Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3489
Title: Comparison of genetic diversity of leptin gene between wild goat and domestic goat breeds in Іran
Other Titles: Порівняння генетичного різноманіття гену лептину між за дикими козами і домашніми козами в Ірані
Authors: Vazir, Narges Esmaeili Aliabad
Вазір, Наргез Есмаелі Алібед
Koshkooieh, Ali Esmailizadeh
Кошкої, Алі Есмалізадех
Mehrjerdi, Ahmad Aytolahi
Мехрієрді, Ахмед Айтолахі
Mohammadabadi, Mohammadreza
Мохадабаді, Мохамадреза
Babenko, Olena
Бабенко, Олена Іванівна
Bushtruk, Maryna
Буштрук, Марина Віталіївна
Tkachenko, Serhii
Ткаченко, Сергій Васильович
Stavetska, Ruslana
Ставецька, Руслана Володимирівна
Klopenko, Natalia
Клопенко, Наталія Ігорівна
Keywords: diversity;domestic goat;leptin gene;wild goat;різноманітність;домашня коза;ген лептину;дика коза
Issue Date: 2019
Publisher: Malaysian Applied Biology Journal
Citation: Comparison of genetic diversity of leptin gene between wild goat and domestic goat breeds in Іran / N.E.A. Vazir, A.E.Koshkooieh, A.A.Mehrjerdi and al. // Malaysian Applied Biology Journal .- 2019 .- №48(3) .- Р. 85–93.
Abstract: Leptin is a polypeptide which is mostly secreted by the white adipose tissue and a little by gastrointestinal tract and placenta, plays an important role for controlling body weight, feed intake, immunity, milk production, and reproduction. The aim of this study was to investigate the exon 2 of the leptin gene polymorphism in Iranian wild and domestic goats using PCRRFLP. Blood samples were collected from 14 wild and domestic goat breeds including (Cashmere Abadeh, Torki-Ghahghaei, Naeini, Robati, Nadoushani, Adani, Shahrbabaki, Birjandi, China goat, Sannen, Pakistani, Raeini cashmere, Najdi, and Wild goat) and then genomic DNA was extracted. A 152 bp fragment from exon 2 of the leptin gene was amplified. PCR products were digested with Hinf I restriction enzymes and was separated and visualized on the agarose gels. From possible three genotypes (TT, TC, and CC), only two genotypes TT and CC were observed in 14 studied domestic and wild populations with the genotype frequency of 95% and 5% respectively. The number of observed alleles, number of effective alleles, Nei’s Index and Shanon’s Index were 2, 1.10, 0.10 and 0.20 respectively. The studied populations were not found to be in Hardy- Weinberg equilibrium. Our investigation demonstrated that TT genotype and T allele had a very high frequency (0.95) in studied goats. Hence, it can be concluded that this finding can provide the basis for selection when considering evolution and differentiation among breeds, however, further studies should be carried out on a larger population of different domestic and wild breeds to verify the final conclusions.
Description: Лептин - це поліпептид, який в основному секретується білою жировою тканиною, а трохи - шлунково-кишковим трактом і плацентою, відіграє важливу роль для контролю маси тіла, споживання корму, імунітету, вироблення молока та розмноження. Мета це дослідження мало дослідити поліморфізм гена лептину в іранських диких та домашніх кіз за допомогою PCRRFLP. Зразки крові були відібрані у 14 диких та домашніх порід коз, у тому числі (кашмір Абаде, Торкі Гагхай, Найєні, Робаті, Надоушані, Адані, Шахрбабакі, Бірджанді, Китайська коза, Саннен, Пакистані, Кашмір Раеїні, Найді та Дикі кози) і потім витягували геномну ДНК. Ампліфікували фрагмент 152 bp з екзону 2 гена лептину. Продукти ПЛР розщеплювали рестрикційними ферментами Hinf I і відокремлювали та візуалізували на гелях агарози. З можливих трьох генотипів (ТТ, ТС і СС), лише у 14 досліджених домашніх та диких популяціях спостерігали лише два генотипи ТТ та КС. з частотою генотипу 95% і 5% відповідно. Кількість спостережуваних алелів, кількість ефективних алелів, Ней Індекс та індекс Шенона склали відповідно 2, 1,10, 0,10 та 0,20. Не було виявлено, що досліджувані популяції знаходились у Харді- Рівновага Вайнберга. Наше дослідження показало, що генотип ТТ і алель Т мали дуже високу частоту (0,95) вивчали кіз. Отже, можна зробити висновок, що цей висновок може послужити основою для відбору при розгляді еволюції . Диференціація між породами, однак, слід проводити подальші дослідження щодо більшої популяції різних домашніх та дикі породи для перевірки остаточних висновків.
URI: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/3489
ISSN: 0126/8643
metadata.dc.identifier.udc: 636.39.082.1
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Comparison_of_ge (2).pdf474,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.