogenic and technogenic processes. The content of germanium in natural waters, soils and plants can vary widely and depends on many factors. In particular, its concentration in groundwater and surface water depends on the natural geological environment, pressure, temperature, meteorological and anthropogenic factors; soil by their type, region, features of soil-forming processes, chemical composition of the parent rocks, climatic conditions and amounts of organic substances; in plants by their species and varietal facilities, the growth stage of the plants, the availability of soils by this element, the forms of germanium compounds in the soil (inorganic or organic), the ability of soil to retain labile form of germanium and climatic conditions. We also underlined the insufficient level of germanium in human body due to low concentrations in the food and water. However, we suggested that any products with a high content of germanium may pose a risk to human health through its toxic effects.
Description: У цій роботі зроблена спроба узагальнити відомості, опубліковані в науковій літературі, щодо розподілу, міграції та накопиченню хімічних форм германію в природному середовищі, причому основна увага приділена вмісту цього мікроелемента різних компонентах довкілля. Незважаючи на те, що германій виявлено в літосфері, гідросфері та атмосфері, у мінерально-геохімічному відношенні це один із найменш вивчених елементів. Він належить до рідкісних розсіяних елементів з відносно високою міграційною здатністю у земній корі та на її поверхні. Залежно від фізико-хімічних умов мінерало- і літогенезу германій може проявляти різні властивості, що визначає різноманіття шляхів його міграції. Характер і форма міграції германію у природному середовищі обумовлені не тільки його хімічними властивостями, а й складною сукупністю реакцій взаємодії з різноманітними адендами підземних вод, гранулометричним і хіміко-мінералогічним складом грунтоутворюючих порід і грунтів, біогенними та техногенними процесами. Як показали дослідження, вміст германію у природних водах, ґрунтах та рослинах може коливатися в досить широких межах і залежить від багатьох чинників. Зокрема, концентрація його у підземних і поверхневих водах залежить від природного геологічного середовища, тиску, температури, метеорологічних і антропогенних факторів; у ґрунтах – від їх типу, регіону, особливостей грунтоутворюючих процесів, хімічного складу материнських порід, кліматичних умов та кількості органічної речовини; у рослинах – від їх видової та сортової приналежності, стадії росту самої рослини, забезпеченості ґрунтів цим елементом, форми германієвих сполук у ґрунтах (неорганічна чи органічна), здатності ґрунтів зберігати лабільні форми германію та кліматичних умов. Аналіз фактичного вмісту германію в раціонах харчування свідчить про недостатній рівень забезпеченості організму людини цим мікроелементом, через низькі концентрації його в продуктах харчування та воді. Проте, було висловлено припущення, що будь-які продукти з високим вмістом германію, можуть становити небезпеку для здоров’я людини, через його токсичні ефекти.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4800
ISSN: 2520-2138
metadata.dc.identifier.udc: 339.137.2:504.06:339.923:061.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Review_of_ germanium.pdf257,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.