Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3838
Title: Використання наночастинок металів та неметалів у птахівництві
Other Titles: Use of nanoparticles of metals and non-metals in poultry farming
Authors: Цехмістренко, Оксана Сергіївна
Tsekhmistrenko, Oksana
Бітюцький, Володимир Семенович
Bityutskii, Volodymyr
Цехмістренко, Світлана Іванівна
Tsekhmistrenko, Svitlana
Мельниченко, Олександр Миколайович
Melnуchenko, Oleksandr
Тимошок, Наталія Олександрівна
Tymoshok, Natalia
Співак, Микола Якович
Spivak, Mykola
Keywords: мікроелементи;наночастинки;птиця;живлення;срібло;цинк;селен;діоксид церію;trace elements;nanoparticles;poultry;feeding;silver;zinc;selenium;cerium dioxide
Issue Date: 2019
Publisher: Білоцерківський національний аграрний університет
Citation: Використання наночастинок металів та неметалів у птахівництві / О.С.Цехмістренко, В.С.Бітюцький, С.І.Цехмістренко та ін. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць – Біла Церква: БНАУ, 2019. – № 2. – С. 113–130. doi: 10.33245/2310-9289-2019-150-2-113-130
Abstract: Узагальнено дані світової та вітчизняної літератури щодо особливостей кумуляції наночастинок мікроелементів у організмі, їх впливу на метаболізм, редокс-процеси та продуктивність птиці.Акцентовано увагу на токсичності різних форм і джерел розглянутих елементів, їх взаємовплив на біодоступність, антагонізм та швидкість виведення з організму. Необхідність у дослідженні особливостей використання наночастинок та їх ефективності у виробництві продукції тваринництва постійно зростає. Розглянуті докази позитивного застосування наноформ елементів (цинку, срібла, селену, церію, заліза) в раціонах різних видів сільськогосподарської птиці завдяки їх метаболічній, антимікробній дії, впливу на перетравлення та регуляцію роботи кишечнику. Проаналізовані дані свідчать, що наночастинки металів та неметалів у тваринництві є альтернативою кормовим антибіотикам задля антибактеріальної дії, підвищення продуктивності тварин та птиці, можуть активізувати метаболізм шляхом стимулювання діяльності гормонів, оптимізувати імунну відповідь організму, індукувати синтез металотіонеїнів та сприяти зростанню коефіцієнту конверсії корму. Встановлено, що наночастинки металів та неметалів у разі потрапляння до кишечнику знижують мінеральний антагонізм, що сприяє підвищенню ефективності травлення. Встановлені зміни прооксидантно-оксидантного статусу крові тварин за використання досліджуваних наночастинок та зміни показників гомеостазу, що є позитивним для домашньої птиці через підвищення продуктивності, інтенсифікацію виробництва яєць, їх ваги та швидкості запліднення інкубаційних яєць. Встановлений вплив наночасточок на редокс-гомеостаз та процеси пероксидного окиснення ліпідів та протеїнів. Аргументовано використання нанорозмірних препаратів для використання у біології, медицині, ветеринарії, сільському господарстві та необхідність подальших досліджень задля вивчення всіх можливих механізмів біологічної дії наноструктур.
Description: In recent years, nanotechnology wins key positions in various fields of knowledge The presented analytical review summarizes the data of the world and national literature on the features of the accumulationof microelement nanoparticles in the body, their effects on metabolism, redox processes and productivityof poultry.The attention is paid to the toxicity of various forms and sources of the considered elements, their mutual influenceon bioavailability, antagonism and the rate of excretion. The need to study the peculiarities of the use of ticles and their efficiency in the production of livestock products is constantly increasing. Evidence of the positiveapplication of nanoforms of elements (zinc, silver, selenium, cerium, iron) in the diets of different species of farmpoultry is considered due to their metabolic, antimicrobial action, influence on digestion and regulation of bowel function.Analyzed data indicate that nanoparticles of metals and non-metals in animal husbandry are an alternative to feedantibiotics for antibacterial action, increase the productivity of animals and poultry, can activate metabolism by stimulatingthe activity of hormones, optimize the immune response of the organism, induce syntheses and metabolism. Nanoparticlesof metals and non-metals have been found to reduce the mineral antagonism in case of contact with theintestine, which contributes to the efficiency of digestion. Changes in the prooxidant-oxidant status of the blood ofanimals by the use of test nanoparticles and changes in homeostasis indices that are positive for poultry due to increasedproductivity, intensification of egg production, their weight and fertilization rate of hatching eggs have beenestablished. Influence of nanoparticles on redox homeostasis and processes of lipid and protein peroxidation are established.The use of nanoscale drugs for use in biology, medicine, veterinary medicine, agriculture, and the need for furtherresearch to study all possible mechanisms of biological action of nanostructures are argued.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3838
ISSN: 2310-9289
metadata.dc.identifier.udc: 636.087.72
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykorystannia_nanochastynok_metaliv.pdf425,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.