Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3673
Title: Експресивні засоби рекламного тексту
Other Titles: Expressive means of advertising language
Authors: Демченко, Наталія Сергіївна
Demchenko, Nataliia
Keywords: стилістичні засоби, рекламний текст, анафора, метафора, гіпербола;stylistic means, advertising text, anaphora, metaphor, hyperbole
Issue Date: 18-May-2017
Publisher: Білоцерківський НАУ
Citation: Демченко Н.С. Експресивні засоби рекламного тексту / Н.С. Демченко // Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті: матеріали науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і докторантів (БНАУ, 18 та 23 травня 2017р.). – Біла Церква, 2017. – Ч. 3. – С. 52-53.
Abstract: У сучасному світі реклама є постійним супутником нашого життя. Стрімкий розвиток рекламної індустрії став одним з найбільш яскравих явищ соціокультурної дійсності останнього десятиліття. Внаслідок зростаючого впливу мови реклами на суспільство багато дослідників почали звертати увагу на комунікативні, лінгвістичні, стилістичні та інші особливості рекламних текстів. Реклама використовує широкий спектр художніх засобів на всіх рівнях мови, що дозволяє досягти інтенсивного концентрованого впливу на людину.
Description: Nowadays, advertising is a constant companion in our lives. The rapid development of the advertising industry has become one of the most striking phenomena of the socio-cultural reality of the last decade. Due to the increasing influence of the language of advertising on society, many researchers have begun to pay attention to communicative, linguistic, stylistic and other features of advertising texts. Advertising uses a wide range of stylistic means to have many effects on people .
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3673
metadata.dc.identifier.udc: 811.111
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspresyvni_zasoby.pdf461,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.