Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3878
Title: Ефективність використання змішанолігандного комплексу цинку в комбікормах для курчат-бройлерів
Other Titles: Efficiency of use of zinc mixed liganding complex in compound feeds for chicken broilers
Authors: Редька, Алла Іванівна
Redka, Alla
Бомко, Віталій Семенович
Bomko, Vitalii
Сломчинський, Михайло Миколайович
Slomchynskyi, Mykhailo
Чернявський, Олександр Олександрович
Cherniavskyi, Oleksandr
Бабенко, Сергій Петрович
Babenko, Serhii
Keywords: змішанолігандний комплекс Цинку;zinc mixed ligand complex;сульфат Цинку;zinc sulfate;курчата-бройлери;broiler chickens;середньодобовий приріст;daily average gain;економічна ефективність;economic efficiency;виробнича перевірка;production check
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Ефективність використання змішанолігандного комплексу цинку в комбікормах для курчат-бройлерів / А.І. Редька, В.С. Бомко, М.М. Сломчинський та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць .- Біла Церква: БНАУ, 2019. - Вип.2. - С. 105-112. doi: 10.33245/2310-9289-2019-150-2-105-112
Abstract: Вивчено ефективність використання змішанолігандного комплексу Цинку в комбікормах для курчат-бройлерів кроса Кобб-500. Було встановлено, що зменшення дози введення до комбікормів для курчат-бройлерів, за періодами вирощу­вання 5-21, 22-35 і 36-42 діб, змішанолігандного комплексу Цинку з 60, 50 і 40 г до 45, 37,5 і 30 г елемента на 1 т комбікорму, показує кращі результати. З метою уточнення доз було проведено науково-господарський дослід і виробничу перевірку. Жива маса курчат-бройлерів 2-ї rрупи, які залежно від періоду вирощування 5-21, 22-35 і 36-42 доби, спожива­ли комбікорм зі змішанолігандним комплексом Цинку в дозі, що відповідала введенню 37,5; 30,0 і 25,0 г елемента на 1 т комбікорму, виявилась найвищою і у віці 42 доби становила 2669,2 г, що було на 7,1 % вище, ніж у курчат конт­рольної rрупи. Встановлено, що використання змішанолігандного комплексу Цинку в дозах, що відповідають введенню за ві­ковими періодами, 37,5; 30,0 і 25,0 та 30,0; 25,0 та 20,0 г елемента на 1 т комбікорму, у порівнянні з введенням змі­шанолігандного комплексу в дозах, що відповідають введенню на 1 т комбікорму 45, 37,5 і 30 г елемента, підвищує середньодобові прирости за весь період досліду відповідно на 4,2 і 2,9 г, або на 7,2 (Р<0,05) і 5,1 %. Згодовування комбікормів зі змішанолігандним комплексом Цинку дало змогу збільшити прибуток від реаліза­ції на 28,4 %, а рівень рентабельності виробництва м'яса курчат-бройлерів - з 37,2 до 47,1 %. Таким чином, прибуток на одну голову зріс із 22,6 до 28,65 rрн. У результаті проведеної виробничої перевірки встановлено, що за умови однакової реалізаційної ціни на проду­кцію, використання комбікормів з додаванням змішанолігандного комплексу Цинку позитивно впливає на збереже­ність поголів'я, підвищує передзабійну масу і масу тушки, знижує витрати корму на приріст, що сприяє збільшенню прибутку і підвищенню рівня рентабельності виробництва м'яса курчат-бройлерів.
Description: Тhе effectiveness of the use of zinc mixed-ligand complex in feed for broiler chickens of the Соbb-500 was studied. It was found that the reduction of the dose of introduction into compound feeds for broiler chickens, for periods of cultivation of 5-21, 22-35 and 36-42 days, of mixed zinc complex from 60, 50 and 40 g to 45, 37.5 and 30 g of the element per 1 ton of compound feed shows the best results. Live weight of broilers of the 2nd group, which depending on the growing period 5-21, 22-35 and 36-42 days, consumed feed with mixed ligand complex Zinc in а dose corresponding to the introduction of 37.5, 30.0 and 25.0 g of element per 1 ton of compound feed was the highest and at the age of 42 was 2669.2 g, which was 7.1 % higher than that of the control group chickens. It was found that the use of zinc mixed-ligand complex in the doses corresponding to the introduction, bу age, 37.5, 30.0 and 25.0 and 30.0, 25.0 and 20.0 g of element per ton of compound feed, compared with the introduction of mixed ligand complex at doses corresponding to the introduction of 1 t of compound feed 45, 37.5 and 30 g of element, increases the average daily increments for the whole period of the experiment bу 4.2 and 2.9 g, or 7.2 (Р <0.05) and 5.1 %. Feeding mixed fodder with zinc mixed ligand increased sales revenue bу 28.4% and profitability of broiler meat production from 37.2% to 47.1 %. Thus, the profit per head increased from 22.6 to 28.65 UАН. As а result of the production check, it is established that, provided the same selling price for the products, the use of compound feeds with the addition of zinc zinc-ligand complex has а positive effect on the conservation of livestock, increases the weight of the carcass, reduces feed costs for growth, which leads to increased profits increasing the level of profitability of meat production of broiler chickens.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3878
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 636.52/.58.084.1.087.72
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efektyvnist_vykorystannia.pdf5,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.