Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3597
Title: Визначення чутливості виробничого штаму Bacillus anthracis UA–07 до антибіотиків
Other Titles: Определение чувствительности производственных штаммов Bacillus anthracis UA–07 к антибиотикам
Determination of sensitivity production strains Bacillus anthracis UA–07 to antibiotics
Authors: Рубленко, Ірина Олександрівна
Рубленко, Ирина Александровна
Rublenko, Iryna
Skrypnyk, Valerii
Скрипник, Валерий Григорьевич
Скрипник, Валерій Григорович
Keywords: сибірка;чутливість;стійкість;резистентність;зони росту;Bacillus anthracis UA–07;антибіотики;концентрація;паперові диски;лікування;anthrax;paper disc treatment;sensitivity;stability;resistance;growth zone;Bacillus anthracis UA–07;antibiotics concentration
Issue Date: 2017
Publisher: Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького
Citation: Рубленко І. О. Визначення чутливості виробничого штаму Bacillus anthracis UA–07 до антибіотиків / І.О. Рубленко, В.Г. Скрипник // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького. - 2017. - Т.19. - № 73. - С.84-88.
Abstract: Довготривале використання антибіотиків призводить до антибіотикорезистентності збудників. Окрім того, існує ймовірність постійних генетичних змін у штамів внаслідок впливу навколишнього середовища. Тому виникає необхідність у періодичному дослідженні вакцинних штамів на чутливість до антибіотиків із метою вивчення та контролювання їх пас- портних характеристик. Метою наших досліджень було провести визначення чутливості штаму Bacillus anthracis UA–07 до антибіотиків. Наведено результати досліджень чутливості штаму Bacillus anthracis UA–07 до 50 антибіотиків, яку визначали за розміром діаметру зон затримки росту. Зону затримки росту до 15 мм вважали ознакою слабкої чутливості до антибіотика, зону 15–24 мм – ознакою чутливості і зону понад 24 мм – ознакою високої чутливості штаму до даного антибіотика. Відсутність зон затримки росту вказувала на нечутливість штаму до даного антибіотика. Результати досліджень свідчать, що штам Bacillus anthracis UA–07 є високочутливим до офлоксацину (Of5), ампіци- лін/сульбактаму (A/S10/10), лінезоліду (LZ30), амоксициліну (AMX30), норфлоксацину (NX10), цефалотіну (CEP30), тетрацикліну (TE30). Не впливають на розвиток досліджуваного мікроорганізму антибіотики: цефепім (СPM30), ністатин (NS100U), цефуроксин (CXM30), цефексим (CFM5), сульфадіазін (SZ300), метронідазол (MT4), цефазолін (Cz30).Длительное использование антибиотиков приводит к антибиотикорезистентности возбудителей. Кроме того, существует вероятность постоянных генетических изменений у штаммов вследствие воздействия окружающей среды. Поэтому возникает необходимость в периодическом исследовании вакцинных штаммов на чувствительность к антибиоти- кам с целью изучения и контроля их паспортных характеристик. Целью наших исследований было провести определение чувствительности штамма Bacillus anthracis UA–07 к антибиотикам. Приведены результаты исследований чувствительности штамма Bacillus anthracis UA–07 к 50 антибиотикам, которую определяли по размеру диаметра зон задержкироста. Зону задержки роста до 15 мм считали признаком слабой чувствительности к антибиотику, зону 15–24 мм – при- знаком чувствительности и зону более 24 мм – признаком высокой чувствительности штамма к данному антибиотику. Отсутствие зон задержки роста указывало на нечувствительность штамма к данному антибиотику. Результаты исследований свидетельствуют, что штамм Bacillus anthracis UA–07 является высокочувствительным к офлоксацину (Of5), ампициллин / сульбактаму (A/S10/10), линезолиду (LZ30), амоксициллину (AMX30), норфлоксацину (NX10), цефалотину (CEP30), тетрациклина (TE30). Не влияют на развитие исследуемого микроорганизма антибиотики: цефепим (СPM30), нистатин (NS100U), цефуроксин (CXM30), цефексим (CFM5), сульфадиазин (SZ300), метронидазол (MT4), цефазолин (Cz30).
Description: Therefore there is a need for periodic study vaccine strains for sensitivity to antibiotics in order to study and control of their passport characteristics. The aim of our research was necessary to determine the sensitivity of the strain of Bacillus anthracis UA-07 to antibiotics. The results of studies of sensitivity of strain Bacillus anthracis UA–07 to 50 antibiotics were determined by the size of the diameter of the zones of growth retardation. Zone growth delay of 15 mm was considered a sign of a weak antibiotic sensitivity, zone 15–24 mm – a sign of sensitivity and area of more than 24 mm - a sign of the high sensitivity of the strain to this antibiotic. Lack of stunted growth areas points to the insensitivity of the strain to this antibiotic. The research results show that the strain of Bacillus anthracis UA–07 is highly sensitive to ofloxacin (Of5), ampicillin / sulbactam (A/S10/10), linezolid (LZ30), amoxicillin (AMX30), norfloxacin (NX10), cefalotin (CEP30), tetracycline (TE30). Not affect the development of the studied microorganism antibiotics, cefepime (SPM30), nystatin (NS100U) tsefuroksyn (CXM30) tsefeksym (CFM5), sulfadiazine (SZ300), metronidazole (MT4), cefazolin (Cz30)
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3597
metadata.dc.identifier.udc: 619:619:616.981.51:615.33:616-085
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vusnachenna-chytluvosti.pdf311,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.