Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4713
Title: Лінгвокультурна адаптація під час перекладу лексико-фразеологічних одиниць новинного матеріалу каналу "Євро н`юз" українською мовою
Other Titles: Linguocultural adaptation while translating lexical and phraseological units of Euronews channel material in Ukrainian
Authors: Береговенко, Наталія Сергіївна
Berehovenko, Nataliia
Keywords: лінґвокультурна адаптація,локалі-зація,фразеологізми, переклад, дискурс, засоби масової комунікації, перекладацькі трансформації;линґвокультурна адаптация, локализация, фразеологизмы, перевод, дискурс, средства массовой коммуникации, переводческие трансформации;linguocultural adaptation, localization, phraseological unit, translation, discourse, mass media, translation transformations
Issue Date: 20-Dec-2019
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Береговенко Н.С. Лінгвокультурна адаптація під час перекладу лексико-фразеологічних одиниць новинного матеріалу каналу "Євро н`юз" українською мовою / Н.С. Береговенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 43, том 3. – С. 37-41. doi: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.42.3.8
Abstract: Статтю присвячено дослідженню явища лінґвокультурної адаптації на основі перекладів текстів дискурсу засобів масової комунікації на основі матеріалів перекладу каналу «Євро Н’юз» українською мовою. Під час дослідження ми здійснили опис процесів лінґвокуль-турної адаптації та різних видів трансформацій під час перекладу текстів засобів масової інформації. Тексти засо-бів масової комунікації належать до публіцистичного дис-курсу. Під час перекладу таких текстів перекладачу необ-хідно брати до уваги багато особливостей та враховувати труднощі, які можуть виникнути. Перекладач – це люди-на всебічно розвинена, яка здатна проаналізувати певний матеріал і передати його від носіїв однієї мови до носіїв іншої так, аби досягти правильної комунікативної мети і викликати в реципієнта таку саму реакцію, яку викли-кає цей текст мовою оригіналу в носіїв мови. Для цього, звичайно ж, застосовуються перекладацькі трансформації, використання яких є неминучим в процесі перекладу. Під час перекладу будь-якого тексту необхідно, перш за все, розробити правильну стратегію, і якщо це буде зроблено безпомилково, то переклад буде адекватним і достовірним. Ще одним із факторів, які відіграють вирішальну роль у процесі перекладу, є фактор культури, тобто належнос-ті твору оригіналу до однієї культури а твору перекла-ду – до іншої. Беручи до уваги цей фактор, перекладачеві слід бути дуже уважним у процесі перекладу, оскільки тут уже йдеться не просто про механічну передачу інформа-ції з однієї мови на іншу, а про лінґвокультурну адаптацію тексту з урахуванням особливостей менталітету та культу-ри однієї та іншої мови. В цьому контексті термін «адапта-ція» використовується для позначення способу досягнення рівності комунікативної мети в мові оригіналу та в мові перекладу. В широкому контексті термін «лінґвокультур-на адаптація тексту» означає систему прийомів пристосу-вання іншомовного тесту (перекладного, навчального) до сприйняття його носіями іншої культури та мови. В сучас-них мовознавчих і перекладознавчих дослідженнях цей термін ще називають «мовна локалізація». Якщо перекла-дач правильно застосовуватиме всі ці підходи та особли-вості, то переклад буде відповідати очікуванням як адреса-та, так і реципієнта.
Description: The translation of the texts that belong to mass-media discourse represents a great field of work. Such sphere of our life cannot exist without translation. In the process of translating such texts translator should always bear in mind that publicistic texts belong to the “grey zone” texts and may include different stylistic devices as well as personal opinion of the author. The problem of mass media discourse translation is topical nowadays, because the study of mass-media texts translation is of great importance for the sphere of informational exchange. Comprehensive study of the problems of language translation in the texts of mass media communication is one of the main tasks of modern linguistics. Among the most famous scientists working in this field are L.S. Barkhudarov, V.N. Komisarov, V.N. Krupnova, S.Ya. Shmakova and others.Such work has a great theoretical and practical value because the results of this study may be used in the science of translation and interpretation, lexicology, theory and practice of translation. The investigated material may be used in the process of learning the art translation in general.Thus, taking into consideration everything that has been mentioned before, we can make a conclusion that translator should be very attentive in the process of translation, because here we speak not only about the mechanical rendering of information from one language into another, but about localization of the text, bearing in mind the peculiarities of language and culture of both participants.The main methods and translation techniques of the lexical and phraseological units of Euronews channel material are determined. When there is no adequate analog, the translator uses transformations, the most widespread of which are: replacements of parts of speech, additions, lexical replacement, omissions, concretization and generalization of meaning, sense development et. cet.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4713
ISSN: 2409-1154
metadata.dc.identifier.udc: 811.111/161.2’373:070
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lingvokultu.pdf632,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.