Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4602
Title: Спосіб ефективного застосування нових форм селену у перепелівництві
Other Titles: A method of effective use of new forms of selenium in quail
Authors: Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Харчишин, Віктор Миколайович
Kharchyshyn, Viktor
Мельниченко, Олександр Миколайович
Melnуchenko, Oleksandr
Співак, Микола Якович
Spyvac, Mikola
Тимошок, Наталія Олександрівна
Tymoshok, Natalia
Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Мельниченко, Юлія Олександрівна
Melnychenko, Yuliia
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Олешко, Олександр Анатолійович
Oleshko, Oleksandr
Keywords: наночастинки селену;перепела;птахівництво;біотехнологія;quail;poultry farming;nanoparticles of selenium;biotechnology
Issue Date: 2019
Citation: Спосіб ефективного застосування нових форм селену у перепелівництві: патент на корисну модель № 135635, МПК (2019.01) / Бітюцький В.С., Харчишин В.М., Мельниченко О.М. та ін. – заявл. 04.02.2019; опублік. 10.07.2019, бюл. № 13 .- 2 с.
Abstract: Птахівництво - це інтенсивна галузь сільського господарства з виробництва м'яса та яєць. При вирощуванні перепелів особлива увага приділяється повноцінній годівлі. Високі темпи росту та продуктивність птиці вимагають збалансованості раціонів за поживними речовинами та мінеральними елементами. Селен, який вводять у комбікорми, покращує продуктивність і здоров'я птиці, позитивно впливає на імунну систему, жирнокислотний склад м'яса та яєць. Є кілька різних форм селену, які використовуються як добавки до комбікормів: неорганічні форми (натрію селеніт та натрію селенат) і органічні форми (селенометіонін). В основу даної корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб підвищення продуктивності перепелів, у якому шляхом додавання до комбікорму наночастинок селену із комплексним вивченням впливу їх на продуктивність птиці забезпечується засвоюваність селену в організмі птиці.
Description: Poultry farming is an intensive agricultural sector for the production of meat and eggs. When growing quails, special attention is paid to full feeding. High growth and productivity of poultry require a balanced diet for nutrients and mineral elements. Selenium, which is introduced into the feed, improves the productivity and health of the bird, positively affects the immune system, the fatty acid composition of meat and eggs. There are several different forms of selenium that are used as additives in animal feed: inorganic forms (sodium selenite and sodium selenate) and organic forms (selenomethionine). The basis of this utility model is the task of developing a method for increasing the productivity of quail, in which by adding selenium nanoparticles to the compound feed with a comprehensive study of their influence on the productivity of poultry, the digestibility of selenium in the body of the bird is ensured.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4602
metadata.dc.identifier.udc: 636.6.087.72
Appears in Collections:Інші публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposib_efektyv_zastosuv.pdf532,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.