Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3879
Title: Джерела ідей управління суспільством і країною
Other Titles: Sources of ideas for managing society and country
Authors: Арбузова, Тетяна Василівна
Arbuzova, Tetyana
Keywords: управління суспільством і країною;державний та суспільний устрій;публічна влада;суспільно-політичні доктрини та концепції;політичні ідеології;державне регулювання
Issue Date: 2019
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Citation: Арбузова Т.В. Джерела ідей управління суспільством і країною. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки», Секція «Сучасні управлінські тенденції розвитку держави та регіону. Публічне управління». Полтавська державна аграрна академія, 01 листопада 2019 року. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. 264 с. – C. 6-9.
Abstract: Суспільства завжди існували за наявності в них певних норм поведінки та світорозумінь, тобто ідеологій-світоглядів, покликаних об‘єднувати людей заради спільного життя та спільних дій. В основі ідейних засад управління суспільством і країною лежать політичні ідеології, що є суб‘єктивним відображенням інтересів провідних соціальних груп, які пропагують формування відповідного державного та суспільного устрою. Суспільно-політичні доктрини та концепції покладені в основу політичного курсу, визначають стратегію і тактику формування й діяльності політичних партій та рухів для досягнення поставленої перед ними мети та реалізації запланованих програм. Найбільш впливовими політичними ідеологіями є лібералізм, консерватизм, соціалізм (комунізм), християнський демократизм, фашизм.
Description: Societies have always existed in the presence of certain norms of behavior and worldview, that is, ideologies of worldviews designed to unite people for the sake of living together and acting together. The ideological foundations of governing society and the country are based on political ideologies, which is subjective reflecting the interests of leading social groups that promote the formation of appropriate state and social order. Socio-political doctrines and concepts laid down in the basis of the policy course, determine the strategy and tactics of the formation and activities of political parties and movements to achieve their goals and implementation of the planned programs. The most influential political ideologies are liberalism, conservatism, socialism (communism), Christian democracy, fascism.
URI: http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Materiali-IV-Vseukrayin.-internet-konfer.pdf
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3879
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arbuzova T. Materiali-IV-Vseukrayin.-internet-konfer.pdfДжерела ідей управління суспільством і країною357,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.