Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3997
Title: Ефективність використання енергетичної кормової добавки Коубіотік Енергія в раціонах корів
Other Titles: Efficiency of energy feed supplement Cobiotic Energy in diets for cows
Authors: Радчиков, Василь Федорович
Radchikov, Vasily
Цай, Віктор Петрович
Tzai, Viktor
Кот, Олександр Миколайович
Kot, Оleksandr
Сапсальова, Тетяна Леонідівна
Sapsaleva, Tatiana
Бесараб, Геннадій Васильович
Besarab, Genadii
Разумовський, Сергій Миколайович
Razumovski, Sergey
Пірова, Людмила Вікторівна
Pirova, Liudmyla
Keywords: кормова добавка Коубіотік Енергія;корови;раціон;кров;надій;витрати кормів;якість молока;feed supplement Cobiotic Energy;cows;diets;blood;milk yield;feed costs;milk quality
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Ефективність використання енергетичної кормової добавки Коубіотік Енергія в раціонах корів / В.Ф.Радчиков, В.П.Цай, А.Н.Кот та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наук. праць .- Біла Церква: БНАУ, 2019 .- №2(150) .- С. 81-92. doi: 10.33245/2310-9289-2019-150-2-81-92
Abstract: Вивчено вплив згодовування високопродуктивним коровам енергетичної кормової добавки Коубіотік Енергія на фізіологічний стан і продуктивність. Науково господарський дослід проводили на двох групах дійних корів по 10 голів у кожній упродовж 55 діб. Ра-ціон корів І контрольної групи складався із сінажу злаково-бобового, силосу кукурудзяного, патоки, сіна злакового, комбікорму власного виробництва. До раціону тварин II дослідної групи в останні 15 діб сухостійного періоду вводили 0,3 кг кормової добавки, а в перші 10 діб після отелення як компенсацію втрат енергії – 0,75 кг тричі на добу. Наступні 30 діб періоду роздою тваринам II дослідної групи згодовували 0,25 кг Коубіотік Енергія, посипаючи її поверх кормосуміші. Встановлено, що використання в раціонах високопродуктивних корів кормової добавки позитивно впливало на поїдання кормів, фізіологічний стан та продуктивність тварин. З’ясовано, що концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону становила 9–16–9,2 МДж, сирого протеїну – 12,8–13,0 %, клітковини – 22,3–22,0 %. Цукро-во-білкове співвідношення становило 1,04:1,0. За енергетичною поживністю раціон тварин дослідної групи був на 6 МДж вищим, однак це мало позначилося на концентрації обмінної енергії раціону. Енерго-білкове співвідношення становило 0,2–0,21. Баланс азоту в рубці у дослідних корів був позитивним і знаходився на рівні 0,13–0,4 г. Згодовування кормової добавки Коубіотік Енергія в раціоні корів в останні 15 діб сухостійного періоду і насту-пні 30 діб періоду роздою сприяло активізації процесів біосинтезу білка і енергетичного обміну. Про це свідчило збільшення вмісту в сироватці крові загального білка і його альбумінової фракції, що в результаті підвищувало продуктивність тварин. Використання в раціонах корів досліджуваної добавки давало змогу підвищити надій на 8,0 %, вміст жиру в молоці – на 0,1 , білка – на 0,24 , лактози – на 0,11 % та знизити витрати кормів на отримання 1 кг молока на 6,1 %.
Description: The influence of feeding high-performance cows of the energy feed additive Cobiotic Energy on the physiological state and productivity have been studied. Experiments have been carried out on with groups of dairy cows with 10 animals each during 55 days. The diet of cows of the first control group consisted of haylage of cereal and leguminous plants, corn silage, molasses, cereal hay, and feed of own production. 0.3 kg of feed additive has been introduced into the diet of animals of the experimental group II 15 days before calving, in the first 10 days after calving, as compensation for energy losses, 0.75 kg 3 times a day. In the next 30 days of the milking season with the ration of animals of the experimental group II, 0.25 kg of Cobiotic Energy has been fed, sprin-kling it on top of the feed mixture. It has been established that the use of feed additives in the diets of cows has a positive effect on feed intake, physiologi-cal condition and animal productivity. It was determined that concentration of metabolizable energy in 1 kg of dry matter of the diet made 9–16– 9.2 MJ. The diet contained 12.8–13.0 % of crude protein per 1 kg of dry matter, the concentration of fiber in dry matter made 22.3– 22.0 %. The sugar-protein ratio made 1.04:1; 1.0. In terms of energy nutrition, the diet of the experimental group due to the inclusion of the feed supplement was 6 MJ higher, however, it slightly affected concentration of metabolizable energy of the diet. The energy-protein ratio corresponded to 0.2– 0.21. The nitrogen balance in the rumen was positive in all the animals and was at the level of 0.13–0.4 g. Feeding animals with supplement in the diet in the last 15 days of the dry period, during the first 10 days after calving and the next 30 days of the milking period promoted activation of protein biosynthesis and energy metabolism, as evidenced by an increase in serum total protein and its albumin fraction and ultimately increased animal productivity. The studied sup-plement use in the diets for cows makes it possible to increase performance of cows by 8.0 %, fat content by 0.1 %, protein by 0.24 %, lactose by 0.11 %, reduce the cost of feed for obtaining natural milk by 6.1%.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3997
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 636.2.087.7
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efektyvnist_vykorystannia.pdf438,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.