Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4046
Title: Особливості травлення в рубці молодняку великої рогатої худоби залежно від різного співвідношення енергії, розщеплюваного і нерозщеплюваного протеїну в раціоні
Other Titles: Rumen cannulation of young cattle depending on protein diet
Authors: Радчиков, Василь Федорович
Radchikov, Vasily
Цай, Віктор Петрович
Tzai, Viktor
Кот, Олександр Миколайович
Kot, Оleksandr
Сапсальова, Тетяна Леонідівна
Sapsaleva, Tatiana
Бесараб, Геннадій Васильович
Besarab, Genadii
Разумовський, Сергій Миколайович
Razumovski, Sergey
Шулько, Ольга Павлівна
Shulko, Olha
Keywords: концентровані корми;зерно;раціони;сирий протеїн;телята;concentrated feeds;grain;degradable protein;non-degradable protein;calves
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Особливості травлення в рубці молодняку великої рогатої худоби залежно від різного співвідношення енергії, розщеплюваного і нерозщеплюваного протеїну в раціоні / В.Ф.Радчиков, В.П.Цай, О.М.Кот та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наук. праць .- Біла Церква: БНАУ, 2019 .- №2(150) .- С. 93-104. doi: 10.33245/2310-9289-2019-150-2-93-104
Abstract: На важкооперованих з канюлювання рубця бичках чорно-рябої породи живою масою 120–160 кг проведено дос-ліди з визначення вмісту розщеплюваного і нерозщеплюваного протеїну в трав᾿яних і концентрованих кормах. Ви-вчення хімічного складу трав᾿яних і концентрованих кормів показало, що вміст сирого протеїну і його розщеплених і нерозщеплених фракцій знаходиться в широких межах. Рівень сирого протеїну в концентрованих кормах варіює в межах від 96 (зерно ячменю) до 380–383 г (екструдоване зерно люпину і ріпаковий шрот). Кількість розщепленого протеїну становила 81 (зерно ячменю) і 303 г (шрот ріпаковий). Розщеплюваність сирого протеїну коливалася в межах від 57 (екструдоване насіння ріпаку) до 84–86 % (зерно ячменю і пшениці). Вміст сирого протеїну в представлених зразках трав᾿яних кормів становив від 27 (силос кукурудзяний) до 93 г (сіно злакове), розщеплюваного протеїну – від 17–19 (сіно злакове і силос кукурудзяний) до 38 г (сіно різнотравне), нерозщеплюваного – 8 (силос кукурудзяний) і 76 г (сіно злакове). Співвідношення розщеплюваного протеїну до не-розщеплюваного – 27 г. Підвищення рівня розщеплення сирого протеїну до 70 % в раціонах телят літнього та зимово-стійлового періо-дів годівлі сприяє меншому накопиченню в рубцевій рідині аміаку на 19,6–20,6 %, активізації синтезу ЛЖК – на 16,5–18,2, збільшенню чисельності інфузорій – на 15,7–15,9, загального і білкового азоту – на 7,2–7,4 і 8,0–12,3 %. Згодовування раціонів, де протеїн розщеплюється на 65–60 %, дає змогу уповільнювати процеси рубцевого метабо-лізму, що супроводжується зниженням ферментативної активності мікробіоти, частки білкового азоту і підвищенням кількості амоніаку. За результатами аналізу економічних показників використання раціонів з різним фракційним складом протеїну вста-новлено, що в літній і зимово-стійловий періоди утримання економічно виправданими і доцільними є раціони з розщеп-ленням протеїну 70 %, оскільки знижуються витрати кормів на 3,6–5,0 % та витрати обмінної енергії – на 4,0–5,0 %.
Description: An experiment has been carried to determine the degradable and non-degradable protein content in grass and concentrated feed and its influence on operated sire rumen cannulation of black-and-white breed (with body weight of 120–160 kg). The grass chemical composition and concentrated feed research shows that there is a wide range of crude protein content and its degradable and non-degradable fractions. The level of crude protein in concentrated feed varies from 96 g (barley grain) to 380–383 g (extruded lupine grain and rapeseed meal). The amount of degradable protein is 81 (barley grain), 303 g (rapeseed meal). Degradability of crude protein ranges from 57 % (extruded rapeseed) to 84–86 % (barley and wheat grain). The crude protein content in the presented samples of grass feed is 27 (corn silage) – 93 g (cereal hay), degradable pro-tein – from 17–19 (cereal hay and corn silage), up to 38 g (mixed grass), non-degradable – 8 (corn silage, 76 g (cereal hay). The degradable and non-degradable protein ration was 2:7. The crude protein increase in summer and winter calve diet up to 70 % contributes a lower accumulation of ammonia in the rumen fluid (by 19.6–20.6 % ) and activation of VFA synthesis (by 16.5–18.2). It also contributes the increase of the ciliate number (by15,7–15,9), total and protein nitrogen (by 7.2–7.4 and 8.0–12.3 %). Feeding on protein degradability (of 65–60 %) lets the rumen metabolism processes slow down, reduce the microbiota enzyme activity, the protein nitrogen proportion and the ammonia level increasing. According to the analysis results of economic diet indices with different protein fractional composition it has been de-termined that the ration use with protein degradability of 70 %, and metabolizable energy costs – by 4.0–5.0 % are economi-cally reasonable in summer and winter periods.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/4046
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.085.13:612.414.1
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_travlennia.pdf443,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.