Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/467
Title: Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
Other Titles: Методы лабораторной клинической диагностики болезней животных
Methods of laboratory clinical diagnostics of animal diseases
Authors: Левченко, Володимир Іванович
Levchenko, Volodymyr
Головаха, Володимир Іванович
Holovakha, Volodymyr
Кондрахін, Іван Петрович
Kondrakhin, Ivan
Рубленко, Михайло Васильович
Rublenko, Mykhailo
Сахнюк, Володимир Володимирович
Sakhniuk, Volodymyr
Цвіліховський, Микола Іванович
Tsvilikhovskiy, Mykola
Апуховська, Лариса Іванівна
Apukhovska, Larisa
Безух, Василь Михайлович
Bezukh, Vasyl
Вовкотруб, Наталія Володимирівна
Vovkotrub, Natalii
Кібкало, Дмитро Вікторович
Kibkalo, Dmitro
Москаленко, Валерій Петрович
Moskalenko, Valeriy
Розумнюк, Андрій Вікторович
Rozumniuk, Andriy
Слівінська, Любов Григорівна
Slivinska, Lyubov
Тишківський, Михайло Ярославович
Tishkіvsky, Mykhailo
Чуб, Олександр Васильович
Chub, Oleksandr
Keywords: біохімічна лабораторія;биохимическая лаборатория;biochemical laboratory;лабораторна діагностика;лабораторная диагностика;laboratory diagnostics;аналіз крові;анализ крови;blood research;кислотно-основний баланс;кислотно-основной баланс;acid-alkaline balance;дослідження обміну білків, вуглеводів та ліпідів;исследования обмена белков, углеводов и липидов;protein, carbohydrate and lipid metabolism research;активність ферментів;активность ферментов;enzyme activity;дослідження обміну вітамінів, макро- і мікроелементів;исследования обмена витаминов, макро- и микроэлементов;vitamins, macro- and microelements metabolism research;дослідження пігментного обміну;исследования пигментного обмена;pigment exchange research;дослідження гемостазу;исследования гемостаза;hemostasis research;дослідження сечі;исследования мочи;urine research;мікрофлора рубця;микрофлора рубца;rumen microflora
Issue Date: 2010
Publisher: Аграрна освіта
Abstract: На сучасному етапі розвитку ветеринарної медицини діагностична інформативність клінічних симптомів за багатьох захворювань є недостатньою, оскільки з початком розвитку патологічного процесу відбувається інтенсифікація захисних компенсаторно-пристосувальних реакцій організму, які допомагають вести боротьбу за збереження гомеостазу, тобто за здоров’я. І лише тоді, коли захисні системи не в змозі більше компенсувати пошкодження органів, виявляються типові ознаки хвороби, тобто виникає той стан, який ми називаємо хворобою Проте, лабораторний аналіз дає можливість не лише діагностувати хвороби, а й вивчати їх суть, шляхи розвитку, тобто патогенез. Варто назвати лише кілька хвороб, спричинених порушенням метаболізму (кетоз, гіпоглікемія, післяродова гіпокальціємія, уролітіаз, цукровий діабет). Насамкінець, лабораторний аналіз біологічних субстратів дає можливість рекомендувати оптимальні методи лікування хвороб і контролювати його ефективність. На современном этапе развития ветеринарной медицины диагностическая информативность клинических симптомов многих заболеваний недостаточно, поскольку с началом развития патологического процесса происходит интенсификация защитных компенсаторно-приспособительных реакций организма, которые помогают вести борьбу за сохранение гомеостаза, то есть за здоровье. И только тогда, когда защитные системы не в состоянии больше компенсировать повреждения органов, выявляются типичные признаки болезни, то есть возникает то состояние, которое мы называем болезнью Однако, лабораторный анализ позволяет не только диагностировать болезни, но и изучать их суть, пути развития, то есть патогенез. Стоит назвать лишь несколько болезней, вызванных нарушением метаболизма (кетоз, гипогликемия, послеродовая гипокальциемия, уролитиаз, сахарный диабет). Наконец, лабораторный анализ биологических субстратов позволяет рекомендовать оптимальные методы лечения болезней и контролировать его эффективность. At the present stage of the development of veterinary medicine, the diagnostic information of clinical symptoms for many diseases is inadequate, since the beginning of the pathological process is intensifying the protective compensatory and adaptive reactions of the organism, which help to fight for the preservation of homeostasis, that is, for health. And only when protective systems are not able to compensate more damage to organs, typical signs of illness are found, that is, there is a condition that we call sickness However, laboratory analysis provides an opportunity not only to diagnose illness, but also to study their essence, ways of development, that is, pathogenesis. It is worth mentioning only a few diseases caused by metabolic disorders (ketosis, hypoglycemia, postpartum hypocalcaemia, urolithiasis, diabetes mellitus). Finally, the laboratory analysis of biological substrates gives the opportunity to recommend optimal methods for treating diseases and control its effectiveness.
Description: Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин: навчальне видання / В.І. Левченко, В.І. Головаха, І.П. Кондрахін та ін.; за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/467
ISSN: 978-966-7906-77-1
metadata.dc.identifier.udc: УДК 619:616(075)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody_laboratornoi'_klinichnoi'_diagnostyky_hvorob_tvaryn.pdf5,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.