Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4583
Title: Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх філологів
Other Titles: Use of modern information technologies for training philologists
Authors: Ігнатенко, Вікторія Дмитрівна
Ihnatenko, Viktoriia
Keywords: САТ-програми;підготовка майбутніх перекладачів;машинний переклад;система Trados;перекладацька пам'ять;перекладацький ринок;САТ-программы;подготовка будущих переводчиков;машинный перевод;система Trados;переводческая память;переводческий рынок;CAT programs;machine translation;Trados system;translation memory
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний лінгвістичний унівесритет
Citation: Ігнатенко В.Д. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх філологів / В.Д. Ігнатенко // Іноземні мови. – 2020. - № 1 (101). С. 37-42.
Abstract: У статті аналізується ситуація сучасного ринку перекладацьких послуг в Україні та визначаються його основні тенденції. Відповідно до визначених у статті умов розвитку ринку перекладацьких послуг виокремлюється важливий вектор професійного розвитку майбутнього фахівця з перекладу, що неодмінно пов'язаний з використанням сучасних інформаційних технологій, а саме машинного перекладу та систем автоматизованого перекладу. У статті чітко розмежовується поняття машинного перекладу та перекладу на основі САТ-програм, які кардинально відрізняються один від одного та вимагають різної участі людини-перекладача у процесі перекладу. У випадку машинного перекладу перекладач виконує функцію постредактора на різних рівнях (від повного до часткового),у той час як з системами автоматизованого перекладу перекладач – активний суб’єкт перекладацького процесу, якому САТ-системи лише допомагають, асистують при здійсненні перекладу та значно заощаджують час. У статті увага зосереджується саме на перекладі за допомогою САТ-програм, оскільки саме такий переклад на разі є в пріоритеті у замовників на ринку перекладацьких послуг. Виходячи із цього, студент має володіти необхідними теоретичними знаннями та уміти використовувати такі технології, щоб бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці. САТ-програма функціонує на основі перекладацької пам’яті, яка формується із цілих речень і їхнього перекладу як пари сегментів, відповідно до якої перекладацька одиниця складається з оригіналу і речення на мові перекладу. Серед великої кількості сучасних автоматизованих систем перекладу лідерами на ринку є система Trados, компоненти якої були проаналізовані у даній статті з позицій позитивного впливу на перекладацький процес, зокрема перекладацька пам'ять, термінологічна база та словник автозаповнення. Також у статті аналізуються переваги та недоліки використання систем автоматизованого перекладу у перекладацькій практиці.
Description: The article analyzes the situation of the modern translation services market in Ukraine and identifies its main trends. In accordance with the conditions of the development of the translation services market defined in the article, an important vector of professional development of the future translation specialist is highlighted, which is necessarily connected with the use of modern information technologies, namely machine translation and automated translation systems. The article clearly differentiates the concept of machine translation and translation based on the CAT-programs, which are radically different from each other and require different involvement of the human translator in the translation process. In the case of machine translation, the translator performs the function of post-editor at different levels (from full to light), while with automated translation systems, the translator is an active subject of the translation process, where the CAT systems only assist, assist in the translation and significantly save time. The article focuses on the translation with the help of CAT-programs, because such translation is currently a priority for customers in the translation services market. On this basis, the student must possess the necessary theoretical knowledge and be able to use such technologies to be competitive in today's labor market. The CAT program operates on the basis of translation memory, which is formed from whole sentences and their translation as a pair of segments, according to which the translation unit consists of the original and the sentence in the language of translation. Among the many modern automated translation systems, Trados is the market leader, whose components have been analyzed in this article from the standpoint of a positive influence on the translation process, in particular translation memory, termbase, and the autosuggest dictionary. The article also analyzes the advantages and disadvantages of using automated translation systems in translation practice.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4583
ISSN: (Online) 2616-776X (Print) 1817-8510
metadata.dc.identifier.udc: 378.147:81'255:004
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasni_info.pdf116,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.