Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/463
Title: Ціннісні орієнтації сучасного студентства
Other Titles: Value orientations of modern students
Authors: Марчук, Володимир Васильович
Marchuk, Volodymyr
Стаднік, Надія Вікторівна
Stadnik, Nadiya
Keywords: ціннісні орієнтації;value orientations;цінність;value;моральність;morality;студенти;students
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Abstract: На основі теоретичного аналізу наукових джерел розкрито сутність, основні характеристики та ознаки ціннісних орієнтацій. Встановлено, що ціннісні орієнтації – важливий моральний елемент, який забезпечує прийняття індивідом відповідних знань як регуляторів поведінки, розуміння своїх обов’язків та реалізацію свободи вибору. Важливе значення ціннісні орієнтації мають для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, на яких покладається завдання не тільки підготувати висококваліфікованого фахівця, а й сформувати відповідальну особистість. It is established that the value orientations are important moral element, which provides the acceptance of corresponding knowledge of an individual as the conduct regulators, understanding of the duties and realization of freedom of choice. The value orientations have an important value for the students of higher pedagogical educational establishments, whose task is not only to prepare a highly skilled specialist but also form responsible personality.
Description: Марчук В. В. Ціннісні орієнтації сучасного студентства /В. В. Марчук, Н. В. Стаднік // Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 32. ‒ С. 341-344.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/463
metadata.dc.identifier.udc: УДК 37.015.31:17.022.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsinnisni_orientatsii.pdf94,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.