Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3534
Title: Особливості перекладу англійських дієслів на означення руху (на матеріалі романів Дж. Роулінг «Гаррі Поттер")
Other Titles: Translation peculiarities of English verbs of movements based on J. Rowling's Harry Potter novels
Authors: Береговенко, Наталія Сергіївна
Berehovenko, Nataliia
Keywords: дієслово, рух, переклад, художня література, перекладацькі трансформації;verb, movement, translation, fiction, translation transformations
Issue Date: 15-Mar-2019
Publisher: БеДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди
Citation: Береговенко Н.С. Особливості перекладу англійських дієслів на означення руху (на матеріалі романів Дж. Роулінг «Гаррі Поттер»)» / Н.С. Береговенко // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку» (БеДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди, 15 березня, 2019). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 104-107.
Abstract: Аналіз властивостей англійського дієслова в сучасних художніх творах свідчить, що провідна роль дієслова в системі текстотвірних засобів виходить із його особливої синтаксичної природи. Дієслово визначає, що собою будуть становити інші частини речення: зокрема, які іменники будуть супроводжувати дієслово, які відношення до нього будуть мати ці іменники та як їхня семантика буде залежати від семантики дієслова. Жанрова специфіка роману “Гаррі Поттер” зумовлює значну кількість синонімічних рядів дієслів руху, які в свою чергу найоб’єктивніше виражають додаткові смислові відтінки лексичних понять. Дієслова руху посідають чільне місце в лексиконі досліджуваних мов, найцентральніші позиції в структурі речення англійської та української мов.У лексичному змісті цих мовних одиниць, крім загальної ідеї переміщення, виражені основні його семні ознаки: спосіб, швидкість, середовище, початкова , чи кінцева фази та ін. Група дієслів руху – це одна з семантично найбагатших та найрізноманітніших у межах дієслова як частини мови. Найбільшим ступенем диференціації характеризуються дієслова, які передають переміщення на суші. Так, Дж. Роулінг надає перевагу дієсловам швидкого руху, їх повторюваність невисока, а різноманіття вражає. Дієслова що передають рух у повітрі та у (на) воді, є менш чисельними у кількісному відношенні, що пояснюється частотністю самих змальованих дій у романі.
Description: The analysis of the properties of the English verb in contemporary works of art shows that the leading role of the verb in the system of text-forming means comes from its peculiar syntactic nature. The verb determines what the other parts of the sentence will be: in particular, which nouns will accompany the verb, what relation these nouns will have, and how their semantics will depend on the semantics of the verb. The genre specificity of the Harry Potter novel causes a considerable number of synonymous series of movement verbs, which in turn most objectively express additional semantic nuances of lexical concepts. Movement verbs are prominent in the vocabulary of the languages studied and take the most central positions in the sentence structure of English and Ukrainian languages. In the lexical content of these linguistic units, in addition to the general idea of movement, its main semantic features are expressed: mode, speed, environment, initial and final phase. The movement verb group is one of the semantically richest and most diverse within the verb as part of the language. The highest degree of differentiation is characterized by verbs that convey displacement on land. Yes, J. Rowling prefers fast-moving verbs, their repetition rate is low and diversity is striking. The verbs that convey movement in the air and in (on) water are less numerous in quantitative terms, which is explained by the frequency of the most depicted actions in the novel.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3534
metadata.dc.identifier.udc: 81’25
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_perek.pdf513,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.