Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3855
Title: Соматичні фразеологічні одиниці(СФО) англійської мови, які включають особистісні характеристики людини
Other Titles: Somatic phraseological units (SPFU) of the English language that include a person's personal characteristics
Authors: Пилипенко, Інна Олександрівна
Pylypenko, Inna
Keywords: фразеологічні одиниці;phraseological units;соматичний компонент;somatic component;концептосфера;conceptosphere;мовні засоби;language tools;ідіома;idiom
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Пилипенко І. О. Соматичні фразеологічні одиниці(СФО) англійської мови, які включають особистісні характеристики людини / І. О. Пилипенко // Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту: Інноваційні психолого-педагогічні, лінгвістичні та правові засади аграрної науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (БНАУ, 27-28 вересня 2018 р.). – Біла Церква, 2018. - С.7-8.
Abstract: У статті розглядаються соматичні фразеологічні одиниці англійської мови (СФО). Виходячи з положення,що мова є доступом до свідомості людини, в статті представлений семантичний аналіз СФО, складових концептосфери, що характеризує особистісні характеристики людини. Метою даного дослідження було уявити можливий спосіб інтерпретації «тілесних» ідіоматичних виразів англійської мови, що відображають сприйняття і осмислення індивідом навколишнього світу через своє тіло. Актуальність роботи визначається необхідністю подальшого детального дослідження соматичної идиоматики англійської мови, яка реалізується на основі когнітивних моделей, які сприяють розкриттю семантики СФО. Практична значимість роботи, полягає в можливості застосування результатів аналізу в інтерпретації СФО, актуалізованих в сучасному англомовному дискурсі.
Description: The article deals with somatic phraseological units of English (SPFU). Proceeding from the proposition that language is access to human consciousness, the article presents a semantic analysis of the SPFU, which is a component of the concept sphere, which characterizes a person's personal characteristics. The purpose of this study was to present a possible way of interpreting "bodily" idiomatic English expressions that reflect the perception and comprehension of the individual around the world through his or her body.The urgency of the work is determined by the need for a further detailed study of the somatic idiomatics of the English language, which is implemented on the basis of cognitive models that contribute to the disclosure of the semantics of SPFU. The practical significance of the work lies in the possibility of applying the results of the analysis in the interpretation of the SPFU, actualized in contemporary English-language discourse.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3855
metadata.dc.identifier.udc: 811.111'373.7:159.923
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Somat_frazeologi.pdf708,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.