Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4334
Title: Зміни активності лужної фосфатази та показників мінерального обміну в організмі курок-несучок за згодовування мікорму
Other Titles: Изменение активности щелочной фосфатазы и показателей минерального обмена в организме кур-несушек при скармливании микорма
The changes of alkaline phosphatase activity and the indexes of mineral metabolism in laying hens fed by mikorm
Authors: Ніщеменко, Микола Прокопович
Nischemenko, Nicola
Козій, Василь Іванович
Koziy, Vasyl
Саморай, Микола Миколайович
Samoray, Nikola
Шмаюн, Сергій Степанович
Shmayun, Sergiy
Порошинська, Оксана Андріївна
Poroshinska, Oksana
Стовбецька, Людмила Степанівна
Stovbetska, Luydmila
Ємельяненко, Алла Анатолієвна
Emelianenko, Alla
Keywords: мікорм;лужна фосфатаза;кальцій;неорганічний фосфор;кури-несучки;продуктивність;микорм;щелочная фосфатаза;кальций;неорганический фосфор;куры-несушки;mikorm;alkaline phosphatase;calcium;inorganic phosphorus;laying hens performance
Issue Date: 2016
Citation: Зміни активності лужної фосфатази та показників мінерального обміну в організмі курок-несучок за згодовування мікорму / М. П. Ніщеменко, В.І. Козій, М. М. Саморай та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: : Ветеринарні науки. - 2016. - Т. 18, № 1(2). - С. 117-124.
Abstract: сучасному птахівництві важливим питанням є покращення життєздатності птиці на різних етапах її розвитку, а також підвищення її продуктивності. Одним з методів підвищення продуктивності є застосування біологічно активних препаратів, які покращують рівень годівлі та збагачують раціони несучок необхідними поживними речовинами. Мікорм можна віднести до таких препаратів, оскільки він містить необхідну кількість незамінних амінокислот, мінеральних елементів, а також ферментні системи, що покращують процеси травлення у курей та засвоєнняпоживних речовин раціону. Мікорм є амінокислотно–ферментним препаратом, виробництво якого засноване на використанні біотехнологічних методів і, зокрема, вирощування непатогенних грибків на сировині, багатій клітковиною. Внаслідок вирощування окремих штамів грибків у відповідних технологічних умовах з дотриманням температурного режиму, вентиляції та стерильності, сировина збагачується на такі важливі амінокислоти, як лізин, аргінін, метіонін, тирозин, аланін, треонін та деякі інші, а також вітаміни групи В, каротиноїди, макро– та мікроелементи. Застосування мікорму, який виготовляється біотехнологічними методами на відходах сільськогосподарського виробництва багатих клітковиною є економічно вигідним, оскільки згодовування цього препарату сприяє покращенню фізіологічного стану молодняку та дорослої птиці, а також підвищенню її м'ясної і яєчної продуктивності. У статті наведені результати згодовування кормової добавки мікорму курям– несучкам. Добавку отримували шляхом вирощування мікроміцетів на середовищі, багатому клітковиною, та додавали до раціону несучок. Згодовування вище названого препарату несучкам значно підвищує процеси конверсії корму за рахунок наявності ферментних систем, які входять до складу мікорму. Протягом експерименту вивчали зміни активності лужної фосфатази, рівень кальцію та неорганічного фосфору в сироватці крові дослідної птиці під час активної яйцекладки. В современном птицеводстве важное место занимает вопрос улучшения жизнеспособности птицы на разных этапах её развития, а также повышение её продуктивности. Одним из методов повышения продуктивности животных, учеными рассматривается использование биологически активних препаратов, которые улучшают кормление, его уровень, обогащают рационы несушек необходимыми питательными веществами. Микорм относится к таким препаратам, поскольку он имеет необходимое количество незаменимых аминокислот, минеральных элементов, а так же ферментне систем, которые улучшают процессы пищеварения у птицы и усвоение питательных веществ рациона. Производство микорма основано на использовании биотехнологических методов и, в частности, на выращивании непатогенних грибков с добавлением питательных сред на сырье, богатом клетчаткой. При выращивании штаммов грибков в специально созданных технологических условиях при определенном режиме температуры, влажности, а так же добавлении, питательных сред к субстрату, соблюдением стерильних условий, субстрат обогащается такими необходимыми аминокислотами, как лизин, аргинин, метионин, тирозин, аланин, треонин, некоторыми другими аминокислотами и витаминами группы В, каротиноидами, макро – и микроэлементами. В статье приводятся данные исследования влияния скармливания микорма курам–несушкам на активность щелочной фосфатазы, уровень кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови во время интенсивной яйцекладки. В результате экспериментов ,проведенных на курах–несушках кросса Ломан–браун, было установлено, что добавка к рациону микорма способствовала достоверному увеличению в сыворотке крови активности щелочной фосфатазы подопытной птицы по сравнению с контрольной в среднем на 36,0 %. Также нами установлены изменения концентрации кальция и неорганического фосфора сыворотки крови у кур–несушек. В частности, увеличение концентрации кальция в сыворотке кровы несушек подопытной группы составило в среднем 12,8–28,2 % по сравнению с контролем, а увеличение содержания неорганического фосфора составило за период эксперимента 3,2– 28,6 %. Однако необходимо отметить, что достоверное увеличение кальция и неорганического фосфора установлено нами на 90–110 днях опыта.
Description: An important issue in modern poultry industry is the improving the viability of birds at different stages of development and enhance their performance. One of the methods to increase the productivity of laying hens is the use of biologically active agents that improve the level of nutrition and enrich their diets with essential nutrients. Mikorm represents such drug as soon as it contains the necessary amount of essential amino acids, mineral elements and enzyme systems that improve digestion and facilitate the chicken’s nutrient intake. Mikorm contains an amino acids and enzymes whose production is based on the use of biotechnological methods, and in particular non–pathogenic fungi growing on raw materials that are rich in fiber. Having the relevant conditions for the fungus grow, such as an optimal temperature, ventilation and sterility while on enriched raw materials, certain strains of fungi accumulate essential amino acids such as lysine, arginine, methionine, tyrosine, alanine, threonine and others, as well as vitamins, carotenoids, macro– and trace elements. Application of Mikorm that was produced by biotechnological methods is cost–effective because the feeding of the drug improves the physiological state of young and adult birds, as well as increase its meat and egg productivity. The article shows the results of the use of feed additive Mikorm for the laying hens. This drug was obtained by growing Micromycetes in the environment rich in fiber and was added to the diet of laying hens. Feeding of laying hens with above mentioned drug significantly improved feed conversion processes due to the presence of enzyme systems that are part of Mikorm. In the process of the experiment there were studied the changes in activity of alkaline phosphatase, level of calcium and inorganic phosphorus in the blood serum of experimental birds during active egg–laying stage.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4334
metadata.dc.identifier.udc: 636.551.084.524/.085.57
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zmіni_aktivnostі_luzhnoї.pdf274,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.