Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/446
Title: Біохімічні методи дослідження крові тварин
Other Titles: Биохимические методы исследования крови животных
Biochemical methods of studying blood of animals
Authors: Левченко, Володимир Іванович
Levchenko, Volodymyr
Новожицька, Юлія Миколаївна
Novozhitska, Julia
Сахнюк, Володимир Володимирович
Sakhniuk, Volodymyr
Тишківський, Михайло Ярославович
Tishkіvsky, Mykhailo
Головаха, Володимир Іванович
Holovakha, Volodymyr
Москаленко, Валерій Петрович
Moskalenko, Valeriy
Вовкотруб, Наталія Володимирівна
Vovkotrub, Natalii
Розумнюк, Андрій Вікторович
Rozumnjuk, Andriy
Голуб, Ольга Юріївна
Holub, Olga
Тишківська, Наталія Василівна
Tishkіvska, Natalii
Слівінська, Любов Григорівна
Slivinska, Lyubov
Фасоля, Валентина Павлівна
Fasolia, Valentyna
Жила, Інна Анатоліївна
Zhyla, Inna
Keywords: міжнародна система одиниць вимірювання;международная система единиц измерения;international system of units of measurement;дослідження білкового та ліпідного обміну;исследования белкового и липидного обмена;protein and lipid metabolism research;дослідження обміну вуглеводів;исследования обмена углеводов;carbohydrate metabolism research;ферментодіагностика;ферментодимагностика;diagnostics of enzyme exchange;дослідження кислотно-основного балансу;исследования кислотно-основного баланса;acid-alkaline balance research;дослідження пігментного обміну;исследования пигментного обмена;pigment exchange research;дослідження обміну вітаміну А;исследования обмена витамина А;vitamin A metabolism research;дослідження обміну макро- і мікроелементів;исследования обмена макро- и микроэлементов;macro- and microelements research
Issue Date: 2004
Publisher: Білоцерківський ДАУ
Abstract: У методичних рекомендаціях описані біохімічні методи дослідження крові тварин і коротка інтерпретація показників при різних патологічних станах організму. Виявлення кількісного вмісту різних компонентів у біологічних рідинах і тканинах здорових тварин та їх зміни при захворюваннях дозволяє за допомогою лабораторних досліджень провести своєчасну діагностику (навіть за відсутності клінічного прояву хвороби), вивчити патогенез та перевірити ефективність терапевтичних заходів. Крім того, біохімічні дослідження дають змогу контролювати повноцінність годівлі та стан здоров’я тварин. При виявленні змін біохімічних показників на ранніх стадіях їх вдається відновити за допомогою профілактичних та коригуючих заходів, збалансованої годівлі. В методических рекомендациях описаны биохимические методы исследования крови животных и короткая интерпретация показателей при различных патологических состояниях организма. Выявление количественного содержания различных компонентов в биологических жидкостях и тканях здоровых животных и их изменения при заболеваниях позволяет с помощью лабораторных исследований провести своевременную диагностику (даже при отсутствии клинических проявлений болезни), изучить патогенез и проверить эффективность терапевтических мероприятий. Кроме того, биохимические исследования позволяют контролировать полноценность кормления и состояние здоровья животных. При обнаружении изменений биохимических показателей на ранних стадиях их удается восстановить с помощью профилактических и корректирующих мер, сбалансированного кормления. The methodical recommendations describe the biochemical methods of studying the blood of animals and a brief interpretation of the indicators in various pathological conditions of the organism. Detection of the quantitative content of various components in biological fluids and tissues of healthy animals and their changes in diseases allows them to conduct timely diagnostics (even in the absence of a clinical manifestation of the disease) with the help of laboratory tests, to study pathogenesis and to check the effectiveness of therapeutic measures. In addition, biochemical studies provide an opportunity to control the full value of feeding and animal health. When detecting changes in biochemical parameters in the early stages, they can be recovered through preventive and corrective measures, balanced nutrition.
Description: Біохімічні методи дослідження крові тварин: методичні рекомендації для лікарів хіміко-токсикологічних відділів державних лабораторій ветеринарної медицини України, слухачів факультетів підвищення кваліфікації та студентів факультету ветеринарної медицини / В.І. Левченко, Ю.М. Новожицька, В.В. Сахнюк та ін. – Київ, 2004. – 104 с.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/446
metadata.dc.identifier.udc: УДК 619:616-008.8.-074:636(07)
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biohimichni_metody_doslidzhennja_krovi_tvaryn.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.